Naɔmun 3:1-19

  • “Sran kunfuɛ’m be klɔ’n i yako!” (1-19)

    • Like nga ti yɛ be di Ninivu i jɔlɛ’n (1-7)

    • Ninivu wá tɔ́ kɛ No-Amɔnun sa (8-12)

    • Saan Ninivu tɔ́ (13-19)

3  Sran kunfuɛ’m be klɔ’n i yako! Gblɛ’n nin awie’n b’a yi i piɛ. Ɔ yaciman sran’m be bo ninnge’m be fɛnlɛ!   Ngble’n tɛ lɔ, yɛ kakaklolo’m be ja’m be tɛ lɔ wie,nnɛn kpanngɔ’n su wanndi kɔ, yɛ kakaklolo’n su tu kɔ.   Nnɛn kpanngɔ su fufuɛ’n wo nnɛn kpanngɔ’n su, tokofi’n bo mianmian, yɛ cua’n kpa sin. Be nga be kunnin be’n be sɔnnin, b’a tian fuɛn’m be nuan. Be ka fuɛn mun-ɔn, ɔ wieman. Be ja’n kpla fuɛn’m be su.   Ɔ ti sɔ afin tekle bla’n boli tekle kpɛ sunman. Bla sɔ’n ti klanman, yɛ i wun yo sran’m be fɛ, yɛ ɔ si bae di kpa,ɔ bo tekle fa laka nvlenvle mun, yɛ ɔ fɛ i bae dilɛ’n lakalaka awlobo mun.   Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n waan: “Nian, e nin wɔ e le i.”+ “Ń má mán ɔ tralɛ’n su, ń fá káta ɔ ɲrun. Ń má yó maan nvlenvle’m be wun ɔ bo,yɛ famiɛn diwlɛ’m bé wún kɛ ɔ ɲin w’a gua ase.   Ń má fá wla ń gúa ɔ su,yɛ ń yó maan á yó kain. Ń yó maan sran’m be kwlaa bé srí wɔ.+   Sran kwlaa ng’ɔ wun wɔ’n, ɔ́ wánndi wɔ.+ Kpɛkun ɔ́ sé kɛ: ‘B’a saci Ninivu! ?Wan yɛ ɔ́ kókó i-ɔ?’ ?Nin yɛ ń ɲán sran naan b’a fɔnvɔ wɔ-ɔ?   ?Ɔ kpa tra No-Amɔnun*+ m’ɔ o Nili’n i sama’m be nuan lɔ’n?+ Laa’n, nzue bo sin yiɛ i. I aɲanbeun like’n yɛle jenvie’n, i wun talɛ’n yɛle jenvie’n.   Etiopi lɔ yɛ laa’n i kwlalɛ dan’n fin-ɔn, ɔ fin Eziptilɔ wie. Puti+ nin Libifuɛ’m be ti ɔ ukafuɛ.+ 10  Ɔ nin i sɔ ngba’n, ɔ ko trannin nvle uflɛ nun. Be trɛli i ɔli nvle uflɛ nun.+ Klɔ’n nun akpɔ kwlaa su’n, be kunnin i mma mun ɲrɛnnɛn kunlɛ. Be tuli i sran mɔ be le ɲrun’n be wun fɔtɔ,yɛ be boli i sran dandan’m be kpanwun. 11  Á wá yó kɛ sran mɔ w’a nɔn nzan w’a bo’n sa.+ Á wá kó fía. Ɔ kpɔfuɛ’m be ti’n, á wá kúnndɛ fiawlɛ. 12  Ɔ talɛ’m be kwlaa be ti kɛ figie mɔ be mma klikli’m b’a blo’n sa. Sɛ be keje be’n, bé tɔ́ be nga be di’n be nuan’n nun. 13  Nian! Ɔ alɛ kunfuɛ’m be ti kɛ bla sa. Ɔ klɔ’n i anuan’m bé tíke gbawun naan ɔ kpɔfuɛ’m be wlu lɔ. Sin’n dí ninnge nga a fa to ɔ anuan’m be nun’n. 14  Sonja mɔ bé wá bó bé sín yía wɔ’n ti’n, ko sa nzue!+ Yo maan ɔ talɛ’m be yo kekleke kpa. Jra nnɔtiɛ nun lɔ naan si fa’n. Fa like nga be fa kpɛ bliki’n. 15  Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sin wá kún wɔ. Tokofi kun wá kún wɔ.+ Ɔ́ kún wɔ kɛ aɛcɛ ba’m be fa yo’n sa.+ Maan ɔ sran’m be sɔn kɛ aɛcɛ ba mun sa! Ɛɛn, maan be sɔn kɛ aɛcɛ ba mun sa! 16  A yoli maan ɔ aata difuɛ’m be wa sɔnnin kpa trali ɲanmiɛn su lɔ nzraama mun. Aɛcɛ ba’n kplo i wun, kpɛkun ɔ tu kɔ. 17  Ɔ gladi difuɛ’m be ti kɛ aɛcɛ mun sa. Yɛ ɔ sonja su kpɛn mun be ti kɛ aɛcɛ mɔ be sɔnnin kpa’n sa,ayrɛ blɛ nun’n, be ko fia talɛ mɔ be fali yɔbuɛ’m be yoli’n be nun,sanngɛ kɛ wia’n bó’n, be tu kɔ. Sran fi siman lika ngabe o’n. 18  Asiri famiɛn, lafilɛ kun ɔ nnɛn kankanfuɛ mun. Ɔ sran dandan’m be o be sua’m be nun sɛsɛsɛ. Ɔ nvle nunfuɛ’m b’a sanndi oka’m be su,yɛ sran fi yiayiaman be nuan.+ 19  Sa ng’ɔ o ɔ su’n su wieman le. Ɔ kannin’n su wuman le. Be kwlaa nga bé tí ɔ su ndɛ’n, bé bó ndɛ.+ ?Afin wan yɛ ɔ klunwi dan’n ti’n, w’a wunman ɲrɛnnɛn-ɔn?”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, Tɛbu.