Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ezekiɛli fluwa’n

Ndɛ tre

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Ezekiɛli wunnin aolia nun ninnge wie mɔ be fin Ɲanmiɛn’n Babilɔnin lɔ (1-3)

  • Ɔ wunnin Zoova i kakaklolo m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n aolia nun (4-28)

   • Aunmuan dan, ɲanmiɛn ble, nin sin (4)

   • Anzi nnan (5-14)

   • Kondokaa nnan mun (15-21)

   • Like tɛtrɛ kun bo mianmian kɛ laglasi wie sa (22-24)

   • Zoova i famiɛn bia’n (25-28)

 • 2

  • Ezekiɛli w’a yo Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ (1-10)

   • “Sɛ bé tíe-o annzɛ be su tieman-o” (5)

   • Fluwa kun mɔ awuyomo bolɛ ndɛ klɛ su’n (9, 10)

 • 3

  • Ezekiɛli dili fluwa nga Ɲanmiɛn fa mɛnnin i’n (1-15)

  • Ezekiɛli w’a kaci gladi difuɛ (16-27)

   • Sran nga i ɲin kpa sa su’n, wie’n ndɛ kɛ́ i su (18-21)

 • 4

  • Zerizalɛmun i utulɛ’n (1-17)

   • Ɔ suali be sa tɛ’n lele cɛn 390 nin cɛn 40 (4-7)

 • 5

  • Zerizalɛmun i tɔlɛ’n (1-17)

   • Maan ɔ yi i ti’n naan ɔ bubu i timuɛn’n nun nsan (1-4)

   • Zerizalɛmun i tɛ liɛ’n tra nvle onga mun (7-9)

   • Bé klé ɲin keklefuɛ’m be yalɛ wafa nsan (12)

 • 6

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Izraɛli oka’m be su’n (1-14)

   • Amuin kainkain’m be ɲin gúa ase (4-6)

   • “Amún wá sí jrɛiin kɛ n ti Zoova” (7)

 • 7

  • I awieliɛ’n w’a ju (1-27)

   • Ɲrɛnnɛn kun m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n (5)

   • Bé wá gúa be sika’n blo (19)

   • Bé yó Ɲanmiɛn sua’n i finfin (22)

 • 8

  • Be fali Ezekiɛli ɔli Zerizalɛmun aolia nun (1-4)

  • Tete ninnge’m be o ɲanmiɛn sua’n nun (5-18)

   • Bla mun be su sun Tamizi (14)

   • B’a koto wia’n i bo (16)

 • 9

  • Sran nsiɛn nga be sunmannin be’n nin sran nga fluwa klɛlɛ ayre nzue’n wo i sa nun’n (1-11)

   • Jɔlɛ dilɛ’n bó i bo Ɲanmiɛn sua’n nun (6)

 • 10

  • Be fali sin kondokaa’m be afiɛn (1-8)

  • Seribɛn nin kondokaa mun (9-17)

  • Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n w’a jaso Ɲanmiɛn sua’n nun (18-22)

 • 11

  • Sran dandan mɔ be klun yo wi’n be fɔ bulɛ (1-13)

   • Klɔ’n ti kɛ sɛ kun sa (3-12)

  • Bé sá be sin (14-21)

   • Be mannin be “akunndan uflɛ” (19)

  • Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n jasoli Zerizalɛmun lɔ (22, 23)

  • Ezekiɛli sɛli i sin Kalde aolia nun (24, 25)

 • 12

  • Ezekiɛli yili i nglo kɛ bé wá trá be lomuɛn kɔ́ (1-20)

   • Trɔ nga bé fá kɔ́’n (1-7)

   • Be siefuɛ’n kɔ́ aosin’n nun (8-16)

   • Kpanwun mɔ bé dí-ɔ be klun titi be’n nin nzue mɔ bé nɔ́n-ɔn srɛ kun be’n (17-20)

  • Ɲanmiɛn kleli kɛ ndɛ kun ti ato (21-28)

   • “Min ndɛ’m be nun wie fi i su kpɛnlɛ’n su kaman siɛn” (28)

 • 13

  • Be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n be fɔ bulɛ (1-16)

   • Talɛ mɔ be kannin be ayre ufue’n bé bú (10-12)

  • Bla nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n be fɔ bulɛ  (17-23)

 • 14

  • Ɲanmiɛn buli amuin sɔfuɛ’m be fɔ (1-11)

  • Zerizalɛmun su fiteman nun (12-23)

   • Nowe nin Daniɛli nin Zɔbu mɔ be yo sa nuan su sɛsɛ’n (14, 20)

 • 15

  • Zerizalɛmun ti kɛ viɲin kun mɔ be kwlá fa yoman like fi’n sa (1-8)

 • 16

  • Ɲanmiɛn klo Zerizalɛmun (1-63)

   • Kɛ ɔ́ wún i’n nn ɔ ti kɛ ba kaan kun mɔ b’a yi i blo’n sa (1-7)

   • Ɲanmiɛn dili i talua kpɛkun ɔ jɛli i (8-14)

   • W’a yoman nanwlɛfuɛ (15-34)

   • I bian kunndɛlɛ’n ti’n be tuli i fɔ (35-43)

   • Ɔ ti kɛ Samari nin Sodɔmun sa (44-58)

   • Ɲanmiɛn i wla kpɛnnin aenguɛ ng’ɔ nin i be trali’n su (59-63)

 • 17

  • Anunman ɲin nɲɔn mun nin viɲin’n be su ɲanndra’n (1-21)

  • Waka’n i wun ng’ɔ fɛfɛli’n w’a kaci Sɛdri dan kpa (22-24)

 • 18

  • Sran kun kɛ́n i sa tɛ liɛ ng’ɔ yoli’n i su ndɛ (1-32)

   • Sran ng’ɔ yo sa tɛ’n yɛ ɔ́ wú-ɔ (4)

   • Be su buman ba’n i fɔ i si’n i sa tɛ’n ti (19, 20)

   • Klunwifuɛ’n i wie’n yomɛn i fɛ (23)

   • Sran ng’ɔ kaci i nzuɛn’n ɲán nguan (27, 28)

 • 19

  • Be yili Izraɛli siefuɛ’m be ti ngwlɛ (1-14)

 • 20

  • Izraɛlifuɛ’m be ɲin kekle nga be yoli’n (1-32)

  • Izraɛli sín i osu laa’n nun (33-44)

  • Sa ng’ɔ́ wá jú ngua lɔ lika’n su’n (45-49)

 • 21

  • Ɲanmiɛn wá yí i tokofi m’ɔ fa di jɔlɛ’n (1-17)

  • Babilɔnin famiɛn’n wá fá alɛ wlá Zerizalɛmunfuɛ’m be sin (18-24)

  • Bé wá tú Izraɛli siefuɛ klunwifuɛ’n i lɛ (25-27)

   • “Yi famiɛn kle’n” (26)

   • “Lele saan sran ng’ɔ le atin fa’n w’a ba, kpɛkun ń fá mɛ́n i” (27)

  • Bé fá tokofi kún Amɔnfuɛ mun (28-32)

 • 22

  • Zerizalɛmun, klɔ m’ɔ gua sran mmoja ase’n (1-16)

  • Izraɛli ti kɛ wla ngbɛn sa (17-22)

  • Ɲanmiɛn buli Izraɛlifuɛ mun nin be su kpɛnngbɛn’m be fɔ (23-31)

 • 23

  • Bla nɲɔn mɔ be nin ti kun’n be boli tekle (1-49)

   • Oola nin Asirifuɛ mun (5-10)

   • Ooliba nin Babilɔninfuɛ mun nin Eziptifuɛ mun (11-35)

   • Bé wá dí bla nɲɔn mɔ be ti niaan’n be jɔlɛ (36-49)

 • 24

  • Zerizalɛmun ti kɛ sɛ kun mɔ w’a di annganblalɛ’n sa (1-14)

  • Ezekiɛli i yi’n i wie’n ti nzɔliɛ like (15-27)

 • 25

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Amɔn su’n (1-7)

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Moabu su’n  (8-11)

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Edɔmun su’n  (12-14)

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Filisti su’n (15-17)

 • 26

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Tir su’n  (1-21)

   • ‘Lika kun mɔ be wlɛ lala’m be lɔ’n’ (5, 14)

   • Bé wá tó yɔbuɛ mun nin fa’n yí i nzue’n nun (12)

 • 27

  • Tir i su ngwlɛ yilɛ (1-36)

 • 28

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Tir famiɛn’n su’n (1-10)

   • “N ti ɲanmiɛn kun” (2, 9)

  • Tir famiɛn’n i su ngwlɛ yilɛ (11-19)

   • “Laa’n, a o Edɛnin” (13)

   • “N kpali wɔ n sieli i ngunmin kɛ a yo seribɛn m’ɔ trɛ i ndɛwa’m be nun’n” (14)

   • “Lele naan b’a wun sa tɛ ɔ nun” (15)

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Sidɔn su’n (20-24)

  • Izraɛli sín i osu laa’n nun (25, 26)

 • 29

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Faraɔn su’n (1-16)

  • Bé fá Ezipti mán Babilɔnin (17-21)

 • 30

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Ezipti su’n (1-19)

   • Nebikadnezaa fá alɛ wlá Eziptifuɛ’m be sin (10)

  • Ɲanmiɛn wá búbú Faraɔn i sa mun (20-26)

 • 31

  • Ezipti tɔ́, sɛdri waka dan’n (1-18)

 • 32

  • Faraɔn nin Ezipti be su ngwlɛ yilɛ (1-16)

  • Bé síe Ezipti nin be nga b’a wlaman be klɛn’n likawlɛ (17-32)

 • 33

  • Gladi difuɛ’n i junman’n (1-20)

  • Zerizalɛmun i tɔlɛ’n i su ndɛ (21, 22)

  • Ndɛ nga be kan kleli sran nga be tran klɔ nvuɛn’n su’n (23-29)

  • Sran’m b’a faman ndɛ’n su (30-33)

   • Ezekiɛli ti kɛ “klolɛ jue” kun sa (32)

   • “Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun trannin be afiɛn” (33)

 • 34

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Izraɛlifuɛ’m be sunianfuɛ’m be su’n (1-10)

  • Wafa nga Zoova niɛn i bua’m be lika’n (11-31)

   • “Min sufuɛ Davidi” nían be su (23)

   • “Fɔundi aenguɛ” (25)

 • 35

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Seii lɔ oka’m be su’n (1-15)

 • 36

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Izraɛli lɔ oka’m be su’n (1-15)

  • Izraɛli sín i osu laa’n nun (16-38)

   • ‘Min dunman m’ɔ ti dan’n, ń má yó maan ɔ́ yó sanwun’ (23)

   • “Kɛ Edɛnin fie klanman’n sa” (35)

 • 37

  • Sran owie kee be o lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun (1-14)

  • Waka sin nɲɔn be kacili waka sin kunngba (15-28)

   • Famiɛn kun wá síe nvle’n (22)

   • Fɔundi aenguɛ kun m’ɔ́ ká lɛ titi’n (26)

 • 38

  • Gɔgu wá fá alɛ wlá Izraɛli sin (1-16)

  • Gɔgu i wun ya nga Zoova fali’n (17-23)

   • ‘Nvle’m bé wá sí jrɛiin kɛ n ti Zoova’ (23)

 • 39

  • Gɔgu nin i sonja’m be nunnunlɛ’n (1-10)

  • Bé síe be Amɔn-Gɔgu Kongo’n nun (11-20)

  • Izraɛli sín i osu laa’n nun (21-29)

   • Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán Izraɛli (29)

 • 40

  • Be fali Ezekiɛli ɔli Izraɛli lɔ aolia nun (1, 2)

  • Ezekiɛli wunnin Ɲanmiɛn sua’n aolia nun (3, 4)

  • Awlo klun mun nin be anuan mun (5-47)

   • Anuan ng’ɔ kpɛ wia afiliɛ lɔ’n (6-16)

   • Awlo klun dan’n nin anuan onga mun (17-26)

   • Awlo klun kaan’n nin anuan mun (27-37)

   • Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ like diwlɛ mun (38-46)

   • Tɛ yiwlɛ’n (47)

  • Ɲanmiɛn sua’n i ɲrun lɛ lika fleiin’n (48, 49)

 • 41

  • Sua Ba m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ Klonglo’n nin Sua Ba Ngunmin Kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ Klonglo’n (1-4)

  • Talɛ’n nin sua’n i wun sua ba mun (5-11)

  • Sua ng’ɔ o wia atɔliɛ lɔ’n (12)

  • Be sunnzunnin sua mun (13-15a)

  • Ɲanmiɛn sua’n i klun lɔ’n (15b-26)

 • 42

  • Like diwlɛ mun (1-14)

  • Be sunnzunnin Ɲanmiɛn sua’n i bue nnan mun (15-20)

 • 43

  • Zoova i aɲrunɲan’n yili Ɲanmiɛn sua’n (1-12)

  • Tɛ yiwlɛ’n (13-27)

 • 44

  • Be ɲin anuan ng’ɔ o wia afiliɛ lɔ’n (1-3)

  • Mmla ng’ɔ fata kɛ aofuɛ’m be di su’n (4-9)

  • Mmla ng’ɔ fata kɛ Levifuɛ mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be di su’n (10-31)

 • 45

  • Lika m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n nin klɔ’n (1-6)

  • Siefuɛ’n i lika liɛ’n (7, 8)

  • Maan siefuɛ’m be yo nanwlɛfuɛ (9-12)

  • Like ng’ɔ fata kɛ sran’m be man’n nin siefuɛ’n (13-25)

 • 46

  • Blɛ wie’m be nun’n like ng’ɔ fata kɛ be man’n (1-15)

  • Siefuɛ’n i aja difuɛ mun (16-18)

  • Lika nga be tɔn like nga sran’m be man’n (19-24)

 • 47

  • Nzue fin Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ sonji (1-12)

   • Kɛ nzue’n sónji kɔ́’n, nn i bo’n yó kploun (2-5)

   • Ɔ yoli jenvie nga njin o nun dan’n i juejue (8-10)

   • Nzue lika’m b’a yoman juejue (11)

   • Waka nga be kwla di be su mma’n mɔ be ti ayre’n (12)

  • Nvle’n i tiwatiwa mun (13-23)

 • 48

  • Nvle’n nun kpɛkpɛlɛ’n (1-29)

  • Klɔ’n i anuan 12 mun (30-35)

   • “Bé flɛ́ klɔ’n kɛ Zoova O Lɛ” (35)