«Иман... ҝөзлә ҝөрүнмәјән ҝерчәкликләрин сүбутуну ачыг-ашкар ҝөрмәкдир» (ИБР. 11:1).

НӘҒМӘ: 54, 125

1. Аллаһын бизә бәхш етдији иман әнамына неҹә јанашмалыјыг?

ИМАН һәр инсанда олмајан чох дәјәрли бир хүсусијјәтдир (2 Салон. 3:2). Амма нә јахшы ки, Јеһова Аллаһ хидмәтчиләринә иман бәхш едиб (Ром. 12:3; Гал. 5:22). Бу бәхшишинә ҝөрә һәр биримиз Она үрәкдән миннәтдарыг.

2, 3. а) Иман инсана һансы немәтләри бәхш едир? б) Бу мәгаләдә һансы суаллара ҹаваб тапаҹағыг?

2 Сәмави Атамыз Оғлу Иса Мәсиһ васитәсилә инсанлары Өзүнә јахынлашдырыр. Аллаһ Исаја иман ҝәтирән һәр кәсин ҝүнаһыны бағышлајыр. Бунун да сајәсиндә инсанын гаршысында Јеһова илә әбәдијјән дост олмаг имканы ачылыр (Јәһ. 6:44, 65; Ром. 6:23). Бәс биз нә етмишик ки, Аллаһ бизи бу ҝөзәл әнама лајиг ҝөрүб? Әслиндә, ҝүнаһлы олдуғумуз үчүн бизим лајиг олдуғумуз јеҝанә шеј өлүмдүр (Зәб. 103:10). Амма Јеһова бизим дахилдә јахшы инсан олдуғумузу ҝөрүб вә лүтфүндән ирәли ҝәләрәк бизә мүждәни ачыб. Бунун сајәсиндә биз  Исаны таныјыб она иман ҝәтирмишик вә бу иман бизә әбәди јашамаг үмиди вериб. (1 Јәһја 4:9, 10 ајәләрини охујун.)

3 Бәс иман етмәк, әслиндә, нә демәкдир? Садәҹә, Аллаһын ҝәләҹәклә бағлы вәдләринә инанмагдыр? Иманла бағлы ортаја бир суал да чыхыр: иманлы олдуғумузу неҹә сүбут едә биләрик?

ҮРӘКДӘ ИМАН ЕДИН

4. Нәјә әсасән демәк олар ки, иман етмәк, садәҹә, Аллаһын вәдләринә инанмаг дејил?

4 Иман етмәк, садәҹә, Аллаһын вәдләринә инанмаг дејил. Иман инсаны Аллаһын ирадәсинә ујғун јашамаға тәшвиг едән бөјүк гүввәдир. Аллаһын хилас јолуна иман етмәк бизи мүждәни инсанлара ҹар чәкмәјә тәшвиг едир. Һәвари Булус јазмышды: «Әҝәр сән дилинлә Исанын Аға олдуғуну һамыја бәјан едирсәнсә вә үрәјиндә Аллаһын ону дирилтдијинә иман едирсәнсә, хилас олаҹагсан. Чүнки инсан үрәјиндә иман едәндә салеһлијә, иманыны дили илә бәјан едәндә исә хиласа јетишир» (Ром. 10:9, 10; 2 Кор. 4:13).

5. Нәјә ҝөрә иман ваҹиб хүсусијјәтдир вә ону неҹә мөһкәмләндирә биләрик? Нүмунә чәкин.

5 Ҝөрүндүјү кими, әбәди һәјат иман етмәкдән вә иманы мөһкәм сахламагдан асылыдыр. Иманы биткијә бәнзәтмәк олар. Сүни биткидән фәргли олараг, тәбии битки гуллуг тәләб едир. Сағлам олмасы вә бөјүмәси үчүн биткини вахты-вахтында суламаг лазымдыр. Биткијә кифајәт гәдәр су верилмәзсә, о гурујаҹаг. Иманымыз да «бахымсыз» галса, зәифләјиб мәһв олаҹаг (Лука 22:32; Ибр. 3:12). Амма иманымыза, неҹә дејәрләр, гуллуг етсәк, ону зәифләмәјә гојмајаҹағыг, әксинә, о, ҝүнү-ҝүндән бөјүјәҹәк вә беләҹә, иманда мөһкәм олаҹағыг (2 Салон. 1:3; Тит. 2:2).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ИМАНЫН ТӘРИФИ

6. Ибраниләрә 11:1 ајәсинә әсасән, имана һансы ики амил дахилдир?

6 Ибраниләрә 11:1 ајәсиндә имана тәриф верилир. (Ајәни охујун.) Бу ајәјә әсасән иман өзүнә ҝөзлә ҝөрүнмәјән ики амили дахил едир. Биринҹиси, үмид едилән шејләри. Бура һәлә баш вермәмиш һадисәләр, јәни ҝәләҹәкдә һәјата кечәҹәк вәдләр дахилдир, мәсәлән, дүнјадакы пислијин мәһв олмасы вә јени дүнјанын ҝәлмәси. Икинҹи амил ҝөзлә ҝөрүнмәјән ҝерчәкликләрдир. Бу, өзүнә инсан ҝөзү илә ҝөрмәк мүмкүн олмајан һәгигәтләри дахил едир, мәсәлән, Јеһова Аллаһын, Иса Мәсиһин, мәләкләрин варлығыны вә сәмави Падшаһлығын фәалијјәтини (Ибр. 11:3). Иманымызын ҹанлы олдуғуну вә Аллаһын Кәламында јазылан ҝөрүнмәјән һәгигәтләрә иман етдијимизи неҹә сүбут едә биләрик? Сөзләримизлә вә әмәлләримизлә. Бунларсыз иманымыз камил ола билмәз.

7. Нуһ пејғәмбәрин нүмунәсиндән ҝөрүндүјү кими иманлы инсан неҹә олмалыдыр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

7 Ибраниләрә 11:7 ајәсиндә Нуһ пејғәмбәрин иманынын нә дәрәҹәдә ҝүҹлү олдуғу тәсвир олунур. Орада јазылыб: «[О,] һәлә ҝөрүнмәјән шејләрлә бағлы Аллаһ тәрәфиндән хәбәрдар едиләндән сонра Аллаһ горхусу илә аиләсинин хиласы үчүн ҝәми тикди». Пејғәмбәрин иман саһиби олдуғуну онун Аллаһын бујруғу илә нәһәнҝ ҝәмини тикмәси сүбут едир. Сөзсүз ки, онун гонум-гоншусу нәјә ҝөрә бу бөјүклүкдә ҝәмини тикдијини сорушурдулар. Ҝөрәсән, онда Нуһ пејғәмбәр нә едирди? Сусуб дурурду? Бәлкә онлара: «Ҝедин өз ишинизлә мәшғул олун», — дејирди? Әсла! Әксинә, пејғәмбәрин иманы ону ҹәсарәтлә шәһадәт вермәјә вә инсанлары Аллаһын һөкм  ҝүнү барәдә хәбәрдар етмәјә тәшвиг едирди. Чох еһтимал ки, о, ҹамаата Јеһованын она дедији нөвбәти сөзләри тәкрарламышды: «Артыг бүтүн инсанларын сону чатыб, чүнки онларын уҹбатындан јер зоракылыгла долуб... Мән јер үзүнү суја гәрг едәҹәјәм ки, ҝөјләр алтында олан бүтүн ҹанлылар мәһв олсун. Јердәки һәр шеј тәләф олаҹаг». Јеһова Нуһа хилас олмағын јеҝанә јолунун ҝәмијә минмәк олдуғуну демишди. Тәбии ки, Нуһ ҹамаата бу барәдә дә данышмышды. Беләҹә, «салеһлик ҹарчысы» олан Нуһ пејғәмбәр иманлы инсан олдуғуну сүбут етмишди (Јар. 6:13, 17, 18; 2 Бут. 2:5).

8. Јагуб иман барәдә нә јазмышды?

8 Еһтимал ки, һәвари Булус имана тәриф вердији «Ибраниләрә мәктуб»уну јазандан гыса мүддәт сонра Јагуб өз мәктубуну јазмышды. Булус кими Јагуб да иманын јалныз инанмагдан ибарәт олмадығыны, әмәлләрин дә ваҹиб олдуғуну вурғуламышды. Мәсәлән, о јазмышды: «Сән мәнә өз иманыны әмәлсиз ҝөстәр, мән исә сәнә иманымы әмәлдә ҝөстәрим» (Јаг. 2:18). Сонра Јагуб инанмагла, иман етмәјин фәргини ајдын шәкилдә ҝөстәрмишди. О гејд етмишди ки, ҹинләр дә Аллаһа инаныр, амма онларын иманы јохдур. Әксинә, онлар Аллаһын  нијјәтинә гаршы чыхырлар (Јаг. 2:19, 20). Иман саһиби олан кәс исә Аллаһы разы салан ишләр ҝөрүр. Јагуб, буна мисал олараг, Ибраһим пејғәмбәри нүмунә чәкәрәк демишди: «Мәҝәр атамыз Ибраһим оғлу Исһагы гурбанҝаһын үзәриндә тәгдим едәндән сонра әмәлләри сајәсиндә салеһ билинмәди? Ҝөрүрсән, онун иманы әмәлләрлә мүшајиәт едилирди вә әмәлләрлә дә тамамланды». Сонра инсанын иманынын әмәлиндән ҝөрүндүјүнү вурғуламаг үчүн Јагуб јазмышды: «Руһсуз бәдән өлү олдуғу кими, әмәлсиз иман да өлүдүр» (Јаг. 2:21—23, 26).

9, 10. Һәвари Јәһјанын јаздыгларындан иман етмәјин ваҹиблији неҹә ҝөрүнүр?

9 Јагуб мәктубуну јазандан һарадаса 30 ил сонра һәвари Јәһја өз адыны дашыјан мүждәни вә үч мәктубуну јазмышды. Мүгәддәс Китабы јазан диҝәр инсанлар кими, о да иман етмәјин дәрин мәна дашыдығыны јахшы баша дүшүрдү. Јәһја јунан дилиндән «иман етмәк» кими тәрҹүмә олунан сөзү онларын һамысындан чох ишләтмишди.

10 Мәсәлән, о, јазмышды: «Оғула иман едән әбәди һәјата говушаҹаг. Оғула итаәт етмәјәнсә һәјата говушмајаҹаг, Аллаһын гәзәбинә дүчар олаҹаг» (Јәһ. 3:36). Бәли, мәсиһи иманлы олдуғуну Исанын әмрләринә бојун әјмәклә сүбут етмәлидир. Јәһјанын јаздыгларындан ҝөрмәк олар ки, Иса дәфәләрлә она вә Атасына иман етмәјин ваҹиблијини вурғуламышды (Јәһ. 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12).

11. Һәгигәтә ҝөрә миннәтдар олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

11 Јеһоваја шүкүрләр олсун ки, Өз мүгәддәс руһу васитәсилә бизә һәгигәти ачыб вә мүждәјә иман ҝәтирмәјә көмәк едиб! (Лука 10:21 ајәсини охујун.) Бизи «иманымызын Өндәри вә камилләшдирәни» олан Оғлу Иса Мәсиһ васитәсилә Өзүнә јахынлашдырдығы үчүн Она өмүр боју миннәтдар олмалыјыг (Ибр. 12:2). Јеһованын бу лүтфүнә миннәтдарлыг әламәти олараг, дуа етмәклә вә Мүгәддәс Китабы охумагла иманымызы мөһкәм сахламалыјыг (Ефес. 6:18; 1 Бут. 2:2).

Ҝәлин јаранан һәр фүрсәтдә мүждәни тәблиғ едәрәк иманлы инсан олдуғунузу сүбут едәк (12-ҹи абзаса бахын)

12. Иманымызы әмәлдә неҹә ҝөстәрмәлијик?

12 Јеһованын вәдләринә иман етдијимизи әмәлләримизлә ҝөстәрмәлијик. Мәсәлән, Аллаһын Падшаһлығы барәдә тәблиғ етмәли вә шаҝирд һазырламаг ишиндә иштирак етмәлијик. Һәмчинин «һамыја, әләлхүсус, иман гардашларымыза» јахшылыг етмәлијик (Гал. 6:10). Еләҹә дә вар ҝүҹүмүзлә чалышыб «көһнә шәхсијјәти әмәлләри илә бирҝә» әјнимиздән чыхармалыјыг ки, һеч нә бизә руһани ҹәһәтдән зәрәр вура билмәсин (Кол. 3:5, 8—10).

АЛЛАҺА ИМАН МӘСИҺИ БҮНӨВРӘСИНИН БИР ҺИССӘСИДИР

13. Аллаһа иман етмәк нә үчүн ваҹибдир? Мүгәддәс Китабда Аллаһа иман неҹә тәсвир олунур вә нә үчүн?

13 Мүгәддәс Китабда дејилир: «Иман етмәдәнсә Аллаһын разылығыны газанмаг мүмкүн дејил, чүнки Аллаһа јахынлашан адам Онун варлығына вә Ону ҹидд-ҹәһдлә ахтаранлара мүкафат вердијинә инанмалыдыр» (Ибр. 11:6). Мүгәддәс Китабда Аллаһа иман мәсиһилијин бүнөврәсинин бир һиссәси кими тәсвир олунур. Мәсиһи олмаг вә бу јолда галмаг үчүн Аллаһа иман мүтләгдир (Ибр. 6:1, 2). Мәсиһи бу бүнөврәни, јәни иманыны башга ваҹиб хүсусијјәтләрлә тамамламалыдыр ки, Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмасын. (2 Бутрус 1:5—7 ајәләрини охујун; Јһд. 20, 21.)

14, 15. Нәјә ҝөрә мәһәббәт имандан ваҹиб хүсусијјәтдир?

 14 Инҹили јазанлар иман һаггында јүз дәфәләрлә јазмагла онун ваҹиблијини вурғулајыблар. Инҹилдә башга һеч бир хүсусијјәт барәдә бу гәдәр чох јазылмајыб. Бәс бу о демәкдирми ки, иман ән ваҹиб хүсусијјәтдир?

15 Һәвари Булус иманы мәһәббәтлә мүгајисә едәрәк јазмышды: «Дағлары јериндән тәрпәдәҹәк дәрәҹәдә ҝүҹлү иман саһибијәмсә, лакин мәһәббәтим јохдурса, мән һеч нәјәм» (1 Кор. 13:2). «Төвратда ән бөјүк әмр һансыдыр?» суалына вердији ҹавабла Иса Аллаһа мәһәббәтин ән ваҹиб хүсусијјәт олдуғуну вурғуламышды (Мәт. 22:35—40). Мәһәббәт өзүнә, иман да дахил олмагла, мәсиһијә хас бир чох ваҹиб хүсусијјәти дахил едир. Аллаһын Кәламында јазылыб: «Мәһәббәт... һәр шејә инаныр». Демәли, мәһәббәт бизи Аллаһын Өз Кәламы васитәсилә дедији һәр шејә инанмаға, јәни иман етмәјә көмәк едир (1 Кор. 13:4, 7).

16, 17. Инҹилдә иман вә мәһәббәт хүсусијјәтләри неҹә ишләнир? Онлардан һансы даһа ваҹибдир вә нәјә ҝөрә?

16 Иман вә мәһәббәт ваҹиб хүсусијјәт олдуғу үчүн Инҹили јазанлар бу хүсусијјәтләрин адыны чох вахт гоша чәкибләр. Булус һәмиманлыларыны тәшвиг едирди ки, иман вә мәһәббәт зиреһини ҝејинсинләр (1 Салон. 5:8). Бутрус јазмышды: «Сиз [Исаны] һеч вахт ҝөрмәмисиниз, буна бахмајараг, ону севирсиниз. Ону инди ҝөрмәсәниз дә, она иман едирсиниз» (1 Бут. 1:8). Јагуб мәсһ олунмуш гардашларына белә бир суалла мүраҹиәт етмишди: «Мәҝәр Аллаһ дүнјанын ҝөзүндә јохсул оланлары иманда зәнҝин олуб Ону севәнләрә вәд етдији Падшаһлығын вариси олмаг үчүн сечмәјиб?» (Јаг. 2:5). Јәһја јазмышды: «[Аллаһын] әмри будур ки, Оғлу Иса Мәсиһин адына инанаг вә бизә вердији әмрә әмәл едиб бир-биримизи севәк» (1 Јәһ. 3:23).

17 Иман ваҹиб хүсусијјәт олса да, јени дүнјада она еһтијаҹ олмајаҹаг, чүнки иман етдијимиз вәдләрин һамысы чин олаҹаг. Амма Аллаһа вә инсанлара мәһәббәти һәмишә ҝүҹләндирмәлијик, бу хүсусијјәт һәмишә олаҹаг. Буна ҝөрә дә һәвари Булус јазмышды: «Бу үч шеј исә галаҹаг: иман, үмид вә мәһәббәт. Анҹаг мәһәббәт бунларын һамысындан үстүндүр» (1 Кор. 13:13).

ИМАНЫН БӘҺРӘСИ

18, 19. Бу ҝүн иман һансы бәһрәни ҝәтирир вә бу, кимин сајәсиндә мүмкүндүр?

18 Бизим ҝүнләрдә Јеһованын халгы Онун гурдуғу Падшаһлыға иман ҝәтирир. Бу иманын нәтиҹәсиндә сәккиз милјондан артыг сакини олан вә бүтүн дүнјаны әһатә едән руһани ҹәннәт әрсәјә ҝәлиб. Бу ҹәннәтдә Аллаһын руһу бол бәһрә верир (Гал. 5:22, 23). Бу, мәсиһиләр арасындакы иманын вә мәһәббәтин ҝүҹүнә ән бариз нүмунәдир!

19 Бу ҹүр руһани ҹәннәти һеч бир инсан әрсәјә ҝәтирә билмәз, буна јалныз Аллаһ-Таала гадирдир. Бу мөһтәшәм ҹәннәт «силинмәз, әбәди нишан олуб Јеһоваја шан-шөһрәт» ҝәтирир (Әшј. 55:13). Јеһоваја миннәтдарыг ки, бизә белә бир әнам бәхш едиб, гаршымызда иман васитәсилә хилас олмаг имканы ачыб (Ефес. 2:8). Јеһованын хејир-дуасы илә сакини олдуғумуз руһани ҹәннәт бундан да бөјүк олаҹаг вә бир ҝүн бүтүн јер үзү әбәдијјән Јеһоваја алгыш охујан камил, салеһ, хошбәхт инсанларла долаҹаг. Ҝәлин әлимиздән ҝәләни едәк ки, Јеһованын вәдләринә иманымыз ҝүнү-ҝүндән мөһкәмләнсин.