Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Јәһја 3:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Биз Аллаһын өвладларыјыг (1—3)

  • Аллаһын өвладлары вә Иблисин өвладлары (4—12)

    • Иса Иблисин ишләрини дағытмаг үчүн ҝәлди (8)

  • Бир-биринизи севин (13—18)

  • Аллаһ үрәјимиздән бөјүкдүр (19—24)

3  Ҝөрүн Атамыз бизә неҹә дә бөјүк мәһәббәт бәхш едиб+ ки, биз Онун өвладлары адланырыг!+ Биз, доғрудан да, Онун өвладларыјыг. Буна ҝөрә дә дүнја бизи танымыр,+ чүнки Аллаһы танымамышдыр.+  Әзизләрим, инди биз Аллаһын өвладларыјыг,+ амма ҝәләҹәкдә неҹә олаҹағымыз һәлә бәлли дејил.+ Бирҹә ону билирик ки, О зүһур едәндә биз Онун кими олаҹағыг, чүнки Ону олдуғу кими ҝөрәҹәјик.  Буна үмиди олан һәр кәс пакланыб+ Онун кими пак олур.  Ҝүнаһ ишләјән адам ганунсузлуг едир, она ҝөрә ки, ҝүнаһ ганунсузлугдур.  Сиз һәм дә билирсиниз ки, о, ҝүнаһларымызы јумаг+ үчүн ҝәлмишди; онда ҝүнаһ дејилән шеј јохдур.  Онунла вәһдәтдә олан адам ҝүнаһ ишләмир.+ Ҝүнаһ ишләјән адам ону нә ҝөрмүш, нә дә танымышдыр.  Әзиз балалар, гој һеч ким сизи аздырмасын; Мәсиһ салеһ олдуғу кими, салеһ иш ҝөрән дә салеһ адамдыр.  Ҝүнаһ ишләјән адам исә Иблисдәндир, чүнки Иблис башланғыҹдан ҝүнаһ ишләјир.+ Аллаһын Оғлу мәһз Иблисин ишләрини дағытмаг үчүн ҝәлмишди.+  Аллаһын өвлады олан адам ҝүнаһ ишләмир,+ чүнки онда Аллаһын тохуму вардыр. Аллаһын өвлады олдуғу үчүн белә адам ҝүнаһ ишләр ҝөрә билмәз.+ 10  Аллаһын өвладларыны вә Иблисин өвладларыны белә танымаг олар: салеһ иш ҝөрмәјән вә гардашыны севмәјән Аллаһдан дејил.+ 11  Әввәлдән ешитдијиниз сөз будур: биз бир-биримизи севмәлијик.+ 12  Шәрирдән олан вә гардашыны өлдүрән Габил кими олмамалыјыг.+ О, гардашыны нә үчүн өлдүрдү? Чүнки өз әмәлләри пис,+ гардашынынкы исә салеһ иди.+ 13  Гардашлар, дүнјанын сизә нифрәт етдијинә тәәҹҹүбләнмәјин.+ 14  Биз өлүмдән һәјата кечдијимизи билирик,+ чүнки гардашларымызы севирик.+ Гардашыны севмәјән өлү вәзијјәтдә галыр.+ 15  Гардашына нифрәт едән гатилдир+ вә сиз билирсиниз ки, һеч бир гатилин әбәди һәјаты јохдур.+ 16  Биз мәһәббәтин нә олдуғуну онун өз ҹаныны уғрумузда фәда етмәсиндән өјрәндик;+ биз дә гардашларымыз уғрунда ҹанымызы фәда етмәјә борҹлујуг.+ 17  Амма фираван јашајан адам гардашынын корлуг чәкдијини ҝөрүб ондан шәфгәтини әсирҝәјирсә, белә адамда Аллаһ мәһәббәти неҹә јашаја биләр?+ 18  Әзиз балалар, ҝәлин бир-биримизи сөздә, дилдә јох,+ әмәлдә+, һәгигәтән севәк.+ 19  Бундан һәгигәт әсилли олдуғумузу биләҹәјик. Үрәјимиз бизи бир шеј үстә гынаса, ону Аллаһын мәһәббәтинә инандыраҹағыг, 20  чүнки Аллаһ үрәјимиздән бөјүкдүр вә һәр шеји билир.+ 21  Әзизләрим, әҝәр үрәјимиз бизи гынамырса, онда Аллаһа ҹәсарәтлә мүраҹиәт едә биләрик+ 22  вә нә диләсәк, алырыг,+ чүнки Онун әмрләринә риајәт едиб ҝөзүндә хош олан ишләр ҝөрүрүк. 23  Онун әмри будур ки, Оғлу Иса Мәсиһин адына инанаг+ вә бизә вердији әмрә әмәл едиб бир-биримизи севәк.+ 24  Үстәлик, Онун әмрләринә әмәл едән Онунла вәһдәтдәдир вә О Өзү дә белә адамла вәһдәтдәдир;+ Онун бизимлә вәһдәтдә олдуғуну исә бизә вердији руһун сајәсиндә билирик.+

Һашијәләр