Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Бутрус 1:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1)

  • Алдығыныз дәвәтә лајиг јашамаг үчүн вар-ҝүҹүнүзлә чалышын (2—15)

    • Иманы тамамлајан кејфијјәтләр (5—9)

  • Пејғәмбәрлик сөзүнүн доғрулуғуна даһа да әмин олмушуг (16—21)

1  Иса Мәсиһин гулу вә һәвариси Шимон Бутрусдан Аллаһымызын вә Хиласкарымыз Иса Мәсиһин салеһлији сајәсиндә бизимлә ејни дәјәрли иманы газанмышлара:  Гој сизә бағышланмыш лүтф вә сүлһ Аллаһымызы вә Ағамыз Исаны таныдыгҹа даһа да артсын.+  Чүнки бизи Өз әзәмәт вә кәрамәти илә чағыранын илаһи гүдрәти Ону танымағымыз васитәси илә мөмин һәјат сүрмәк үчүн лазым олан һәр шеји бизә бәхш етди.+  О, бунлар васитәсилә бизә дәјәрли вә мөһтәшәм вәдләр вериб+ ки, сиз онларын сајәсиндә шәһвәтин баш алыб ҝетдији позғун дүнјадан гуртулуб илаһи тәбиәтә говушасыныз.+  Буна ҝөрә сиз дә вар ҝүҹүнүзлә чалышараг,+ иманынызы алиҹәнаблыгла,+ алиҹәнаблығы елмлә,+  елми тәмкинлә, тәмкини+ дөзүмлә, дөзүмү мөминликлә,+  мөминлији гардашлыг севҝиси илә, гардашлыг севҝисини мәһәббәтлә тамамлајын.+  Әҝәр бүтүн бунлар сиздә варса вә даһа да артырса, сиз Ағамыз Иса Мәсиһи танымагда фәалијјәтсиз вә бәһрәсиз галмајаҹагсыныз.+  Әҝәр кимдәсә бунлар јохдурса, о, кордур, ҝөзүнү нура бағлајыб*+ вә кечмиш ҝүнаһларындан тәмизләндијини унудуб.+ 10  Гардашлар, буна ҝөрә дә алдығыныз дәвәти+ вә Аллаһ тәрәфиндән сечилдијинизи доғрултмаг үчүн вар гүввәнизлә чалышын. Буну етсәниз, һеч вахт јыхылмајаҹагсыныз.+ 11  Онда Ағамыз вә Хиласкарымыз Иса Мәсиһин+ әбәди Падшаһлығынын гапысы үзүнүзә ҝениш ачылаҹаг.+ 12  Бу сәбәбдән мән бунлары сизә даима хатырлатмаг нијјәтиндәјәм. Һәрчәнд сиз бунлары јахшы билирсиниз вә сиздә олан һәгигәтдә мөһкәм дурмусунуз. 13  Јенә дә, нә гәдәр ки бу ҹисимдәјәм*,+ белә һесаб едирәм ки, бунлары сизә дөнә-дөнә хатырлатмаг+ доғру оларды. 14  Ахы Ағамыз Иса Мәсиһин мәнә билдирдији кими, артыг бу бәдәндә јашамағыма чох аз галыб.+ 15  Буна ҝөрә дә инди әлимдән ҝәләни едирәм ки, мән ҝедәндән сонра сиз бунлары һәмишә өзүнүзә хатырладасыныз. 16  Биз сизә Ағамыз Иса Мәсиһин гүдрәти вә һүзуру* һаггында данышаркән мәһарәтлә ујдурулмуш рәвајәтләрә әсасланмырдыг. Биз онун еһтишамынын шәхсән шаһиди олмушуг.+ 17  Мөһтәшәм ҹалал она: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам»,+ — сөзләрини чатдырандан сонра о, Атасы Аллаһдан шәрәф вә шөһрәт алды. 18  Бәли, биз онунла бирликдә мүгәддәс дағда оларкән ҝөјдән назил олан бу сөзләри ешитмишдик. 19  Беләликлә, биз пејғәмбәрлик сөзүнүн доғрулуғуна даһа да әмин олмушуг вә сиз дүз едирсиниз ки, сәһәр ачылыб дан улдузу+ чыханадәк гаранлыгда, јәни үрәјиниздә чыраг+ кими ишыг сачан бу сөзә диггәт јетирирсиниз. 20  Ахы сиз јахшы билирсиниз ки, Мүгәддәс Јазылардакы һеч бир пејғәмбәрлик киминсә шәхси фикирләриндән доғмајыб. 21  Чүнки пејғәмбәрлик һеч вахт инсан истәји илә мејдана ҝәлмәјиб,+ инсанлар мүгәддәс руһ тәрәфиндән јөнәлдиләрәк Аллаһдан ҝәлән сөзләри данышыблар.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: кордур, ҝөзләри зәифдир.
Һәрфән: чадырдајам.
Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.