Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ромалылара 10:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын салеһлик мејарлары (1—15)

    • Иманыны дили илә бәјан етмәк (10)

    • Јеһованын адыны чағыран һәр кәс гуртулаҹаг (13)

    • Мүждәчиләрин гәдәмләри ҝөзәлдир (15)

  • Мүждәјә бојун әјмәдиләр (16—21)

10  Гардашлар, онларын хиласыны сидги-үрәкдән арзу едирәм, бундан өтрү ҝеҹә-ҝүндүз Аллаһа јалварырам.+  Аллаһын гејрәтини чәкдикләринә өзүм шаһидәм,+ анҹаг буну дәгиг билијә әсасланараг етмирләр.  Онлар Аллаһын салеһлик мејарларына табе олмадылар,+ чүнки Онун салеһлик мејарларыны дәрк етмәдиләр,+ әвәзиндә өз салеһлик мејарларыны тәсис етмәк истәдиләр.+  Мәсиһ Ганунун сону олду+ ки, иман едән һәр кәс салеһлијә јетишә билсин.+  Муса Ганун васитәсилә газанылан салеһлик барәдә јазыр: «Онлара риајәт едән адам онларын сајәсиндә јашајаҹаг».+  Имандан доған салеһлик исә белә дејир: «Үрәјиндә демә:+ “Ким ҝөјә чыхаҹаг?”+ Јәни Мәсиһи ҝәтирмәк үчүн ора чыхаҹаг.  Јахуд “Ким дибсиз гујуја* енәҹәк?”+ Јәни Мәсиһи өлүләрин арасындан чыхармаг үчүн ора енәҹәк».  Бәс Мүгәддәс Јазыларда нә дејилир? «О сөз сәнин јанындадыр, дилиндә, үрәјиндәдир».+ Тәблиғ етдијимиз иман «сөзү» дә елә будур.  Әҝәр сән дилинлә Исанын Аға олдуғуну+ һамыја бәјан едирсәнсә вә үрәјиндә Аллаһын ону дирилтдијинә иман едирсәнсә, хилас олаҹагсан. 10  Чүнки инсан үрәјиндә иман едәндә салеһлијә, иманыны дили илә бәјан едәндә+ исә хиласа јетишир. 11  Мүгәддәс Јазылар дејир: «Иманыны онун үзәриндә гуран һеч вахт пешман олмајаҹаг».+ 12  Јәһуди илә јунан арасында фәрг гојулмур,+ чүнки һамынын Рәбби* бирдир вә О, Ону чағыранлара бол-бол хејир-дуа верир. 13  Ахы «Јеһованын адыны чағыран һәр кәс гуртулаҹаг».+ 14  Бәс иман етмәдикләри о Кәсин адыны неҹә чағырсынлар? Барәсиндә һеч вахт ешитмәдикләри о Кәсә неҹә иман етсинләр? Тәблиғ едән олмаса, һарадан ешитсинләр? 15  Әҝәр ҝөндәрән олмаса, ким тәблиғ едәр?+ Ахы јазылыб: «Јахшы шејләр мүждәләјәнләрин гәдәмләри нә ҝөзәлдир!»+ 16  Анҹаг мүждәјә һамы бојун әјмәди. Чүнки Әшија белә дејир: «Јеһова, ким биздән ешитдијинә иман ҝәтирди?»+ 17  Демәли, иман инсанда сөзү ешидәндән сонра јараныр.+ Сөз исә Мәсиһ һаггында данышыланда ешидилир. 18  Амма мән сорушурам: мәҝәр онлар ешитмәмишдиләр? Ахы «сәдалары дүнјаја јајылды, шәһадәтләри јерин уҹгарларына чатды».+ 19  Бир дә сорушурам: мәҝәр Исраил билмирди?+ Илк әввәл Муса дејир: «Мән сизи халг адына лајиг олмајанларла пәрт едәҹәјәм. Сизи ахмаг бир халгла бәрк гәзәбләндирәҹәјәм».+ 20  Әшија исә ҹәсарәтлә Аллаһын сөзләрини бәјан едир: «Мәни ахтармајанлар Мәни тапдылар.+ Мәним һаггымда сорушмајанлар Мәни таныдылар».+ 21  Исраил һаггында исә бунлары дејир: «Бүтүн ҝүнү әлим итаәтсиз, дикбаш халга сары узаныб».+

Һашијәләр

Јахуд Ағасы. Јун. Кириос.