Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 22:1—71

МҮНДӘРИҸАТ

 • Каһинләр Исаја суи-гәсд гурурлар (1—6)

 • Сонунҹу Пасхаја һазырлыг (7—13)

 • Ағанын шам јемәји (14—20)

 • «Хаин мәнимлә бир сүфрә архасындадыр» (21—23)

 • Гызғын мүбаһисә: ким даһа бөјүкдүр? (24—27)

 • Иса шаҝирдләрилә Падшаһлыг һагда әһд бағлајыр (28—30)

 • «Сән мәни үч дәфә данаҹагсан» (31—34)

 • Һазырлыглы олмаг лазымдыр; ики гылынҹ (35—38)

 • Исанын Зејтун дағында дуасы (39—46)

 • Иса һәбс едилир (47—53)

 • Бутрус Исаны даныр (54—62)

 • Исаны лаға гојурлар (63—65)

 • Иса Синедрион гаршысында (66—71)

22  Пасха адланан Мајасыз чөрәк бајрамы+ јахынлашырды.+  Бөјүк каһинләр вә мирзәләр халгдан горхурдулар,+ она ҝөрә дә Исаны арадан ҝөтүрмәк үчүн әлверишли јол ахтарырдылар.+  Онда Шејтан он ики һәваридән бири олан Јәһуда Искәрјутун үрәјинә ҝирди.+  Јәһуда бөјүк каһинләрин вә мәбәд рәисләринин јанына ҝедиб онларла Исаны әлә вермәк барәсиндә данышды.+  Бу, онларын үрәјинҹә олду, онлар Јәһудаја ҝүмүш пул вермәји гәрарлашдырдылар.+  Јәһуда разылашды вә Исаны ҹамаатдан хәлвәт әлә вермәк үчүн фүрсәт ахтармаға башлады.  Мајасыз чөрәк бајрамынын илк ҝүнү ҝәлди. Һәмин ҝүн Пасха гурбаны кәсилирди.+  Иса Бутрусла Јәһјаны ҝөндәриб деди: «Ҝедин вә бизә Пасха јемәји һазырлајын».+  Онлар сорушдулар: «Һарада һазырлајаг?» 10  Иса ҹаваб верди: «Шәһәрә ҝирәндә әлиндә сахсы сәһәнҝ апаран бир адам ҝөрәҹәксиниз. Онун ҝирдији евә ҝедин+ 11  вә ев саһибинә белә дејин: “Устад сорушур, шаҝирдләри илә Пасха јемәјини һансы отагда јејәҹәк”. 12  О адам сизә јухары мәртәбәдә һазырланмыш бөјүк бир отаг ҝөстәрәҹәк. Јемәји орада һазырлајын». 13  Шаҝирдләр ҝетдиләр вә доғрудан да, һәр шеј Исанын дедији кими олду. Онлар Пасха үчүн һазырлыг ҝөрдүләр. 14  Вахт јетишәндә Иса һәвариләри илә сүфрәјә әјләшди.+ 15  Иса онлара деди: «Мән чох арзулајырдым ки, әзаб чәкмәздән әввәл бу Пасха јемәјини сизинлә јејим. 16  Чүнки бу*, Аллаһын Падшаһлығында ҝерчәкләшмәјинҹә бир даһа буну јемәјәҹәјәм». 17  Сонра бир ҹам ҝөтүрдү вә Аллаһа шүкүр едиб деди: «Бу ҹамы ҝөтүрүн, бир-биринизә өтүрүн. 18  Чүнки Аллаһын Падшаһлығы ҝәлмәјинҹә мән бир даһа шәраб ичмәјәҹәјәм». 19  Сонра чөрәк ҝөтүрдү,+ Аллаһа шүкүр едиб чөрәји бөлдү вә шаҝирдләринә вериб деди: «Бу чөрәк сизин уғрунузда+ фәда едиләҹәк бәдәними тәмсил едир.+ Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един».+ 20  Шам јемәјини јејәндән сонра ејнилә дә ҹамы ҝөтүрүб деди: «Бу ҹам сизин уғрунузда+ ахыдылаҹаг ганым+ әсасында бағланан јени әһди+ тәмсил едир. 21  Лакин хаин мәнимлә бир сүфрә архасындадыр.+ 22  Инсан Оғлу онун үчүн тәјин едилмиш јолла ҝедир.+ Амма јенә дә вај ону сатанын һалына!»+ 23  Онлар араларында данышмаға башладылар ки, ҝөрәсән, буну ким едәҹәк.+ 24  Сонра онларын арасында гызғын мүбаһисә дүшдү: онлардан ким даһа бөјүкдүр.+ 25  Иса онлара деди: «Халгларын һөкмдарлары онлара ағалыг едир, онларын үзәриндә һакимијјәт сүрәнләри Һами* кими уҹалдырлар.+ 26  Сиз исә белә олмамалысыныз.+ Гој аранызда бөјүк сајылан кичик кими олсун,+ башчылыг едән хидмәтчи кими олсун. 27  Ким даһа бөјүкдүр: сүфрәдә отуран, јохса гуллуг едән? Мәҝәр бөјүк сүфрәдә отуран дејил? Мән исә сизә гуллуг едирәм.+ 28  Амма бүтүн сынагларым боју+ мәним јанымда+ сиз олмусунуз. 29  Буна ҝөрә Атам мәнимлә әһд бағладығы кими, мән дә падшаһлыгда һөкмранлыг етмәк үчүн сизинлә әһд бағлајырам+ ки, 30  мәним Падшаһлығымда сүфрәмдә јејәсиниз, ичәсиниз+ вә тахтда отуруб+ Исраилин он ики гәбиләсини мүһакимә едәсиниз.+ 31  Шимон, Шимон! Шејтан сизи буғда кими хәлбирдән кечирмәји тәләб едирди.+ 32  Амма мән сәнин үчүн Аллаһа јалвардым ки, иманын түкәнмәсин.+ Сән дә гајыданда гардашларынын иманыны мөһкәмләндир».+ 33  Бутрус исә деди: «Аға, мән сәнинлә зиндана да, өлүмә дә ҝетмәјә һазырам».+ 34  Анҹаг Иса деди: «Бутрус, буну бил ки, бу ҝүн хоруз банламамыш сән мәни үч дәфә данаҹагсан».+ 35  Сонра Иса шаҝирдләринә деди: «Мән сизи хидмәтә ҝөндәрәндә өзүнүзлә пул кисәси, һејбә вә сәндәл ҝөтүрмәмишдиниз.+ Бир шејдә корлуг чәкдиниз?» Онлар дедиләр: «Хејр!» 36  Онда Иса деди: «Инди исә пул кисәси олан кисәсини, һәмчинин һејбәсини дә ҝөтүрсүн. Гылынҹы олмајан үст палтарыны сатыб гылынҹ алсын. 37  Буну билин ки, мәним һаггымда јазылмыш: “Ҹинајәткарлара тај тутулду”, — сөзләри јеринә јетмәлидир.+ Чүнки һаггымда јазыланлар артыг һәјата кечир».+ 38  Онлар дедиләр: «Аға, бурада ики гылынҹ вар». Иса деди: «Кифајәтдир». 39  Иса орадан чыхыб һәмишәки кими Зејтун дағына ҝетди. Шаҝирдләри дә далынҹа ҝетдиләр.+ 40  Ора чатанда Иса онлара деди: «Дуа един ки, ҝүнаһа јол вермәјәсиниз».+ 41  Өзү исә онлардан бир гәдәр* араланды, диз чөкүб дуа етмәјә башлады: 42  «Ата, әҝәр истәјирсәнсә, бу ҹамы* мәндән узаглашдыр. Фәгәт гој мәним јох, Сәнин истәдијин кими олсун».+ 43  Бу заман ҝөјдән бир мәләк пејда олуб ону үрәкләндирди.+ 44  Иса шиддәтли изтираб чәкәрәк даһа да һәрарәтлә дуа едирди+ вә тәри ган дамлалары кими јерә дүшүрдү. 45  Иса дуасыны гуртарыб ајаға галхды, шаҝирдләринин јанына гајытды вә ҝөрдү ки, онлар кәдәрдән үзүлүб јухуја ҝедибләр.+ 46  Иса онлара деди: «Нијә јатырсыныз? Галхын вә дурмадан дуа един ки, ҝүнаһа јол вермәјәсиниз».+ 47  О һәлә данышаркән ора бир издиһам ҝәлди. Он ики һәваридән бири олан Јәһуда бу издиһамын өнүндә иди. Јәһуда Исаны өпмәк үчүн она јахынлашды.+ 48  Иса она деди: «Јәһуда, инсан Оғлуну өпүшлә сатырсан?» 49  Исанын јанындакылар вәзијјәти баша дүшүб она дедиләр: «Аға, гылынҹлары ишә салаг?» 50  Һәтта онлардан бири гылынҹла вуруб баш каһинин нөкәринин сағ гулағыны кәсди.+ 51  Анҹаг Иса деди: «Јетәр!» Сонра нөкәрин гулағына тохунуб ону сағалтды. 52  Иса ону тутмаға ҝәлән бөјүк каһинләрә, мәбәд рәисләринә вә ағсаггаллара деди: «Мәҝәр мән гулдурам ки, үстүмә гылынҹ вә дәјәнәклә ҝәлирсиниз?+ 53  Һәр ҝүн мәбәддә сизин јанынызда оланда+ һеч мәни тутмурдунуз?!+ Амма инди сизин вахтыныздыр, инди зүлмәтин һакимијјәтидир».+ 54  Онлар Исаны тутуб баш каһинин евинә апардылар.+ Бутрус исә бир гәдәр аралыдан онларын далынҹа ҝедирди.+ 55  Адамлар һәјәтин ортасында тонгал галајыб дөврәсиндә отурдулар. Бутрус да онларын арасында отурду.+ 56  Бу заман гарабашлардан бири тонгалын јанында отуран Бутрусу ҝөрүб она диггәтлә бахды вә деди: «Бу да онларла иди». 57  Лакин Бутрус данмаға башлады: «Ај баҹы, мән ону танымырам». 58  Бир аз сонра башга бир адам ону ҝөрүб деди: «Сән дә онлардансан». Лакин Бутрус деди: «Јох, ај киши!»+ 59  Тәгрибән бир саатдан сонра башга бир адам исрарла деди: «Бу адам онунла иди! Бу да ҹәлиләлидир». 60  Бутрус деди: «Ај киши, баша дүшмүрәм, сән нә данышырсан?!» Елә һәмин андаҹа, сөз һәлә онун ағзында икән хоруз банлады. 61  Аға дөнүб дүз Бутрусун үзүнә бахды. Бутрус да Ағанын дедији: «Бу ҝүн хоруз банламамыш сән мәни үч дәфә данаҹагсан», — сөзләрини хатырлады.+ 62  О, чөлә чыхыб һөнкүр-һөнкүр ағлады. 63  Исанын кешијини чәкәнләр ону лаға гојуб+ вурмаға+ башладылар. 64  Онлар Исанын үзүнү өртүб ондан сорушурдулар: «Һә, пејғәмбәр, тап ҝөрәк сәни ким вурду?» 65  Она чохлу башга күфрләр дә дејирдиләр. 66  Нәһајәт, сәһәр ачыланда халгын ағсаггаллары, бөјүк каһинләр вә мирзәләр јығышдылар+ вә Исаны Синедрион залына ҝәтириб дедиләр: 67  «Әҝәр Мәсиһсәнсә, де, биз дә биләк».+ Анҹаг Иса деди: «Десәм дә инанмајаҹагсыныз. 68  Сиздән сорушсам, ҹаваб вермәјәҹәксиниз. 69  Лакин индән белә инсан Оғлу+ гүдрәтли Аллаһын сағында отураҹаг».+ 70  Буну ешидәндә онларын һамысы деди: «Демәли, сән Аллаһын Оғлусан?» О ҹаваб верди: «Еләдир ки вар». 71  Онлар дедиләр: «Даһа башга шәһадәт нәјимизә лазымдыр? Буну өзүмүз онун дилиндән ешитдик».+

Һашијәләр

Јәни Пасханын тәмсил етдији шејләрин һамысы.
Һами фәхри титул иди.
Јахуд бир даш атымы гәдәр.
Ҹам Аллаһын ирадәсинин — Исанын күфр данышмагда иттиһам олунараг өлдүрүлмәсинә јол вермәсинин рәмзидир.