Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Бутрус 1:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Јени һәјат, ҹанлы үмид (3—12)

  • Итаәткар ушаглар кими мүгәддәс олун (13—25)

1  Иса Мәсиһин һәвариси Бутрусдан+ Понт, Галатија, Каппадокија+, Асија вә Битинијаја* сәпәләнмиш гәрибләрә,  Атамыз Аллаһын+ бәсирәтилә итаәтли олмаг вә үзәрләринә Иса Мәсиһин ганыны чиләмәк үчүн руһла мүгәддәсләшдирилән+ сечилмишләрә:+ Гој сизә бағышланмыш лүтф вә сүлһ даһа да артсын.  Ағамыз Иса Мәсиһин Атасы вә Аллаһына шүкүрләр олсун! О, бөјүк мәрһәмәтинә ҝөрә Иса Мәсиһи дирилтмәклә+ бизә јени һәјат вериб+ ҹанлы үмидә+ говушдурду.  О, бизә әбәди, ләкәсиз вә солмаз мирас верди.+ Бу мирас сизин үчүн ҝөјдә горунуб сахланылыр.+  Сиз өзүнүз дә заманын сонунда ашкар олаҹаг хилас үчүн иманыныз сајәсиндә Аллаһын ҝүҹү илә һифз олунурсунуз.  Сиз буна чох севинирсиниз, һәрчәнд мүхтәлиф сынаглар уҹбатындан+ бир мүддәт кәдәрләнмәли олурсунуз ки,  сынанмыш иманыныз+ одла сафлашдырылан, лакин јенә дә мәһв олан гызылдан гат-гат гијмәтли олуб Иса Мәсиһин зүһурунда тәрифә, шөһрәт вә шәрәфә лајиг ҝөрүлсүн.+  Сиз ону һеч вахт ҝөрмәмисиниз, буна бахмајараг, ону севирсиниз. Ону инди ҝөрмәсәниз дә, она иман едирсиниз вә сөзлә тәсвир едилмәз бөјүк бир фәрәһ, севинҹ дујурсунуз,  чүнки иманынызын һәдәфинә — хиласа јетиширсиниз.+ 10  Сизә бәхш едиләҹәк лүтф һаггында габагҹадан хәбәр вермиш пејғәмбәрләр бу хилас һаггында ҹидди ахтарыш вә әтрафлы тәдгигат апармышлар.+ 11  Онлар ичләриндәки руһун Мәсиһлә бағлы+ һансы замана вә ја дөврә ишарә етдијини дурмадан тәдгиг едирдиләр, чүнки бу руһ онун әзаб чәкиб+ сонра шөһрәтә јетишәҹәји һаггында габагҹадан шәһадәт верирди. 12  Онлара ачылмышды ки, өзләринә јох, сизә хидмәт едирләр, чүнки онларын хәбәр вердији шејләр ҝөјдән ҝөндәрилмиш мүгәддәс руһун васитәсилә+ инди сизә мүждәни ҝәтирәнләр тәрәфиндән чатдырылмышдыр. Мәләкләр дә бу шејләри дәрк етмәк арзусундадырлар. 13  Буна ҝөрә дә ағлынызы фәалијјәт үчүн гуршаглајын,+ һәр вахт ајыг олун,+ үмидинизи Иса Мәсиһин зүһуру вахты сизә ҝөстәриләҹәк лүтфә бағлајын. 14  Итаәткар ушаглар кими олун, вахтилә ҹаһиллик ичиндә јашајаркән дахилиниздә һөкм сүрмүш истәкләрә ујмајын. 15  Сизи чағырмыш Мүгәддәс Аллаһ кими һәр бир ишиниздә мүгәддәс олун,+ 16  ахы јазылыб: «Мүгәддәс олун, чүнки Мән мүгәддәсәм».+ 17  Бундан әлавә, сиз һәр кәси әмәлләринә ҝөрә, тәрәфкешлик етмәдән мүһакимә едән+ Атаны чағырдығыныз үчүн бу гүрбәтдә јашајаркән Аллаһ горхусу илә һәрәкәт един.+ 18  Ахы билирсиниз ки, сиз дәдә-бабаларыныздан галма пуч һәјат тәрзиндән гызыл вә ҝүмүш кими фани шејләр васитәсилә јох, 19  Мәсиһин+ гүсурсуз вә ләкәсиз гузунун+ ганына бәнзәр гијмәтли ганы+ илә азад едилмисиниз.+ 20  Бәли, о, бәшәрин тәмәли гојуландан әввәл сечилмишди,+ анҹаг заманын сонунда сиздән өтрү зүһур етди.+ 21  Сиз ону дирилтмиш+ вә шөһрәтә миндирмиш+ Аллаһа+ онун васитәсилә инанмысыныз ки, иманыныз вә үмидиниз Аллаһа олсун. 22  Сиз һәгигәтә итаәт едиб пакландыгдан сонра ријасыз гардашлыг мәһәббәтинә+ саһиб олмусунуз. Буна ҝөрә дә бир-биринизи сәмими гәлбдән, һәрарәтлә севин.+ 23  Ахы сиз тәзәдән,+ чүрүјән јох, вар олан әбәди Аллаһын сөзү илә,+ чүрүмәјән тохумдан+ доғулмусунуз. 24  Чүнки «бүтүн бәшәр от кимидир, ҹалалы чөл чичәји кимидир. От гурујар, чичәк солуб төкүләр, 25  Јеһованын сөзү исә әбәди галар».+ Һәмин «сөз» сизә мүждәләнмишдир.+

Һашијәләр

Вифинија.