Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ибраниләрә 11:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иманын тәрифи (1, 2)

  • Иман өрнәкләри (3—40)

    • Иман етмәдән Аллаһын разылығыны газанмаг мүмкүн дејил (6)

11  Иман үмид едилән шејләрин мүтләг јеринә јетәҹәјинә әминликдир,+ ҝөзлә ҝөрүнмәјән ҝерчәкликләрин сүбутуну ачыг-ашкар ҝөрмәкдир.  Онун сајәсиндә гәдимдә јашамыш адамлар өзләри һаггында мүсбәт шәһадәт алмышлар.  Иманымыз сајәсиндә дәрк едирик ки, дөврләр Аллаһын сөзү илә гурулуб. Беләҹә, ҝөзлә ҝөрүнән шејләр ҝөрүнмәјән шејләрдән әмәлә ҝәлиб.  Һабил иманы сајәсиндә Аллаһа Габилин+ гурбанындан даһа гијмәтли гурбан ҝәтирди. Һабил бу иманы сајәсиндә салеһ олдуғу барәдә шәһадәт алды, чүнки Аллаһ онун бәхшишләриндән разы галды.+ Һабил өлсә дә, иманы васитәсилә индијәдәк данышыр.+  Һәнуг иманы сајәсиндә көчүрүлдү ки, өлүмү ҝөрмәсин. Аллаһ Һәнугу+ көчүртдүјү үчүн ону һеч јердә тапмаг мүмкүн олмады.+ О, көчүрүлмәздән әввәл Аллаһын разылығыны газандығы барәдә шәһадәт алды.  Иман етмәдәнсә Аллаһын разылығыны газанмаг мүмкүн дејил, чүнки Аллаһа јахынлашан адам Онун варлығына вә Ону ҹидд-ҹәһдлә ахтаранлара мүкафат вердијинә инанмалыдыр.+  Нуһ, иманы сајәсиндә,+ һәлә ҝөрүнмәјән шејләрлә бағлы Аллаһ тәрәфиндән хәбәрдар едиләндән сонра+ Аллаһ горхусу илә аиләсинин хиласы үчүн ҝәми тикди.+ О, иманы илә дүнјаны мәһкум етди+ вә имандан доған салеһлијин вариси олду.  Ибраһим, иманы сајәсиндә,+ Аллаһ тәрәфиндән чағырыланда итаәт едиб мирас алаҹағы торпаға јолланды. О, һара ҝетдијини билмәсә дә, јола дүшдү.+  О, иманы сајәсиндә вәд дијарында гүрбәтдә олан гәрибтәк өмүр сүрдү.+ Өзү илә ејни вәдә варис олан Исһаг вә Јагубла бирликдә+ чадырларда јашады.+ 10  Чүнки о, мемары вә иншаатчысы Аллаһ олан, әсил бүнөврә үзәриндә тикилмиш шәһәри ҝөзләјирди.+ 11  Сара да, иманы сајәсиндә, јашынын өтмәсинә бахмајараг,+ ушаға галмаг үчүн ҝүҹ алды, чүнки вәд верәнин етибарлы олдуғуна инанырды. 12  Беләҹә, гоҹа* бир кишидән+ ҝөјдәки улдузлар вә дәниз саһилиндәки гум дәнәләри гәдәр сајсыз-һесабсыз+ өвлад төрәнди.+ 13  Бу адамлар вәд едилән шејләри алмасалар да, һамысы һәјаты иманла баша вурду.+ О шејләри узагдан ҝөрүб севиндиләр,+ о торпагда гәриб вә мүвәггәти сакин олдугларыны бәјан етдиләр. 14  Бу ҹүр данышанлар ҹидд-ҹәһдлә өз јурдларыны ахтардыгларыны ҝөстәрирләр. 15  Әҝәр онлар чыхдыглары јери даима хатырласајдылар,+ имкан тапыб ора гајыдардылар. 16  Анҹаг онлар даһа јахшы бир јерә, ҝөјә аид бир јерә ҹан атырлар. Буна ҝөрә дә онлар Аллаһы өзләринин Аллаһы кими чағыранда Аллаһ онлара ҝөрә утанмыр,+ О, онлар үчүн шәһәр һазырлајыб.+ 17  Ибраһим, иманы сајәсиндә, сынанаркән+ Исһагы, санки, гурбан ҝәтирмиш олду. Бәли, вәдләри севинҹлә алмыш адам өз јеҝанә оғлуну гурбан ҝәтирмәк үзрә иди,+ 18  һалбуки она дејилмишди: «Сәнә вәд олунан өвлад* Исһагдан төрәјәҹәк».+ 19  О, белә гәнаәтә ҝәлди ки, оғлу өлсә дә, Аллаһ ону дирилтмәјә гадирдир вә доғрудан да, ону рәмзи мәнада өлүмүн пәнҹәсиндән ҝери алды.+ 20  Исһаг да иманы сајәсиндә Јагуба+ вә Ејсә+ ҝәләҹәклә бағлы хејир-дуа верди. 21  Јагуб, иманы сајәсиндә, өлүм ајағында оларкән+ Јусифин һәр ики оғлуна хејир-дуа верди+ вә әсасына сөјкәниб Аллаһа сәҹдә гылды.+ 22  Јусиф, иманы сајәсиндә, өлүм јатағында оларкән Исраил оғулларынын Мисирдән чыхаҹағыны сөјләјиб өз сүмүкләри* илә бағлы онлара ҝөстәриш верди.+ 23  Мусанын валидејнләри, иман сајәсиндә, көрпәни доғуландан сонра дүз үч ај ҝизләтдиләр,+ чүнки онун чох гәшәнҝ олдуғуну ҝөрдүләр+ вә падшаһын фәрманындан горхмадылар.+ 24  Муса да бөјүјәндән сонра+ иманы сајәсиндә фирон гызынын оғлу адланмагдан имтина етди.+ 25  О, ҝүнаһдан мүвәггәти һәзз алмагданса, Аллаһын халгы илә бирликдә әзијјәтә гатлашмағы үстүн тутду, 26  чүнки о, бир мәсһ олунмуш кими мәруз галдығы тәһгирләри Мисирин бүтүн хәзинәләриндән даһа гијмәтли бир сәрвәт һесаб етди, чүнки ҝөзүнү алаҹағы мүкафатдан чәкмирди. 27  Муса иманы сајәсиндә Мисирдән чыхды.+ О, падшаһын гәзәбиндән горхмурду,+ чүнки Ҝөзәҝөрүнмәзи+ ҝөрүрмүш кими мәтин иди. 28  О, иманы сајәсиндә Пасханы гејд етди вә гапынын јан тахталарына ган чиләди ки, Аллаһын мәләји онларын илкин өвладларына дәјмәсин.+ 29  Онлар иман сајәсиндә Гырмызы дәнизи, санки, гурудан кечән кими кечдиләр.+ Мисирлиләр дә кечмәк истәјәндә суја гәрг олдулар.+ 30  Халг иман сајәсиндә Әриһанын әтрафыны једди ҝүн доланандан сонра шәһәрин диварлары дағылды.+ 31  Иманы сајәсиндә фаһишә Раһаб итаәтсизлик едәнләрлә бирликдә мәһв олмады, чүнки кәшфијјатчылары меһрибанлыгла гәбул етмишди.+ 32  Даһа кими дејим? Ҹәдун+, Бәрәг+, Шимшон+, Ифтаһ+, Давуд+, һәмчинин Ишмуил+ вә диҝәр пејғәмбәрләр барәсиндә дә данышсам, вахт чатмаз. 33  Онлар иман васитәсилә падшаһлары мәғлуб едир,+ салеһлији бәргәрар едир, вәдләр алыр,+ ширләрин ағзыны бағлајыр,+ 34  шиддәтли аловдан хәсарәтсиз чыхыр,+ гылынҹ ағзындан гуртулур,+ зәифдән ҝүҹлүјә чеврилир,+ мүһарибәдә шүҹаәт ҝөстәрир,+ ишғалчы гошунлары дармадағын едирдиләр.+ 35  Гадынлар өлмүш әзизләринә дирилмә васитәсилә говушур,+ диҝәрләри даһа јахшы дирилмәјә чатмаг үчүн һәр һансы бир фидјә васитәсилә азад едилмәкдән имтина едәрәк ишҝәнҹә чәкирдиләр. 36  Кимиси лаға гојулур, кимиси гамчыланыр, һәтта гандалланыб+ зиндана атылырды.+ 37  Онлар дашланыр,+ сынаныр, мишарла икијә бөлүнүр, гылынҹдан кечирилир,+ гојун вә кечи дәрисиндә сәрҝәрдан ҝәзир,+ корлуг вә зүлм чәкир,+ пис рәфтар ҝөрүрдүләр.+ 38  Дүнја онлара лајиг дејилди. Онлар сәһраларда, дағларда, гаја ојугларында,+ мағараларда долашырдылар. 39  Бу инсанлар иман сајәсиндә Аллаһын разылығыны газандыгларына шәһадәт алсалар да, вәдләрин иҹрасыны ҝөрмәдиләр, 40  чүнки онлар бизсиз камиллијә јетишмәсинләр дејә, Аллаһ бизим үчүн даһа јахшы бир тәдбир ҝөрүб.+

Һашијәләр

Һәрфән: өлү. Јәни нәсил артырмаға габил олмајан.
Һәрфән: тохум.
Јахуд дәфни.