Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јәһуда 1:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Сахта мүәллимләрә чыхарылмыш һөкм мүтләг јеринә јетәҹәк (3—16)

    • Микајылын Иблислә мүбаһисәси (9)

    • Һәнугун пејғәмбәрлији (14, 15)

  • Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын (17—23)

  • Аллаһа алгыш олсун (24, 25)

 Иса Мәсиһин гулу, Јагубун+ гардашы Јәһудадан Атамыз Аллаһ тәрәфиндән севилән вә Иса Мәсиһ үчүн горунуб сахланылан+ чағырылмышлара+ мәктуб.  Гој сизә бағышланмыш мәрһәмәт, сүлһ вә мәһәббәт даһа да артсын.  Әзизләрим, чох истәјирдим ки, сизә үмуми хиласымыз барәсиндә јазым,+ амма бу мәктубумда сизи мүгәддәсләрә һәмишәлик верилмиш иман уғрунда ҹидди мүбаризә апармаға+ тәшвиг етмәји лазым билдим.  Чүнки араныза Мүгәддәс Јазылар тәрәфиндән һөкмү чохдан кәсилмиш бәзи адамлар ҝирибләр. Бунлар азғынлыг*+ етмәк үчүн Аллаһымызын лүтфүнү бәһанәјә чевирән, һәмчинин јеҝанә саһибимиз вә Ағамыз Иса Мәсиһә гаршы хәјанәт едән аллаһсыз адамлардыр.+  Бүтүн бунлары јахшы билдијинизә бахмајараг, сизә хатырлатмаг истәјирәм ки, Јеһова халгыны Мисирдән+ гуртарса да, сонрадан имансызлыг едәнләри мәһв етди.+  Һәмчинин әзәл мөвгеләрини горумајыб, онлара мүнасиб мәканы тәрк едән мәләкләри+ бөјүк ҝүнүн мәһкәмәси үчүн гаты зүлмәт ичиндә әбәди буховларда сахлајыр.+  Сәдум, Әмурә вә әтраф шәһәрләр дә аҹҝөзлүклә әхлагсызлыг едиб гејри-тәбии шәһвәтләринин далынҹа дүшүрдүләр.+ Онлар сөнмәз атәш ҹәзасы чәкмәклә бизә бир ибрәт нүмунәси олмушлар.+  Бүтүн бунлардан сонра бу адамлар да хүлјалара ујараг ҹисми мурдарлајыр, һакимијјәти сајмыр, шәрәф саһибләриндән тәһгирлә данышырлар.+  Һәтта баш мәләк+ Микајыл+ Мусанын ҹәсәди+ барәсиндә Иблислә мүбаһисә едәндә ону тәһгирамиз сөзләрлә иттиһам етмәјә ҹүрәт етмәди,+ садәҹә деди: «Гој Јеһова сәни мәһкум етсин».+ 10  Амма бу адамлар баша дүшмәдикләри шејләр һаггында тәһгирлә данышыр+ вә шүурсуз һејванлар кими сөвги-тәбии анладыглары шејләрлә+ өзләрини позғунлашдырырлар. 11  Вај онларын һалына! Онлар Габилин+ јолу илә ҝетдиләр, газанҹ уғрунда Бәләмин+ јанлыш јолуну тутдулар, Гарун+ кими, үсјанкар нитгләриндә мәһв олдулар.+ 12  Онлар достлуг мәҹлисләриниздә сизинлә јејиб-ичәркән суалты гајалар кимидирләр.+ Онлар горху билмәдән гарын отаран чобанлар,+ күләјин ора-бура апардығы бош булудлар,+ барсыз, гуп-гуру гурумуш, көкүндән гопарылмыш пајыз ағаҹларыдырлар. 13  Өз абырсызлыглары илә көпүкләнән ҹошгун дәниз далғаларына,+ сәрҝәрдан улдузлара бәнзәјирләр. Онлар үчүн гаты зүлмәт әбәди олараг һазыр дурур.+ 14  Адәмдән сонра једдинҹи нәсилдә доғулмуш Һәнуг+ онлар һаггында пејғәмбәрлик етмишди: «Будур, Јеһова он минләрлә мүгәддәс мәләји илә ҝәлди+ ки, 15  һамы үзәриндә һөкмүнү иҹра етсин+ вә бүтүн аллаһсызлары горхуб-чәкинмәдән ҝөрдүкләри пис ишләринә ҝөрә, Аллаһ горхусу олмајан ҝүнаһ саһибләрини Она гаршы дедикләри бүтүн биабырчы сөзләрә ҝөрә иттиһам етсин».+ 16  Бунлар дејинҝән,+ даима талеләриндән наразы, өз нәфсләри далынҹа дүшән адамлардыр.+ Онларын дилиндән ловғалыг төкүлүр, мәнфәәт хатиринә башгаларына јалтагланырлар.+ 17  Сиз исә, әзизләрим, Ағамыз Иса Мәсиһин һәвариләринин әввәлҹәдән дедикләри сөзләри јадыныза салын. 18  Онлар сизә дејирдиләр: «Заманын сонунда өз бәд нәфсләринин далынҹа дүшән ришхәндчиләр пејда олаҹаг».+ 19  Бунлар араја нифаг салан,+ нәфсани, руһаниликдән* мәһрум адамлардыр. 20  Сиз исә, әзиз гардашлар, өзүнүзү сон дәрәҹә мүгәддәс иманынызын тәмәли үзәриндә мөһкәмләндирмәклә вә мүгәддәс руһла дуа етмәклә,+ 21  Ағамыз Иса Мәсиһин әбәди һәјата апаран мәрһәмәтини ҝөзләјәркән+ Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын.+ 22  Бундан әлавә, шүбһәләри оланлара+ гаршы мәрһәмәт ҝөстәрин;+ 23  онлары аловдан гапыб чыхарараг хилас един.+ Диҝәрләринә мәрһәмәт ҝөстәрин, ејни заманда бәдәнин мурдарладығы палтара икраһ един вә өзүнүздән муғајат олун.+ 24  Сизи јыхылмагдан горуја билән вә Өз шәрәфли һүзуруна бөјүк севинҹлә, ләкәсиз+ ҝәтирә билән Хиласкарымыза, тәк Аллаһа ешг олсун! 25  Ҹалал, әзәмәт, гүдрәт вә һакимијјәт Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә әзәлдән әбәдијјәтә гәдәр Онун олсун. Амин.

Һашијәләр

Јахуд абырсызлыг. Јун. аселҝеја. Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.
Һәрфән: руһдан.