Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Галатијалылара 5:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәсиһи азадлығы (1—15)

  • Руһун ҝөстәрдији јол (16—26)

    • Ҝүнаһлы бәдәнин әмәлләри (19—21)

    • Руһун бәһрәси (22, 23)

5  Мәсиһ бизи бу ҹүр азадлыгдан өтрү азад етди. Буна ҝөрә дә мәтин олун,+ јенидән көләлијин бојундуруғу алтына ҝирмәјин.+  Бахын, буну сизә мән, Булус дејирәм: әҝәр сүннәт едилсәниз, Мәсиһин сизә һеч бир фајдасы дәјмәјәҹәк.+  Бундан әлавә, сүннәт едилән һәр кәсә дејирәм: сиз бүтүн Гануна риајәт етмәјә борҹлусунуз.+  Ганун васитәсилә салеһ сајылмаға чалышан+ һәр кәсә дејирәм: сиз Мәсиһдән ајрылдыныз, онун лүтфүндән узаглашдыныз.  Биз исә руһ вә иман сајәсиндә салеһлијә јетишәҹәјимизә үмид едирик вә буну сәбирсизликлә ҝөзләјирик.  Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә оланлар үчүн сүннәт вә ја сүннәтсизлик һеч бир әһәмијјәт кәсб етмир.+ Ән әсасы, мәһәббәт васитәсилә фәалијјәт ҝөстәрән имандыр.  Сиз јахшы гачырдыныз.+ Бәс һәгигәтә итаәт етмәјинизә ким мане олду?  Белә бир фикри сизә тәлгин едән сизи чағыран Аллаһ дејил.  Азаҹыг маја бүтүн хәмири аҹыдыр.+ 10  Әминәм ки, Аға илә вәһдәтдә олан сизләр+ мәнимлә разылашаҹагсыныз. Амма сизи чашгынлыға салан+ һәр кимдирсә, ҹәзасыны чәкәҹәк. 11  Мәнә ҝәлинҹә, гардашлар, әҝәр мән һәлә дә сүннәти тәблиғ етсәјдим, һеч мәни тәгиб едәрдиләр? Онда ишҝәнҹә дирәји*+ дә һеч кәс үчүн манеә олмазды. 12  Сизи чашгынлыға саланлары исә ҝөрүм ахталансынлар*! 13  Гардашлар, сиз азадлыға чағырылмысыныз. Бирҹә бу азадлыгдан ҹисмани истәкләрин далынҹа дүшмәк үчүн фүрсәт кими истифадә етмәјин.+ Мәһәббәтлә бир-биринизә хидмәт един.+ 14  Чүнки бүтүн Ганун бир әмрлә иҹра едилир*: «Башгасыны өзүнү севдијин кими сев».+ 15  Еһтијатлы олун, әҝәр бир-биринизлә дидиширсинизсә,+ бу, сизи мәһв едә биләр.+ 16  Сизә дејирәм, руһун ҝөстәрдији јолла ҝедин,+ онда әсла ҹисмани истәкләри иҹра етмәзсиниз.+ 17  Чүнки ҹисим өз истәкләри илә руһа гаршыдыр, руһ да ҹисмә гаршыдыр. Бу гаршыдурма үзүндән сиз етмәк истәдијинизи етмирсиниз.+ 18  Амма руһун ҝөстәрдији јолла ҝедирсинизсә, демәли, ганунун табелијиндә дејилсиниз. 19  Ҝүнаһлы бәдәнин әмәлләри бәллидир. Бунлар әхлагсызлыг*+, натәмизлик, азғынлыг*+, 20  бүтпәрәстлик, ҹиндарлыг+, әдавәт, мүнагишә, кин, гәзәб, нифаг, парчаланма, тәригәтчилик, 21  пахыллыг, сәрхошлуг+, кеф мәҹлисләри вә саирәдир.+ Әввәлки кими, сизи јенә дә хәбәрдар едирәм: белә ишләрлә мәшғул оланлар Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәкләр.+ 22  Руһун бәһрәси исә будур: мәһәббәт, севинҹ, сүлһ, сәбир, хејирхаһлыг, јахшылыг*+, иман, 23  мүлајимлик, өзүнә һаким олмаг+. Бунлара гаршы чыхан ганун јохдур. 24  Бундан әлавә, Мәсиһ Исаја мәхсус оланлар бәдәни онун еһтирас вә истәкләри илә бирликдә дирәјә мыхлајыблар+. 25  Әҝәр биз руһун ҝөстәрдији јолла ҝедириксә, ҝәлин руһа мүвафиг һәрәкәт едәк.+ 26  Мәғрур олмајаг,+ бир-биримизи рәгабәтә тәһрик етмәјәк,+ бир-биримизин пахыллығыны чәкмәјәк.

Һашијәләр

Јәни тәәссүбүнү чәкдикләри гануну иҹра етмәјә јарарлы олмасынлар.
Диҝәр вариант: бир әмрдә ҹәмләниб.
Јахуд абырсызлыг. Јун. аселҝеја. Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.
Јун. агатосине. Бу сөз инсанын мүсбәт мәнәви кејфијјәтини билдирир вә өзүнү хејирхаһ әмәлләрдә бүрузә верир.