Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ибраниләрә 12:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иманымызын камилләшдирәни Иса (1—3)

    • Бөјүк шаһидләр булуду (1)

  • Јеһованын тәрбијәсинә хор бахма (4—11)

  • Дүз јолдан ајрылмајын (12—17)

  • Сәмави Јерусәлимә јахынлашмаг (18—29)

12  Бу ҹүр бөјүк шаһидләр булуду илә әһатә олундуғумуз үчүн ҝәлин һәр ҹүр јүкү вә бизә әнҝәл төрәдән ҝүнаһы кәнара атаг+ вә гаршымыздакы јарышда дөзүмлә гачаг.+  Ејни заманда ҝөзүмүзү иманымызын Өндәри вә камилләшдирәни Исадан ајырмајаг.+ О, гаршыда ону ҝөзләјән севинҹә ҝөрә рүсвајчылыға мәһәл гојмајыб ишҝәнҹә дирәјиндә* чәкдији әзаблара дөздү вә Аллаһын тахтынын сағында әјләшди.+  Бәли, өз зәрәринә данышан ҝүнаһлыларын о ҹүр әдавәтли сөзләринә дөзән+ Иса һаггында ҹидди дүшүнүн ки, јорулуб тәслим олмајасыныз.+  Сиз бу ҝүнаһла мүбаризәдә һәлә ганыныз ахана гәдәр дөјүшмәмисиниз.  Анҹаг бир оғул кими сизә верилән бу нәсиһәти тамамилә јаддан чыхармысыныз: «Оғлум, Јеһованын тәрбијәсинә хор бахма, О, сәни тәнбеһ едәндә руһдан дүшмә.  Чүнки Јеһова кими севирсә, ону тәрбијә едир, лазым ҝәлсә, оғул кими гәбул етдији һәр кәси ҹәзаландырыр*».+  Буна дөзүн, чүнки бу, бир тәрбијә үсулудур. Аллаһ сизинлә өз оғуллары кими давраныр.+ Мәҝәр елә оғул вар ки, атасы ону ҹәзаландырмасын?+  Анҹаг әҝәр сиз һамыныз бу ҹәзаны алмасаныз, онда оғул јох, гејри-гануни доғулмуш өвлад оларсыныз.  Бизим ҹисмани аталарымыз да бизә ҹәза вермишләр вә биз онлара һөрмәт етмишик. Елә исә, мәҝәр руһани һәјатымызын Атасына даһа бөјүк һәвәслә итаәт едиб јашамамалыјыг?+ 10  Аталарымыз гыса мүддәт әрзиндә вә дүзҝүн сајдыглары шәкилдә бизә ҹәза вермишләр, Аллаһ исә буну бизим хејримиз үчүн едир ки, Онун кими мүгәддәс олаг.+ 11  Дүздүр, ҹәза о анда инсана севинҹ јох, ағры ҝәтирир. Сонрадан исә бу јолла тәрбијә олунмуш адамларда салеһлијин сүлһ бәһрәсини јетишдирир. 12  Буна ҝөрә дә јана дүшмүш голлары вә зәиф дизләри ҝүҹләндирин,+ 13  дүз јолдан ајрылмајын+ ки, ахсаг ајаг јериндән чыхмасын, әксинә, сағалсын. 14  Һамыјла сүлһдә олмаға чалышын+ вә мүгәддәслијә+ ҹан атын, чүнки бунсуз һеч кәс Ағаны* ҝөрә билмәз. 15  Диггәтли олун ки, һамыныз Аллаһын лүтфүнү аласыныз, аранызда зәһәрли көк бој атыб сизин үчүн чәтинлик јаратмасын вә чохларыны мурдарламасын.+ 16  Гојмајын ки, ичиниздә әхлагсыз, јахуд Ејс кими мүгәддәс шејләри гијмәтләндирмәјән адам олсун. О, бир гарын јемәкдән өтрү илк оғуллуг һаггындан кечди.+ 17  Сиз билирсиниз ки, Ејс сонрадан хејир-дуаны мирас алмаг истәјәндә рәдд едилмишди. О, ҝөз јашы төкүб атасынын гәрарыны дәјишдирмәјә чалышса да,+ бу, артыг мүмкүн дејилди. 18  Сиз тохунулуб дујулан,+ аловланан даға,+ гара булуда, гаты зүлмәтә, јахуд туфана,+ 19  кәрәнај сәсинә+ вә данышан сәсә+ јахынлашмамысыныз. Халг о сәси ешидәндә јалвармышды ки, сәс даһа онлара һеч нә демәсин.+ 20  Чүнки «даға тохунан һејван дашгалаг едилмәлидир»+ әмри онлары ваһимәјә салмышды. 21  Бу мәнзәрә елә горхулу иди ки, Муса: «Мән горхудан әсирәм»,+ — демишди. 22  Анҹаг сиз Сион дағына,+ вар олан Аллаһын шәһәри сәмави Јерусәлимә+ вә он минләрлә мәләкдән ибарәт 23  издиһама,+ адлары ҝөјдә јазылмыш илкинләрин јығынҹағына, һәр кәсин Һакими олан Аллаһа,+ камил едилмиш салеһләрин+ руһани һәјатына,+ 24  јени әһдин+ васитәчиси Исаја+ вә Һабилин ганындан даһа јахшы данышан+ чиләнмиш гана јахынлашдыныз. 25  Диггәтли олун ки, данышанын сөзләринә итаәтсизлик ҝөстәрмәјәсиниз. Әҝәр Аллаһдан ҝәлән хәбәрдарлыглары јер үзүндә бәјан едәнә итаәтсизлик ҝөстәрәнләр ҹәзадан гуртулмадыларса, ҝөрүн ҝөјдән данышандан үз дөндәрсәк, башымыза нәләр ҝәләр?!+ 26  О вахт Аллаһын сәси јери силкәләмишди,+ инди исә О, белә вәд едир: «Бир дә силкәләјәҹәјәм, өзү дә тәк јери јох, ҝөјү дә силкәләјәҹәјәм».+ 27  «Бир дә» ифадәси ҝөстәрир ки, Аллаһ тәрәфиндән јарадылмамыш, силкәләнән шејләр јох едиләҹәк. Беләҹә, силкәләнмәмиш шејләр галаҹаг. 28  Демәли, силкәләнмәз бир Падшаһлыг алаҹағымызы биләрәк, ҝәлин бундан сонра да Аллаһын лүтфүнү алаг, ахы биз бу лүтф сајәсиндә, горху вә дәрин еһтирамла Аллаһа Онун бәјәндији тәрздә гуллуг едә биләрик. 29  Чүнки Аллаһымыз, ејни заманда, јандырыб-јахан аловдур.+

Һашијәләр

Јахуд гамчы илә дөјүр.
Јахуд Рәбби.