Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 6:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ оғуллары вә инсан гызлары (1—3)

  • Нәһәнҝләр доғулур (4)

  • Јеһова позғунлуға кәдәрләнир (5—8)

  • Нуһа ҝәми тикмәк бујрулур (9—16)

  • Дашгын хәбәри (17—22)

6  Инсанлар јер үзүндә чохалмаға башлады. Онларын гызлары олду.  Һәмин вахт Аллаһ оғуллары*+ инсан гызларына фикир вермәјә башладылар вә ҝөрдүләр ки, чох ҝөзәлдирләр. Онлар бәјәндикләри гызлары өзләринә арвад етмәјә башладылар.  Онда Јеһова деди: «Мән* әтдән-гандан олан* инсана сонсузадәк дөзмәјәҹәјәм.+ Онун өмрүнә јүз ијирми ил галыб».+  О ҝүнләрдә вә сонралар јердә нәһәнҝ адамлар* јашајырды. Һәмин вахт Аллаһ оғуллары инсан гызлары илә јахынлыг едирди вә онлар оғуллар дүнјаја ҝәтирирдиләр. Бунлар гәдим дөврүн ҝүҹлү, мәшһур адамлары иди.  Јеһова ҝөрдү ки, јер үзүндә инсанлар тамам позулуб, үрәкләриндәки фикирләр вә нијјәтләр анҹаг пислијә мејиллидир.+  Јеһова јер үзүндә инсанлары јаратдығына тәәссүф етди вә кәдәрләнди*.+  Буна ҝөрә дә Јеһова деди: «Јаратдығым инсанлары јер үзүндән јох едәҹәјәм; инсанлары да, ев һејванларыны да, ҝөјдәки ганадлы мәхлуглары да, сүрүнән һејванлары да мәһв едәҹәјәм, чүнки онлары јаратдығыма пешман олмушам».  Нуһ исә Јеһованын ҝөзүндә рәғбәт газанмышды.  Нуһун тарихчәси беләдир. Нуһ салеһ инсан иди.+ Зәманәсинин адамларындан фәргли олараг, о, ејибсиз адам иди. Нуһ Аллаһын јолу илә ҝедирди*.+ 10  Сонралар Нуһун Сам, Һам вә Јафәс+ адында үч оғлу олду. 11  Дүнја Аллаһын ҝөзүндә дағылыб ҝедирди. Јер үзү зоракылыгла долмушду. 12  Аллаһ јерә бахыб ҝөрдү ки, дүнја дағылыб ҝедир,+ чүнки бүтүн инсанлар јолуну азмышды.+ 13  Аллаһ Нуһа деди: «Артыг бүтүн инсанларын сону чатыб, чүнки онларын уҹбатындан јер зоракылыгла долуб; онлары да, јер үзүнү дә мәһв едәҹәјәм.+ 14  Гатран ағаҹындан өзүнә ҝәми+ дүзәлт. Ҝәмидә отаглар дүзәлт. Она ичәридән вә бајырдан гатран+ чәк. 15  Ҝәмини белә дүзәлтмәлисән: онун узунлуғу үч јүз гулаҹ*, ени әлли гулаҹ*, һүндүрлүјү отуз гулаҹ* олмалыдыр. 16  Ҝәминин јухарысындан бир гулаҹ ашағыда пәнҹәрә* гојарсан, гапысы исә јан тәрәфдән олсун.+ Ҝәминин биринҹи, икинҹи вә үчүнҹү мәртәбәси олмалыдыр. 17  Мән јер үзүнү суја+ гәрг едәҹәјәм ки, ҝөјләр алтында олан бүтүн ҹанлылар* мәһв олсун. Јердәки һәр шеј тәләф олаҹаг.+ 18  Сәнинлә исә әһд бағлајырам; сән, оғулларын, арвадын вә ҝәлинләрин бирликдә ҝәмијә минәрсиниз.+ 19  Һәр нөв ҹанлы варлыглардан+ бир ҹүт — бир еркәк, бир диши+ сечиб ҝәмијә ҝәтир ки, сәнинлә бирликдә онлар да сағ галсын. 20  Ганадлы мәхлугларын һәр ҹинсиндән, ев һејванларынын һәр ҹинсиндән вә сүрүнән һејванларын һәр ҹинсиндән бир ҹүтү сағ галмаг үчүн ҝәмијә, сәнин јанына ҝәләҹәк.+ 21  Сән исә бүтүн јемәли шејләрдән+ јығыб ҝөтүр ки, һәм өзүнүн, һәм дә һејванларын јемәји олсун». 22  Нуһ Аллаһын бүтүн тапшырыгларыны јеринә јетирди. Она неҹә дејилмишдисә, елә дә етди.+

Һашијәләр

Бу ифадә ибрани дилиндә мәләкләрлә әлагәдар ишләдилир. Лүғәтдә «Аллаһын Оғлу» ифадәсинә бах.
Һәрфән: руһум.
Диҝәр вариант: ҹисмани тәбиәтилә һәрәкәт етдији үчүн.
Ибр. нефилим. Тәхмини мәнасы: јыханлар. Лүғәтдә «нефилим» сөзүнә бах.
Һәрфән: үрәји ағрыды.
Һәрфән: Аллаһла јеријирди.
133,5 м. 1 гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
22,3 м.
13,4 м.
Ибр. соһар. Фәрзијјә вар ки, бу сөз ишыг үчүн ачылан дешик вә ја пәнҹәрәни јох, маиллији бир гулаҹ олан дамы билдирир.
Һәрфән: ҝөјләр алтында һәјат нәфәси олан бүтүн ҹанлылар.