Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ибраниләрә 3:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса Мусадан үстүндүр (1—6)

    • Һәр шејин бәннасы Аллаһдыр (4)

  • Имансызлыгла бағлы хәбәрдарлыг (7—19)

    • «Бу ҝүн Мәнә гулаг асын» (7, 15)

3  Ҝөјләр дәвәтинә ортаг олан+ мүгәддәс гардашлар, баш каһин вә елчи кими гәбул етдијимиз Иса+ һаггында дүшүнүн.  Аллаһын евиндә* садиг олмуш Муса кими,+ Иса да ону бу ишә тәјин едән Аллаһа садиг иди.+  О, Мусадан да бөјүк шәрәфә лајиг ҝөрүлдү,+ чүнки бәнна тикдији евдән даһа бөјүк һөрмәтә лајиг ҝөрүлүр.  Бәли, һәр евин бир бәннасы вар, һәр шејин бәннасы исә Аллаһдыр.  Муса бир хидмәтчи кими Аллаһын евиндә садиг иди вә онун хидмәти ҝәләҹәкдә ашкар едиләҹәк шејләрә шәһадәт едирди.  Мәсиһ исә Аллаһын еви үзәриндә бир оғул кими садиг иди.+ Биз Аллаһын евијик,+ бу шәртлә ки, ҹәсарәтимизи вә өјүндүјүмүз үмиди ахырадәк горујуб сахлајаг.  Буна ҝөрә дә мүгәддәс руһ васитәсилә дејилиб:+ «Бу ҝүн Мәнә гулаг асын:  үрәјинизи инадкар етмәјин, сәһрада сынаг вахты Мәни гәзәбләндирән әҹдадларыныз кими һәрәкәт етмәјин.+  Онлар орада Мәни сынады, имтаһана чәкди, һалбуки гырх ил әрзиндә ҝөрдүјүм ишләрин шаһиди олмушдулар.+ 10  Бу сәбәбдән үрәјим о нәсилдән икраһ етди вә дедим: “Онларын үрәји елә һеј азыр, онлар јолларымы танымырлар”. 11  Буна ҝөрә гәзәбләниб анд ичдим: “Онлар истираһәтимә говушмајаҹаглар”».+ 12  Гардашлар, еһтијатлы олун ки, һеч бириниз вар олан Аллаһдан узаглашмајасыныз вә үрәјиниз корланыб имансыз олмасын.+ 13  Нә гәдәр ки «бу ҝүн»+ дејилән вахт давам едир, һәр ҝүн бир-биринизи руһландырын ки, һеч кәсин үрәји ҝүнаһын товлајыҹы гүввәси илә сәртләшмәсин. 14  Башланғыҹда биздә олан гәтијјәти сонадәк горујуб сахладығымыз тәгдирдә, Мәсиһлә ортаг олаҹағыг.+ 15  Неҹә ки дејилиб: «Бу ҝүн Мәнә гулаг асын: үрәјинизи инадкар етмәјин, Мәни гәзәбләндирән әҹдадларыныз кими һәрәкәт етмәјин».+ 16  Сәсини ешидә-ешидә Ону ким гәзәбләндирирди? Мәҝәр Мусанын рәһбәрлији алтында Мисирдән чыханларын һамысы белә етмирди?+ 17  Бундан әлавә, Аллаһ гырх ил әрзиндә кимә гаршы икраһ дујурду?+ Мәҝәр Онун икраһ дујдуғу адамлар ҝүнаһ ишләјиб сәһрада өләнләр дејилди?+ 18  Аллаһ кимә анд ичиб демишди ки, Онун истираһәтинә говушмајаҹаг? Мәҝәр итаәтсизлик едәнләрә демәмишди? 19  Ҝөрдүјүмүз кими, онлар имансызлыг уҹбатындан она говуша билмәдиләр.+

Һашијәләр

Јәни Аллаһын иҹмасында.