Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Бутрус 2:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сахта мүәллимләр пејда олаҹаг (1—3)

  • Сахта мүәллимләрә чыхарылмыш һөкм мүтләг јеринә јетәҹәк (4—10а)

    • Тартара атылмыш мәләкләр (4)

    • Дашгын; Сәдум вә Әмурә (5—7)

  • Сахта мүәллимләрин сәҹијјәви хүсусијјәтләри (10б—22)

2  Исраил халгынын арасында јаланчы пејғәмбәрләр олдуғу кими, сизин аранызда да јаланчы мүәллимләр пејда олаҹаг.+ Онлар хәлвәтҹә иман јыхан тәригәтләр јарадаҹаг, онлары сатын алмыш+ саһибдән үз дөндәрәҹәк вә беләҹә, мәһвләрини сүрәтләндирәҹәкләр.  Бундан башга, бир чохлары онларын азғынлығыны*+ тәглид едәҹәк вә беләләринә ҝөрә һәгигәт јолу писләнәҹәк.+  Онлар сизи сахта сөзләрлә алдадыб тамаһкарлыгла өз мәгсәдләри үчүн истифадә едәҹәкләр. Онлар үчүн чохдан кәсилмиш һөкм+ ләнҝимәдән ҝәлир, һәлаклары јатмыр.+  Аллаһ ҝүнаһа батмыш мәләкләрә рәһм етмәјиб+ онлары Тартара*+ атараг һөкмә гәдәр зүлмәт гаранлығын зәнҹирләриндә* сахлајыр;+  гәдимдә аллаһсызлар дүнјасыны ҹәзасыз гојмајыб+ ону дашгында мәһв едәркән салеһлик ҹарчысы олан Нуһу+ вә онунла бәрабәр једди нәфәри хилас етди;+  Сәдум вә Әмурә шәһәрләринә һөкм кәсиб+ онлары күлә чевирәрәк аллаһсызлара башларына ҝәләҹәк шејләри әјани шәкилдә ҝөстәрди,+  ганун танымајан адамларын азғынлығына ҝөрә әзаб чәкән салеһ Луту исә гуртарды,+  ахы бу салеһ адам онларын арасында ҝүнбәҝүн јашајаркән төрәтдикләри ганунсуз әмәлләри ҝөрүб-ешидирди, онун салеһ үрәји ағрыјырды.  Бәли, Јеһова мөмин бәндәләри сынаглардан неҹә гуртармағы,+ насалеһләри исә, әләлхүсус башгаларынын бәдәнини ләкәләмәк истәјәнләри+ вә башчылары сајмајанлары+ 10  мәһв олаҹаглары һөкм ҝүнүнә гәдәр неҹә сахламағы јахшы билир.+ Онлар дикбашдыр, өзбашынадырлар. Горхуб-чәкинмәдән шәрәф саһибләрини писләјирләр, 11  һалбуки гүввәтдә вә гүдрәтдә гат-гат үстүн олан мәләкләр Јеһованын өнүндә* онлары писләјиб мүһакимә етмирләр.+ 12  Бу адамлар тутулуб мәһв олмаг үчүн доғулмуш, шүурсуз, сөвги-тәбии һәрәкәт едән һејванлара бәнзәјирләр. Онлар баша дүшмәдикләри шејләр барәсиндә пис данышырлар.+ Тутдуглары мәһведиҹи јол онлары мәһв едәҹәк, 13  етдикләри писликләрин һаггыны алаҹаглар. Онлар һәтта ҝүнүн ҝүнорта чағы өз нәфсләрини һәзз ала-ала дојуздурурлар.+ Онлар аранызда ләкә вә ејибләрдир, сизин зијафәтләрдә јејиб-ичәркән өз јалан тәлимләриндән ләззәт алырлар.+ 14  Онларын ҝөзү даима зина+ ахтарыр вә ҝүнаһдан дојмур. Онлар сәбатсызлары јолдан чыхарырлар. Онларын үрәји тамаһкарлыгда пүхтәләшиб. Онлар мәлун өвладлардыр. 15  Бу адамлар дүз јолдан сапдылар; һагсызлыг муздуну севән+ Баур оғлу Бәләмин+ јолуну тутдулар. 16  О, ҹинајәтинә ҝөрә тәнбеһ едилди.+ Дилсиз-ағызсыз јүк һејваны инсан сәси илә данышыб онун ағылсыз нијјәтинә мане олду.+ 17  Бунлар гурумуш чешмә, шиддәтли күләклә говулан думандыр. Онлары зүлмәт гаранлыг ҝөзләјир.+ 18  Онлар ловға-ловға бош сөзләр данышыр, азғын әмәлләри илә гаранлыг ичиндә јашајанларын әлиндән тәзәликҹә гуртуланларын нәфсини+ ширникдирәрәк онлары тәләјә салырлар.+ 19  Өзләри чүрүклүјүн гулу ола-ола онлара азадлыг вәд едирләр.+ Ахы мәғлуб олан галибин гулу олур.+ 20  Әҝәр Ағамыз вә Хиласкарымыз Иса Мәсиһи танымагла бу дүнјанын чиркиндән азад оландан+ сонра онлар јенидән чиркаба гајыдыб мәғлуб олурларса, онда ахырлары әввәлләриндән даһа бетәр олур.+ 21  Салеһлик јолуну таныјандан сонра онлара әманәт едилмиш мүгәддәс әмрдән үз дөндәрмәкдәнсә, ону һеч өјрәнмәсәјдиләр онлар үчүн даһа јахшы оларды.+ 22  Беләләри һаггында «көпәк гусдуғунун үстүнә, чимиздирилмиш донуз палчыгда ағнамаға гајыдыр» мәсәли јериндә дејилиб.+

Һашијәләр

Јахуд абырсызлығыны. Јун. аселҝеја. Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.
Диҝәр вариант: гујуларында.
Јахуд Јеһоваја һөрмәтдән ирәли ҝәләрәк.