Ikalawang Hari 8:1-29

  • Ibinalik sa babaeng Sunamita ang lupa niya (1-6)

  • Si Eliseo, si Ben-hadad, at si Hazael (7-15)

  • Si Jehoram, hari ng Juda (16-24)

  • Si Ahazias, hari ng Juda (25-29)

8  Sinabi ni Eliseo sa ina ng batang binuhay niyang muli:+ “Pumunta kayo ng sambahayan mo saanman kayo puwedeng manirahan bilang dayuhan, dahil sinabi ni Jehova na magkakaroon ng taggutom+ sa lupain sa loob ng pitong taon.”  At sinunod ng babae ang sinabi ng lingkod ng tunay na Diyos. Siya at ang sambahayan niya ay nanirahan sa lupain ng mga Filisteo+ nang pitong taon.  Makalipas ang pitong taon, bumalik ang babae mula sa lupain ng mga Filisteo at nakiusap sa hari na ibalik sa kaniya ang kaniyang bahay at lupa.  Nakikipag-usap noon ang hari kay Gehazi na tagapaglingkod ng lingkod ng tunay na Diyos. Sinabi ng hari: “Pakisuyo, ikuwento mo sa akin ang lahat ng kamangha-manghang bagay na ginawa ni Eliseo.”+  Habang ikinukuwento niya sa hari kung paano binuhay-muli ni Eliseo ang patay,+ lumapit sa hari ang ina ng batang binuhay-muli nito at nakiusap ang babae na ibalik sa kaniya ang kaniyang bahay at lupa.+ Agad na sinabi ni Gehazi: “Panginoon kong hari, siya ang babae, at ito ang anak niya na binuhay-muli ni Eliseo.”  Tinanong ng hari ang babae, at ikinuwento nito ang nangyari. Pagkatapos, inutusan ng hari ang isang opisyal sa palasyo na tulungan ang babae. Sinabi ng hari: “Ibalik mo ang lahat ng pag-aari niya at ang lahat ng inani sa bukid niya mula nang umalis siya rito hanggang sa pagbabalik niya ngayon.”  Pumunta si Eliseo sa Damasco+ noong may sakit ang hari ng Sirya na si Ben-hadad.+ May nagbalita sa hari: “Nandito ang lingkod ng tunay na Diyos.”+  Kaya sinabi ng hari kay Hazael:+ “Magdala ka ng regalo at puntahan mo ang lingkod ng tunay na Diyos.+ Sumangguni ka kay Jehova sa pamamagitan niya. Itanong mo, ‘Gagaling ba ako sa sakit na ito?’”  Pinuntahan siya ni Hazael at may dala itong regalo, iba’t ibang magagandang bagay mula sa Damasco na mapapasan ng 40 kamelyo. Humarap ito kay Eliseo at nagsabi: “Isinugo ako ng iyong anak, ang hari ng Sirya na si Ben-hadad, para itanong sa iyo, ‘Gagaling ba ako sa sakit na ito?’” 10  Sinabi rito ni Eliseo: “Sabihin mo sa kaniya, ‘Gagaling ka,’ pero ipinakita sa akin ni Jehova na mamamatay siya.”+ 11  At tinitigan niya ito hanggang sa mahiya ito. Pagkatapos, umiyak ang lingkod ng tunay na Diyos. 12  Nagtanong si Hazael: “Bakit umiiyak ang panginoon ko?” Sumagot siya: “Dahil alam ko ang kasamaang gagawin mo sa Israel.+ Susunugin mo ang mga tanggulan nila, papatayin mo sa pamamagitan ng espada ang piling mga lalaki nila, pagluluray-lurayin mo ang mga anak nila, at lalaslasin mo ang tiyan ng mga nagdadalang-tao sa kanila.”+ 13  Sinabi ni Hazael: “Paano magagawa iyan ng iyong lingkod, na isang aso lang?” Pero sinabi ni Eliseo: “Ipinakita sa akin ni Jehova na magiging hari ka ng Sirya.”+ 14  Pagkatapos, iniwan niya si Eliseo at bumalik sa sarili niyang panginoon, na nagtanong sa kaniya: “Ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo?” Sumagot siya: “Sinabi niya sa akin na gagaling ka.”+ 15  Pero kinabukasan, kumuha si Hazael ng isang kubrekama, inilublob iyon sa tubig, at itinakip* sa mukha ng hari hanggang sa mamatay ito.+ At naging hari si Hazael kapalit nito.+ 16  Noong ikalimang taon ni Jehoram+ na anak ni Ahab na hari ng Israel, samantalang si Jehosapat ay hari ng Juda, si Jehoram+ na anak ni Haring Jehosapat ng Juda ay naging hari. 17  Siya ay 32 taóng gulang nang maging hari, at walong taon siyang namahala sa Jerusalem. 18  Tinularan niya ang mga hari ng Israel,+ gaya ng ginawa ng mga nasa sambahayan ni Ahab,+ dahil napangasawa niya ang anak ni Ahab;+ at patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova.+ 19  Pero hindi gustong lipulin ni Jehova ang Juda alang-alang kay David na lingkod niya,+ dahil nangako siyang magbibigay ng lampara kay David+ at sa mga anak nito at hindi ito mawawala sa kanila. 20  Noong panahon niya, nagrebelde ang Edom sa Juda+ at nagluklok ng sarili nitong hari.+ 21  Kaya tumawid si Jehoram sa Zair kasama ang lahat ng kaniyang karwahe at sumalakay nang gabi at tinalo ang mga Edomita na pumalibot sa kaniya at sa mga pinuno ng mga karwahe; at ang mga sundalo ay tumakas papunta sa mga tolda nila. 22  Pero hanggang ngayon, patuloy na nagrerebelde ang Edom sa Juda. Nagrebelde rin ang Libna+ nang panahong iyon. 23  At ang iba pang nangyari kay Jehoram, ang lahat ng ginawa niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. 24  Pagkatapos, si Jehoram ay namatay* at inilibing na kasama ng mga ninuno niya sa Lunsod ni David.+ At ang anak niyang si Ahazias+ ang naging hari kapalit niya. 25  Nang ika-12 taon ni Jehoram na anak ni Ahab na hari ng Israel, si Ahazias na anak ni Haring Jehoram ng Juda ay naging hari.+ 26  Si Ahazias ay 22 taóng gulang nang maging hari, at isang taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kaniyang ina ay si Athalia+ na apo* ni Haring Omri+ ng Israel. 27  Tinularan niya ang sambahayan ni Ahab+ at patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova, gaya ng sambahayan ni Ahab, dahil kapamilya siya ni Ahab.+ 28  Sumama siya kay Jehoram na anak ni Ahab para makipagdigma kay Haring Hazael ng Sirya sa Ramot-gilead,+ pero nasugatan ng mga Siryano si Jehoram.+ 29  Kaya bumalik si Haring Jehoram sa Jezreel+ para magpagaling ng sugat na natamo niya sa mga Siryano sa Rama nang lumaban siya kay Haring Hazael ng Sirya.+ Pumunta sa Jezreel si Ahazias na anak ni Jehoram na hari ng Juda para dalawin si Jehoram na anak ni Ahab, dahil nasugatan* ito.

Talababa

O “inilagay.”
Lit., “humigang kasama ng mga ama niya.”
Lit., “anak.”
O “may sakit.”