Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 19

Ano ang Nilalaman ng mga Aklat ng Bibliya?

HEBREONG KASULATAN (“LUMANG TIPAN”)

PENTATEUCH (5 AKLAT):

Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, Deuteronomio

Mula sa paglalang hanggang sa pagkakatatag ng sinaunang bansang Israel

MGA AKLAT NG KASAYSAYAN (12 AKLAT):

Josue, Hukom, Ruth

Pagpasok ng Israel sa Lupang Pangako at ang mga pangyayari pagkatapos nito

1 at 2 Samuel, 1 at 2 Hari, 1 at 2 Cronica

Kasaysayan ng bansang Israel hanggang sa pagkawasak ng Jerusalem

Ezra, Nehemias, Esther

Kasaysayan ng mga Judio pagbalik nila sa sariling lupain matapos ang pagkatapon sa Babilonya

PATULANG MGA AKLAT (5 AKLAT):

Job, Awit, Kawikaan, Eclesiastes, Awit ni Solomon

Koleksiyon ng mga kasabihan at awit na nagtuturo ng mga aral

MGA AKLAT NG HULA (17 AKLAT):

Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zefanias, Hagai, Zacarias, Malakias

Mga hula may kinalaman sa bayan ng Diyos

KRISTIYANONG GRIEGONG KASULATAN (“BAGONG TIPAN”)

MGA EBANGHELYO (4 NA AKLAT):

Mateo, Marcos, Lucas, Juan

Buhay at ministeryo ni Jesus

MGA GAWA NG MGA APOSTOL (1 AKLAT):

Pagsisimula ng kongregasyong Kristiyano at ng gawaing pagmimisyonero

MGA LIHAM (21 AKLAT):

Roma, 1 at 2 Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1 at 2 Tesalonica

Mga liham para sa iba’t ibang kongregasyong Kristiyano

1 at 2 Timoteo, Tito, Filemon

Mga liham para sa indibidwal na mga Kristiyano

Hebreo, Santiago, 1 at 2 Pedro, 1, 2, at 3 Juan, Judas

Iba pang liham para sa mga Kristiyano

APOCALIPSIS (1 AKLAT):

Mga hula na ibinigay kay apostol Juan sa pamamagitan ng mga pangitain