Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 12

Ano ang Pag-asa Para sa mga Patay?

“Huwag kayong mamangha rito, dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya at mabubuhay silang muli.”

Juan 5:28, 29

“Bubuhaying muli ng Diyos ang mga matuwid at di-matuwid.”

Gawa 24:15

“Nakita ko ang mga patay, ang mga dakila at ang mga hamak, na nakatayo sa harap ng trono, at binuksan ang mga balumbon. Pero may isa pang balumbon na binuksan; ito ang balumbon ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan sa mga ginawa nila batay sa mga nakasulat sa mga balumbon. At ibinigay ng dagat ang mga patay na naroon, at ibinigay ng kamatayan at ng Libingan ang mga patay na nasa mga ito, at hinatulan ang bawat isa sa kanila ayon sa mga ginawa nila.”

Apocalipsis 20:12, 13