Ikalawang Hari 10:1-36

  • Nilipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab (1-17)

    • Sumama si Jehonadab kay Jehu (15-17)

  • Nilipol ni Jehu ang mga mananamba ni Baal (18-27)

  • Pamamahala ni Jehu (28-36)

10  Si Ahab+ ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Kaya gumawa si Jehu ng mga liham at ipinadala ang mga iyon sa Samaria sa matataas na opisyal sa Jezreel, sa matatandang lalaki,+ at sa mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab.* Ito ang laman ng sulat:  “Kasama ninyo ang mga anak ng inyong panginoon, at mayroon kayong mga karwaheng pandigma, mga kabayo, isang napapaderang* lunsod, at mga sandata. Kapag natanggap ninyo ang liham na ito,  piliin ninyo ang pinakamagaling at pinakakarapat-dapat* sa mga anak ng inyong panginoon at ilagay ninyo siya sa trono ng kaniyang ama. Pagkatapos, ipaglaban ninyo ang sambahayan ng inyong panginoon.”  Pero natakot sila at nagsabi: “Hindi nga umubra sa kaniya ang dalawang hari,+ paano pa kaya tayo?”  Kaya ang namamahala sa palasyo,* ang gobernador ng lunsod, ang matatandang lalaki, at ang mga tagapag-alaga ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Jehu: “Mga lingkod mo kami, at gagawin namin ang lahat ng sasabihin mo sa amin. Wala kaming gagawing hari. Kung ano ang mabuti sa tingin mo, gawin mo.”  Pagkatapos, gumawa siya ng ikalawang liham. Ganito ang sabi: “Kung kakampi ko kayo at handa kayong sumunod sa akin, dalhin ninyo rito sa akin sa Jezreel ang mga ulo ng mga anak ng inyong panginoon bukas ng ganitong oras.” Ang 70 anak ng hari ay kasama ng kilalang mga tao sa lunsod na nag-aalaga sa kanila.  Pagkatanggap nila sa liham, kinuha nila ang mga anak ng hari at pinatay ang mga ito, 70 lalaki,+ at inilagay ang mga ulo ng mga ito sa mga basket at ipinadala ang mga iyon sa kaniya sa Jezreel.  Dumating ang mensahero at sinabi nito sa kaniya: “Dinala nila ang mga ulo ng mga anak ng hari.” Sinabi niya: “Hatiin ninyo sa dalawang bunton ang mga iyon at ilagay sa pasukan ng pintuang-daan ng lunsod, at iwan ninyo iyon doon hanggang sa umaga.”  Paglabas niya kinaumagahan, tumayo siya sa harap ng buong bayan at nagsabi: “Wala kayong kasalanan.* Oo, nakipagsabuwatan ako laban sa aking panginoon, at pinatay ko siya,+ pero sino ang nagpabagsak sa lahat ng ito? 10  Kaya tandaan ninyo, walang isa mang salita ni Jehova na sinabi ni Jehova laban sa sambahayan ni Ahab ang hindi matutupad,*+ at ginawa ni Jehova ang sinabi niya sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias.”+ 11  Bukod diyan, pinabagsak ni Jehu ang lahat ng natira sa sambahayan ni Ahab sa Jezreel, pati na ang lahat ng kaniyang kilalang tauhan, mga kaibigan, at mga saserdote,+ hanggang sa wala nang matira sa kaniya.+ 12  At naglakbay siya papuntang Samaria. Ang bahay-talian* ng mga pastol ay nasa daan. 13  Nakasalubong doon ni Jehu ang mga kapatid ni Haring Ahazias+ ng Juda at sinabi niya sa kanila, “Sino kayo?” Sinabi nila: “Mga kapatid kami ni Ahazias, at pupuntahan namin ang mga anak ng hari at ang mga anak ng inang reyna para kumustahin sila.” 14  Agad niyang sinabi: “Hulihin ninyo sila nang buháy!” Kaya hinuli nila ang mga ito nang buháy at pinatay sa imbakan ng tubig ng bahay-talian, 42 lalaki. Wala siyang pinaligtas kahit isa sa mga ito.+ 15  Pag-alis niya roon, nakita niya si Jehonadab+ na anak ni Recab,+ na parating para salubungin siya. Binati* niya ito at sinabi: “Tapat* ba sa akin ang puso mo, gaya ng puso ko na tapat sa iyo?” Sumagot si Jehonadab: “Oo.” “Kung gayon, iabot mo sa akin ang kamay mo.” Kaya iniabot ni Jehonadab kay Jehu ang kamay niya at hinila siya nito paakyat sa karwahe. 16  Pagkatapos, sinabi ni Jehu: “Sumama ka sa akin at makikita mong hindi ako papayag na magkaroon ng kaagaw si* Jehova.”+ Kaya isinama nila siya sakay ng kaniyang karwaheng pandigma. 17  Pagdating niya sa Samaria, pinabagsak niya ang lahat ng natitira sa sambahayan ni Ahab sa Samaria hanggang sa malipol niya sila,+ gaya ng sinabi ni Jehova kay Elias.+ 18  Bukod diyan, tinipon ni Jehu ang buong bayan at sinabi sa kanila: “Kaunti lang ang ginawa ni Ahab sa pagsamba kay Baal,+ pero gagawin ni Jehu ang lahat sa pagsamba kay Baal. 19  Kaya papuntahin ninyo sa akin ang lahat ng propeta ni Baal,+ ang lahat ng mananamba niya, at ang lahat ng saserdote niya.+ Tiyakin ninyong walang kulang kahit isa, dahil marami akong ihahandog para kay Baal. Ang hindi pupunta ay mamamatay.” Pero nagkukunwari lang si Jehu, para mapuksa niya ang mga mananamba ni Baal. 20  Sinabi pa ni Jehu: “Magdeklara kayo ng* isang banal na pagtitipon para kay Baal.” Kaya idineklara nila ito. 21  Pagkatapos, nagpadala si Jehu ng mensahe sa buong Israel, at dumating ang lahat ng mananamba ni Baal. Walang isa man sa kanila ang hindi dumating. Pumasok sila sa bahay* ni Baal,+ at napuno ang bahay ni Baal hanggang sa magkabilang dulo. 22  Sinabi niya sa namamahala sa bihisan: “Maglabas ka ng mga damit para sa lahat ng mananamba ni Baal.” Kaya inilabas niya ang mga damit para sa kanila. 23  Pagkatapos, pumasok sa bahay ni Baal si Jehu at si Jehonadab+ na anak ni Recab. Sinabi niya ngayon sa mga mananamba ni Baal: “Tumingin kayong mabuti sa paligid at tiyakin ninyo na walang mananamba ni Jehova rito, kundi mga mananamba lang ni Baal.” 24  At pumasok sila para mag-alay ng mga hain at handog na sinusunog. Nagpuwesto si Jehu ng 80 tauhan niya sa labas at sinabi niya sa mga ito: “Kayo na ang bahala sa kanila. Kapag may isa mang nakatakas sa mga taong iyon, buhay ninyo ang magiging kapalit.”* 25  Matapos siyang mag-alay ng handog na sinusunog, sinabi ni Jehu sa mga bantay* at sa mga ayudante:* “Pumasok kayo at pabagsakin ninyo sila! Huwag ninyong hayaang makatakas ang sinuman sa kanila!”+ Kaya pinabagsak sila ng mga bantay at ng mga ayudante sa pamamagitan ng espada at inihagis sila sa labas, at tuloy-tuloy ang mga ito hanggang sa pinakaloob na santuwaryo* ng bahay ni Baal. 26  Pagkatapos, inilabas ng mga ito ang mga sagradong haligi+ ng bahay ni Baal at sinunog ang lahat ng iyon.+ 27  Ibinagsak ng mga ito ang sagradong haligi+ ni Baal, at ibinagsak ng mga ito ang bahay ni Baal+ at ginawang mga palikuran, na ginagamit hanggang ngayon. 28  Sa gayon, binura ni Jehu sa Israel ang pagsamba kay Baal. 29  Pero hindi lumihis si Jehu mula sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel may kinalaman sa mga gintong guya* na nasa Bethel at Dan.+ 30  Kaya sinabi ni Jehova kay Jehu: “Dahil mahusay ang ginawa mo at ginawa mo ang tama sa paningin ko nang gawin mo ang lahat ng gusto kong mangyari sa sambahayan ni Ahab,+ apat na henerasyon ng mga anak mo ang uupo sa trono ng Israel.”+ 31  Pero hindi naging buong puso ang pagsunod ni Jehu sa Kautusan ni Jehova na Diyos ng Israel.+ Hindi siya lumihis mula sa mga kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel.+ 32  Nang panahong iyon, hinayaan ni Jehova na unti-unting lumiit ang sakop ng Israel. Patuloy na sinalakay ni Hazael ang mga teritoryo ng Israel,+ 33  mula sa Jordan pasilangan, ang buong lupain ng Gilead—ng mga Gadita, ng mga Rubenita, at ng mga Manasita+—mula sa Aroer, na malapit sa Lambak* ng Arnon, hanggang sa Gilead at Basan.+ 34  At ang iba pang nangyari kay Jehu, ang lahat ng ginawa niya at ang kagitingan niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. 35  Si Jehu ay namatay,* at inilibing nila siya sa Samaria; at ang anak niyang si Jehoahaz+ ang naging hari kapalit niya. 36  Naghari si Jehu sa Israel nang 28 taon sa Samaria.

Talababa

Lit., “mga tagapag-alaga ni Ahab.”
O “nakukutaang.”
O “pinakamatuwid.”
Lit., “bahay.”
O “Matuwid kayo.”
Lit., “ang babagsak sa lupa.”
Malamang na isang lugar kung saan itinatali ang mga tupang gugupitan.
O “Pinagpala.”
O “Matuwid.”
O “makikita mo ang sigasig ko para kay.”
O “Pabanalin ninyo ang.”
O “templo.”
O “buhay para sa buhay ang magiging kapalit.”
Lit., “mananakbo.”
Opisyal ng militar.
Lit., “sa lunsod,” malamang na isang istraktura na parang tanggulan.
O “batang baka.”
O “Wadi.”
Lit., “humigang kasama ng mga ama niya.”