Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

A7-D

Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ni Jesus sa Lupa—Malawakang Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahagi 2)

PANAHON

LUGAR

PANGYAYARI

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

31 o 32

Sa may Capernaum

Mga ilustrasyon tungkol sa Kaharian

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Lawa ng Galilea

Nagpahupa ng bagyo habang nasa bangka

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Rehiyon ng Gadara

Pinapunta ang mga demonyo sa mga baboy

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Malamang na sa Capernaum

Nagpagaling ng babaeng dinudugo; binuhay-muli ang anak na babae ni Jairo

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Capernaum (?)

Nagpagaling ng bulag at ng pipi

9:27-34

     

Nazaret

Muling itinakwil sa sarili niyang bayan

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Ikatlong paglalakbay sa Galilea; pinalawak ang gawain—nagsugo ng mga apostol

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Pinapugutan ni Herodes si Juan Bautista; naguluhan si Herodes kung sino si Jesus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, malapit na ang Paskuwa (Ju 6:4)

Capernaum (?); HS panig ng Lawa ng Galilea

Nagbalik ang mga apostol mula sa pangangaral; nagpakain si Jesus ng 5,000 lalaki

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

HS panig ng Lawa ng Galilea; Genesaret

Tinangka ng mga tao na gawing hari si Jesus; lumakad sa dagat; nagpagaling ng marami

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Capernaum

Sinabing siya ang “tinapay ng buhay”; marami ang natisod at umalis

     

6:22-71

32, pagkatapos ng Paskuwa

Malamang na sa Capernaum

Sinabing winawalang-halaga ng tradisyon ng tao ang salita ng Diyos

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicia; Decapolis

Pinagaling ang anak na babae ng isang babaeng Sirofenisa; nagpakain ng 4,000 lalaki

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Binanggit ang tanda ni Jonas

15:39–16:4

8:10-12