Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Talaan ng mga Aklat sa Bibliya

Mga Aklat ng Hebreong Kasulatan Bago ang Karaniwang (Kristiyanong) Panahon

AKLAT

MANUNULAT

SAAN ISINULAT

NATAPOS ISULAT (B.C.E.)

PANAHONG SAKLAW (B.C.E.)

Genesis

Moises

Ilang

1513

“Nang pasimula” hanggang 1657

Exodo

Moises

Ilang

1512

1657-1512

Levitico

Moises

Ilang

1512

1 buwan (1512)

Bilang

Moises

Ilang at Kapatagan ng Moab

1473

1512-1473

Deuteronomio

Moises

Kapatagan ng Moab

1473

2 buwan (1473)

Josue

Josue

Canaan

c. 1450

1473–c. 1450

Hukom

Samuel

Israel

c. 1100

c. 1450–c. 1120

Ruth

Samuel

Israel

c. 1090

11-taóng pamamahala ng mga Hukom

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

Israel

c. 1078

c. 1180-1078

2 Samuel

Gad; Natan

Israel

c. 1040

1077–c. 1040

1 Hari

Jeremias

Juda

580

c. 1040-911

2 Hari

Jeremias

Juda at Ehipto

580

c. 920-580

1 Cronica

Ezra

Jerusalem (?)

c. 460

Pagkatapos ng 1 Cronica 9:44: c. 1077-1037

2 Cronica

Ezra

Jerusalem (?)

c. 460

c. 1077-537

Ezra

Ezra

Jerusalem

c. 460

537–c. 467

Nehemias

Nehemias

Jerusalem

a. 443

456–a. 443

Esther

Mardokeo

Susan, Elam

c. 475

493–c. 475

Job

Moises

Ilang

c. 1473

Mahigit 140 taon sa pagitan ng 1657 at 1473

Awit

David at iba pa

 

c. 460

 

Kawikaan

Solomon; Agur; Lemuel

Jerusalem

c. 717

 

Eclesiastes

Solomon

Jerusalem

b. 1000

 

Awit ni Solomon

Solomon

Jerusalem

c. 1020

 

Isaias

Isaias

Jerusalem

a. 732

c. 778–a. 732

Jeremias

Jeremias

Juda; Ehipto

580

647-580

Panaghoy

Jeremias

Malapit sa Jerusalem

607

 

Ezekiel

Ezekiel

Babilonya

c. 591

613–c. 591

Daniel

Daniel

Babilonya

c. 536

618–c. 536

Oseas

Oseas

Samaria (Distrito)

a. 745

b. 804–a. 745

Joel

Joel

Juda

c. 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

c. 804

 

Obadias

Obadias

 

c. 607

 

Jonas

Jonas

 

c. 844

 

Mikas

Mikas

Juda

b. 717

c. 777-717

Nahum

Nahum

Juda

b. 632

 

Habakuk

Habakuk

Juda

c. 628 (?)

 

Zefanias

Zefanias

Juda

b. 648

 

Hagai

Hagai

Jerusalem

520

112 araw (520)

Zacarias

Zacarias

Jerusalem

518

520-518

Malakias

Malakias

Jerusalem

a. 443

 

Mga Aklat ng Griegong Kasulatan na Isinulat Nitong Karaniwang (Kristiyanong) Panahon

Aklat

Manunulat

Saan Isinulat

Natapos Isulat (C.E.)

Panahong Saklaw

Mateo

Mateo

Israel

c. 41

2 B.C.E.–33 C.E.

Marcos

Marcos

Roma

c. 60-65

29-33 C.E.

Lucas

Lucas

Cesarea

c. 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

Juan

Apostol Juan

Efeso, o malapit dito

c. 98

29-33 C.E. (Di-saklaw ang paunang salita)

Gawa

Lucas

Roma

c. 61

33–c. 61 C.E.

Roma

Pablo

Corinto

c. 56

 

1 Corinto

Pablo

Efeso

c. 55

 

2 Corinto

Pablo

Macedonia

c. 55

 

Galacia

Pablo

Corinto o Antioquia ng Sirya

c. 50-52

 

Efeso

Pablo

Roma

c. 60-61

 

Filipos

Pablo

Roma

c. 60-61

 

Colosas

Pablo

Roma

c. 60-61

 

1 Tesalonica

Pablo

Corinto

c. 50

 

2 Tesalonica

Pablo

Corinto

c. 51

 

1 Timoteo

Pablo

Macedonia

c. 61-64

 

2 Timoteo

Pablo

Roma

c. 65

 

Tito

Pablo

Macedonia (?)

c. 61-64

 

Filemon

Pablo

Roma

c. 60-61

 

Hebreo

Pablo

Roma

c. 61

 

Santiago

Santiago (Kapatid ni Jesus)

Jerusalem

b. 62

 

1 Pedro

Pedro

Babilonya

c. 62-64

 

2 Pedro

Pedro

Babilonya (?)

c. 64

 

1 Juan

Apostol Juan

Efeso, o malapit dito

c. 98

 

2 Juan

Apostol Juan

Efeso, o malapit dito

c. 98

 

3 Juan

Apostol Juan

Efeso, o malapit dito

c. 98

 

Judas

Judas (Kapatid ni Jesus)

Israel (?)

c. 65

 

Apocalipsis

Apostol Juan

Patmos

c. 96

 

[Ang mga manunulat ng ilang aklat at lugar kung saan isinulat ang mga ito ay hindi tiyak. Maraming petsa ang tinantiya lang; ang ibig sabihin ng simbolong a. ay “after” (pagkatapos), ang b. ay “before” (bago), at ang c. ay “circa,” o “mga” (humigit-kumulang). Ang ibig sabihin ng B.C.E. ay “Before the Common Era” (Bago ang Karaniwang Panahon) at ang C.E. ay “Common Era” (Karaniwang Panahon).]