Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

B5

Tabernakulo at Mataas na Saserdote

Mga Kagamitan at Bahagi ng Tabernakulo

 1. 1 Kaban (Exo 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Kurtina (Exo 26:31-33)

 3. 3 Haligi Para sa Kurtina (Exo 26:31, 32)

 4. 4 Banal (Exo 26:33)

 5. 5 Kabanal-banalan (Exo 26:33)

 6. 6 Pantabing (Exo 26:36)

 7. 7 Haligi Para sa Pantabing (Exo 26:37)

 8. 8 May-Butas na Patungang Tanso (Exo 26:37)

 9. 9 Altar ng Insenso (Exo 30:1-6)

 10. 10 Mesa ng Tinapay na Pantanghal (Exo 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Kandelero (Exo 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Telang Pantolda na Yari sa Lino (Exo 26:1-6)

 13. 13 Telang Pantolda na Yari sa Balahibo ng Kambing (Exo 26:7-13)

 14. 14 Pantakip na Yari sa Balat ng Lalaking Tupa (Exo 26:14)

 15. 15 Pantakip na Yari sa Balat ng Poka (Exo 26:14)

 16. 16 Hamba (Exo 26:15-18, 29)

 17. 17 May-Butas na Patungang Pilak sa Ilalim ng Hamba (Exo 26:19-21)

 18. 18 Barakilan (Exo 26:26-29)

 19. 19 May-Butas na Patungang Pilak (Exo 26:32)

 20. 20 Tansong Tipunan ng Tubig (Exo 30:18-21)

 21. 21 Altar ng Handog na Sinusunog (Exo 27:1-8)

 22. 22 Looban (Exo 27:17, 18)

 23. 23 Pasukan (Exo 27:16)

 24. 24 Nakasabit na Tabing na Yari sa Lino (Exo 27:9-15)

Mataas na Saserdote

Detalyadong inilalarawan sa Exodo kabanata 28 ang kasuotan ng mataas na saserdote ng Israel