Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 18

Paano Ka Mapapalapít sa Diyos?

“O Dumirinig ng panalangin, lalapit sa iyo ang lahat ng uri ng tao.”

Awit 65:2

“Magtiwala ka kay Jehova nang buong puso, at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas, at itutuwid niya ang mga daan mo.”

Kawikaan 3:5, 6

“Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo, si Jesu-Kristo.”

Juan 17:3

“Ang totoo, hindi . . . malayo [ang Diyos] sa bawat isa sa atin.”

Gawa 17:27

“Lagi kong ipinapanalangin na patuloy na sumagana ang inyong pag-ibig, kasama ang tumpak na kaalaman at malalim na unawa.”

Filipos 1:9

“Kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos, dahil sagana Siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta, at ibibigay iyon sa kaniya.”

Santiago 1:5

“Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasiya.”

Santiago 4:8

“Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos: Sundin natin ang mga utos niya; at ang mga utos niya ay hindi pabigat.”

1 Juan 5:3