Ikalawang Hari 14:1-29

  • Si Amazias, hari ng Juda (1-6)

  • Pakikipagdigma sa Edom at sa Israel (7-14)

  • Namatay si Jehoas ng Israel (15, 16)

  • Namatay si Amazias (17-22)

  • Si Jeroboam II, hari ng Israel (23-29)

14  Nang ikalawang taon ni Jehoas+ na anak ni Jehoahaz na hari ng Israel, si Amazias na anak ni Haring Jehoas ng Juda ay naging hari.  Siya ay 25 taóng gulang nang maging hari, at namahala siya nang 29 na taon sa Jerusalem. Ang kaniyang ina ay si Jehoadin ng Jerusalem.+  Patuloy niyang ginawa ang tama sa paningin ni Jehova, pero hindi gaya ng ninuno niyang si David.+ Ginawa niya ang lahat ng ginawa ng ama niyang si Jehoas.+  Pero hindi naalis ang matataas na lugar,+ at naghahandog pa rin ang bayan at gumagawa ng haing usok sa matataas na lugar.+  Nang matatag na ang paghahari niya, pinabagsak niya ang mga lingkod niyang nagpabagsak sa kaniyang amang hari.+  Pero hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay-taong ito. Sinunod niya ang utos na ito ni Jehova na nakasulat sa aklat ng Kautusan ni Moises: “Ang ama ay hindi papatayin dahil sa anak niya, at ang anak ay hindi papatayin dahil sa ama niya; ang bawat isa ay papatayin dahil sa sarili niyang kasalanan.”+  Pinabagsak niya ang mga Edomita+ sa Lambak ng Asin,+ 10,000 lalaki, at sinakop ang Sela sa digmaan,+ at ang pangalan nito ay naging Jokteel hanggang ngayon.  Pagkatapos, nagsugo si Amazias ng mga mensahero kay Jehoas na anak ni Jehoahaz na anak ni Jehu na hari ng Israel para sabihin: “Magharap tayo sa digmaan.”+  Nagpadala ng ganitong mensahe si Haring Jehoas ng Israel para kay Haring Amazias ng Juda: “Ang matinik na panirang-damo sa Lebanon ay nagpadala ng ganitong mensahe sa sedro sa Lebanon, ‘Ibigay mo ang anak mong babae sa anak ko bilang asawa.’ Pero isang mabangis na hayop ng Lebanon ang dumaan at tinapakan ang matinik na panirang-damo. 10  Oo, napabagsak mo ang Edom,+ kaya nagmamalaki ka. Magpakasaya ka sa kaluwalhatian mo, pero diyan ka na lang sa bahay* mo. Bakit ka naghahanap ng kapahamakan na magpapabagsak sa iyo at sa Juda?” 11  Pero hindi nakinig si Amazias.+ Kaya sumalakay si Haring Jehoas ng Israel, at naglaban sila ni Haring Amazias ng Juda sa Bet-semes,+ na sakop ng Juda.+ 12  Natalo ng Israel ang Juda, kaya nagsitakas ang mga ito sa kani-kaniyang bahay.* 13  Nabihag ni Haring Jehoas ng Israel si Haring Amazias ng Juda, na anak ni Jehoas na anak ni Ahazias, sa Bet-semes. Pagkatapos, pumunta sila sa Jerusalem, at winasak niya ang pader ng Jerusalem mula sa Pintuang-Daan ng Efraim+ hanggang sa Panulukang Pintuang-Daan,+ 400 siko.* 14  Kinuha niya ang lahat ng ginto at pilak at ang lahat ng kagamitan sa bahay ni Jehova at sa kabang-yaman ng bahay* ng hari, pati ang mga bihag. Pagkatapos, bumalik siya sa Samaria. 15  Ang iba pang nangyari kay Jehoas, ang mga ginawa niya at ang mga tagumpay niya at kung paano siya nakipaglaban kay Haring Amazias ng Juda, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. 16  Pagkatapos, si Jehoas ay namatay* at inilibing sa Samaria+ kasama ng mga hari ng Israel; at ang anak niyang si Jeroboam*+ ang naging hari kapalit niya. 17  Si Amazias+ na anak ni Jehoas na hari ng Juda ay nabuhay pa nang 15 taon pagkamatay ni Jehoas+ na anak ni Jehoahaz na hari ng Israel.+ 18  Ang iba pang nangyari kay Amazias ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. 19  Nang maglaon, may mga nagsabuwatan laban sa kaniya+ sa Jerusalem, at tumakas siya papuntang Lakis, pero pinasundan nila siya sa Lakis at pinatay roon. 20  Iniuwi nila siya sakay ng kabayo at inilibing sa Jerusalem kasama ng mga ninuno niya sa Lunsod ni David.+ 21  Pagkatapos, kinuha ng buong bayan ng Juda si Azarias,*+ na 16 na taóng gulang,+ at ginawa nila siyang hari kapalit ng ama niyang si Amazias.+ 22  Muli niyang itinayo ang Elat+ at ibinalik ito sa Juda pagkamatay ng* hari.*+ 23  Nang ika-15 taon ni Amazias na anak ni Jehoas na hari ng Juda, si Jeroboam+ na anak ni Haring Jehoas ng Israel ay naging hari sa Samaria, at namahala siya nang 41 taon. 24  Patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova. Hindi siya lumihis sa lahat ng kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel.+ 25  Naibalik niya sa Israel ang dating hangganan nito, mula sa Lebo-hamat*+ hanggang sa Dagat ng Araba,*+ gaya ng sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel sa pamamagitan ng lingkod niyang si Jonas+ na anak ni Amitai, ang propeta mula sa Gat-heper.+ 26  Dahil nakita ni Jehova ang matinding pagdurusa ng Israel.+ Walang sinumang natira sa bayan, kahit ang mga walang kalaban-laban o mahihina, na maaaring tumulong sa Israel. 27  Pero nangako si Jehova na hindi niya aalisin sa lupa ang pangalan ng Israel.+ Kaya iniligtas niya sila sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni Jehoas.+ 28  Ang iba pang nangyari kay Jeroboam, ang lahat ng ginawa niya at ang mga tagumpay niya, kung paano siya nakipaglaban at kung paano niya ibinalik ang Damasco+ at ang Hamat+ sa Juda sa Israel, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. 29  Pagkatapos, si Jeroboam ay namatay* at inilibing kasama ng mga hari ng Israel; at ang anak niyang si Zacarias+ ang naging hari kapalit niya.

Talababa

O “palasyo.”
Lit., “tolda.”
Mga 178 m (584 ft). Tingnan ang Ap. B14.
O “palasyo.”
Lit., “humigang kasama ng mga ama niya.”
Si Jeroboam II.
Ibig sabihin, “Tumulong si Jehova.” Tinatawag siyang Uzias sa 2Ha 15:13; 2Cr 26:1-23; Isa 6:1; at Zac 14:5.
Lit., “nang humigang kasama ng mga ama ang.”
Ang ama niyang si Amazias.
O “pasukan ng Hamat.”
Dagat Asin, o Dagat na Patay.
Lit., “humigang kasama ng mga ama niya.”