Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ikalawang Aklat ng Hari

Kabanata

Nilalaman

 • 1

  • Inihula ni Elias ang kamatayan ni Ahazias (1-18)

 • 2

  • Dinala si Elias ng isang buhawi (1-18)

   • Kinuha ni Eliseo ang opisyal na damit ni Elias (13, 14)

  • Nilinis ni Eliseo ang tubig ng Jerico (19-22)

  • Pinatay ng mga oso ang mga batang lalaki sa Bethel (23-25)

 • 3

  • Si Jehoram, hari ng Israel (1-3)

  • Naghimagsik ang Moab sa Israel (4-25)

  • Natalo ang Moab (26, 27)

 • 4

  • Pinarami ni Eliseo ang langis ng isang biyuda (1-7)

  • Mapagpatuloy na babaeng Sunamita (8-16)

  • Ginantimpalaan ng anak ang isang babae; namatay ang bata (17-31)

  • Binuhay-muli ni Eliseo ang bata (32-37)

  • Inalis ni Eliseo ang lason sa sabaw (38-41)

  • Pinarami ni Eliseo ang tinapay (42-44)

 • 5

  • Pinagaling ni Eliseo ang ketong ni Naaman (1-19)

  • Nagkaketong ang sakim na si Gehazi (20-27)

 • 6

  • Pinalutang ni Eliseo ang ulo ng palakol (1-7)

  • Si Eliseo laban sa mga Siryano (8-23)

   • Idinilat ang mga mata ng tagapaglingkod ni Eliseo (16, 17)

   • Binulag ang isip ng mga Siryano (18, 19)

  • Pinalibutan ang Samaria at nagkaroon ng taggutom (24-33)

 • 7

  • Inihula ni Eliseo na matatapos ang taggutom (1, 2)

  • May nakuhang pagkain sa inabandonang kampo ng mga Siryano (3-15)

  • Nangyari ang inihula ni Eliseo (16-20)

 • 8

  • Ibinalik sa babaeng Sunamita ang lupa niya (1-6)

  • Si Eliseo, si Ben-hadad, at si Hazael (7-15)

  • Si Jehoram, hari ng Juda (16-24)

  • Si Ahazias, hari ng Juda (25-29)

 • 9

  • Inatasan si Jehu bilang hari ng Israel (1-13)

  • Pinatay ni Jehu sina Jehoram at Ahazias (14-29)

  • Pinatay si Jezebel; kinain ng mga aso ang laman niya (30-37)

 •  10

  • Nilipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab (1-17)

   • Sumama si Jehonadab kay Jehu (15-17)

  • Nilipol ni Jehu ang mga mananamba ni Baal (18-27)

  • Pamamahala ni Jehu (28-36)

 • 11

  • Inagaw ni Athalia ang trono (1-3)

  • Palihim na ginawang hari si Jehoas (4-12)

  • Pinatay si Athalia (13-16)

  • Mga reporma ni Jehoiada (17-21)

 • 12

  • Si Jehoas, hari ng Juda (1-3)

  • Kinumpuni ni Jehoas ang templo (4-16)

  • Pagsalakay ng Sirya (17, 18)

  • Pinatay si Jehoas (19-21)

 • 13

  • Si Jehoahaz, hari ng Israel (1-9)

  • Si Jehoas, hari ng Israel (10-13)

  • Sinubok ni Eliseo ang kasigasigan ni Jehoas (14-19)

  • Namatay si Eliseo; nabuhay-muli ang isang lalaki nang mapadikit sa mga buto niya (20, 21)

  • Natupad ang huling hula ni Eliseo (22-25)

 • 14

  • Si Amazias, hari ng Juda (1-6)

  • Pakikipagdigma sa Edom at sa Israel (7-14)

  • Namatay si Jehoas ng Israel (15, 16)

  • Namatay si Amazias (17-22)

  • Si Jeroboam II, hari ng Israel (23-29)

 • 15

  • Si Azarias, hari ng Juda (1-7)

  • Mga huling hari ng Israel: Zacarias (8-12), Salum (13-16), Menahem (17-22), Pekahias (23-26), Peka (27-31)

  • Si Jotam, hari ng Juda (32-38)

 • 16

  • Si Ahaz, hari ng Juda (1-6)

  • Sinuhulan ni Ahaz ang mga Asiryano (7-9)

  • Ginaya ni Ahaz ang altar ng mga pagano (10-18)

  • Namatay si Ahaz (19, 20)

 • 17

  • Si Hosea, hari ng Israel (1-4)

  • Pagbagsak ng Israel (5, 6)

  • Ipinatapon ang Israel dahil sa apostasya (7-23)

  • Nagdala ng mga banyaga sa mga lunsod ng Samaria (24-26)

  • Magkakahalong relihiyon ng mga Samaritano (27-41)

 • 18

  • Si Hezekias, hari ng Juda (1-8)

  • Ang pagbagsak ng Israel (9-12)

  • Sinalakay ni Senakerib ang Juda (13-18)

  • Tinuya ng Rabsases si Jehova (19-37)

 • 19

  • Humingi si Hezekias ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ni Isaias (1-7)

  • Pinagbantaan ni Senakerib ang Jerusalem (8-13)

  • Panalangin ni Hezekias (14-19)

  • Sinabi ni Isaias ang sagot ng Diyos (20-34)

  • Pinatay ng anghel ang 185,000 Asiryano (35-37)

 • 20

  • Nagkasakit si Hezekias at gumaling (1-11)

  • Mga mensahero mula sa Babilonya (12-19)

  • Namatay si Hezekias (20, 21)

 • 21

  • Si Manases, hari ng Juda; nagpadanak ng dugo (1-18)

   • Wawasakin ang Jerusalem (12-15)

  • Si Amon, hari ng Juda (19-26)

 • 22

  • Si Josias, hari ng Juda (1, 2)

  • Mga tagubilin sa pagkukumpuni sa templo (3-7)

  • Nakita ang aklat ng Kautusan (8-13)

  • Humula ng kapahamakan si Hulda (14-20)

 • 23

  • Mga reporma ni Josias (1-20)

  • Nagdaos ng Paskuwa (21-23)

  • Iba pang reporma ni Josias (24-27)

  • Namatay si Josias (28-30)

  • Si Jehoahaz, hari ng Juda (31-33)

  • Si Jehoiakim, hari ng Juda (34-37)

 • 24

  • Paghihimagsik at pagkamatay ni Jehoiakim (1-7)

  • Si Jehoiakin, hari ng Juda (8, 9)

  • Mga unang ipinatapon sa Babilonya (10-17)

  • Si Zedekias, hari ng Juda; naghimagsik siya (18-20)

 • 25

  • Pagkubkob ni Nabucodonosor sa Jerusalem (1-7)

  • Winasak ang Jerusalem at ang templo nito; iba pang ipinatapon (8-21)

  • Ginawang gobernador si Gedalias (22-24)

  • Pinatay si Gedalias; tumakas ang mga tao papunta sa Ehipto (25, 26)

  • Pinalaya si Jehoiakin sa Babilonya (27-30)