Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

A7-G

Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ni Jesus sa Lupa—Pagtatapos ng Ministeryo ni Jesus sa Jerusalem (Bahagi 1)

PANAHON

LUGAR

PANGYAYARI

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

33, Nisan 8

Betania

Dumating si Jesus anim na araw bago ang Paskuwa

     

11:55–12:1

Nisan 9

Betania

Binuhusan ni Maria ng langis ang ulo at paa ni Jesus

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betfage-Jerusalem

Pumasok sa Jerusalem sakay ng asno, ipinagbunyi ng mga tao

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisan 10

Betania-Jerusalem

Isinumpa ang puno ng igos; nilinis muli ang templo

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Nagplano ang mga punong saserdote at mga eskriba na patayin si Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Nagsalita si Jehova; inihula ni Jesus na papatayin siya; katuparan ng hula ni Isaias ang kawalan ng pananampalataya ng mga Judio

     

12:20-50

Nisan 11

Betania-Jerusalem

Aral mula sa natuyot na puno ng igos

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, templo

Kinuwestiyon ang awtoridad niya; ilustrasyon tungkol sa dalawang anak

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Mga ilustrasyon: mga magsasakang mamamatay-tao, handaan sa kasal

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Sinagot ang mga tanong tungkol sa Diyos at kay Cesar, sa pagkabuhay-muli, at sa pinakamahalagang utos

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Tinanong ang mga tao kung si Kristo ba ay anak ni David

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Kaawa-awa ang mga eskriba at Pariseo

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Binigyang-pansin ang abuloy ng biyuda

 

12:41-44

21:1-4

 

Bundok ng mga Olibo

Nagbigay ng tanda ng presensiya niya

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Mga ilustrasyon: 10 dalaga, talento, mga tupa at kambing

25:1-46

     

Nisan 12

Jerusalem

Nagplano ang mga Judiong lider na patayin siya

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Tinraidor ni Hudas

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisan 13 (Huwebes ng hapon)

Jerusalem at malapit dito

Naghanda para sa huling Paskuwa

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisan 14

Jerusalem

Kinain ang hapunan para sa Paskuwa kasama ang mga apostol

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Hinugasan ang paa ng mga apostol

     

13:1-20