Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

A7-A

Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ni Jesus sa Lupa—Bago ang Ministeryo ni Jesus

Ulat ng Apat na Ebanghelyo Ayon sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari

Ang sumusunod na mga chart ay may kasamang mga mapa na nagpapakita ng mga lugar kung saan naglakbay at nangaral si Jesus. Ipinapakita ng mga arrow sa mapa ang direksiyon ng mga paglalakbay, pero maaaring hindi ito ang eksaktong ruta na dinaanan niya. Ang ibig sabihin ng simbolong c. ay “circa,” o “mga” (humigit-kumulang).

Bago ang Ministeryo ni Jesus

PANAHON

LUGAR

PANGYAYARI

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

3 B.C.E.

Jerusalem, templo

Sinabi ni anghel Gabriel kay Zacarias na ipanganganak si Juan Bautista

   

1:5-25

 

c. 2 B.C.E.

Nazaret; Judea

Sinabi ni anghel Gabriel kay Maria na ipanganganak si Jesus; dinalaw ni Maria ang kamag-anak niyang si Elisabet

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Maburol na lupain ng Judea

Ipinanganak at pinangalanan si Juan Bautista; nanghula si Zacarias; mamumuhay si Juan sa ilang

   

1:57-80

 

2 B.C.E., c. Okt. 1

Betlehem

Ipinanganak si Jesus; “ang Salita ay naging tao”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Malapit sa Betlehem; Betlehem

Sinabi ng isang anghel ang magandang balita sa mga pastol; pinuri ng mga anghel ang Diyos; dinalaw ng mga pastol ang sanggol

   

2:8-20

 

Betlehem; Jerusalem

Tinuli si Jesus (ika-8 araw); dinala ng mga magulang sa templo (pagkatapos ng ika-40 araw)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. o 1 C.E.

Jerusalem; Betlehem; Ehipto; Nazaret

Dumalaw ang mga astrologo; tumakas ang pamilya papuntang Ehipto; ipinapatay ni Herodes ang mga batang lalaki; umalis ang pamilya sa Ehipto at tumira sa Nazaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Paskuwa

Jerusalem

Tinanong ng 12-anyos na si Jesus ang mga guro sa templo

   

2:41-50

 
 

Nazaret

Bumalik sa Nazaret; patuloy na naging masunurin sa mga magulang; natutong magkarpintero; nagkaroon si Maria ng apat pang anak na lalaki at mga anak na babae (Mat 13:55, 56; Mar 6:3)

   

2:51, 52

 

29, tagsibol

Ilang, Ilog Jordan

Nagsimulang mangaral si Juan Bautista

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28