2 Cronica 21:1-20

21  Sa wakas si Jehosapat ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing na kasama ng kaniyang mga ninuno+ sa Lunsod ni David; at si Jehoram+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.  At siya ay may mga kapatid, na mga anak ni Jehosapat, si Azarias at si Jehiel at si Zacarias at si Azarias at si Miguel at si Sepatias, at ang lahat ng ito ay mga anak ni Jehosapat na hari ng Israel.  Sa gayon ay binigyan sila ng kanilang ama ng maraming kaloob+ na pilak at ginto at mga piling bagay kasama ng mga nakukutaang lunsod sa Juda;+ ngunit ang kaharian ay ibinigay niya kay Jehoram,+ sapagkat siya ang panganay.+  Nang bumangon si Jehoram upang mamahala sa kaharian ng kaniyang ama ay pinalakas niya ang kaniyang katayuan, kung kaya pinatay niya ang lahat ng kaniyang mga kapatid+ sa pamamagitan ng tabak at gayundin ang ilan sa mga prinsipe ng Israel.  Tatlumpu’t dalawang taóng gulang si Jehoram nang magsimula siyang maghari, at walong taon siyang naghari+ sa Jerusalem.  At lumakad siya sa daan ng mga hari ng Israel,+ gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab; sapagkat ang sariling anak ni Ahab ang naging asawa niya,+ at patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+  At hindi ninais ni Jehova na lipulin ang sambahayan ni David,+ alang-alang sa tipan+ na ipinakipagtipan niya kay David, at gaya ng sinabi niya na lagi niyang bibigyan siya+ at ang kaniyang mga anak ng isang lampara.+  Nang kaniyang mga araw ay naghimagsik ang Edom+ mula sa ilalim ng kamay ng Juda+ at pagkatapos ay pinaghari ang isang hari sa kanila.+  Kaya si Jehoram ay dumaang kasama ng kaniyang mga pinuno at gayundin ang lahat ng karong kasama niya. At nangyari, bumangon siya nang gabi at sinaktan ang mga Edomita na pumapalibot sa kaniya at gayundin sa mga pinuno ng mga karo. 10  Ngunit ipinagpatuloy ng Edom ang paghihimagsik nito mula sa ilalim ng kamay ng Juda hanggang sa araw na ito. Noon nagsimulang maghimagsik ang Libna+ nang panahon ding iyon mula sa ilalim ng kaniyang kamay, sapagkat iniwan niya si Jehova na Diyos ng kaniyang mga ninuno.+ 11  Siya rin ay gumawa ng matataas na dako+ sa mga bundok ng Juda, upang mapangyari niyang ang mga tumatahan sa Jerusalem ay magkaroon ng imoral na pakikipagtalik,+ at upang mapalayas+ niya ang Juda. 12  Nang dakong huli ay may dumating na sulat+ sa kaniya mula kay Elias+ na propeta, na nagsasabi: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ni David na iyong ninuno, ‘Sa dahilang hindi ka lumakad sa mga daan ni Jehosapat+ na iyong ama o sa mga daan ni Asa+ na hari ng Juda, 13  kundi lumalakad ka sa daan ng mga hari ng Israel+ at pinangyayari mong ang Juda at ang mga tumatahan sa Jerusalem ay magkaroon ng imoral na pakikipagtalik+ gaya rin ng imoral na pakikipagtalik+ na pinangyari ng sambahayan ni Ahab, at maging ang iyong sariling mga kapatid, ang sambahayan ng iyong ama, na mas mabuti kaysa sa iyo, ay pinatay mo;+ 14  narito! sasaktan+ ni Jehova nang matindi ang iyong bayan+ at ang iyong mga anak+ at ang iyong mga asawa at ang lahat ng iyong pag-aari. 15  At ikaw ay magkakaroon ng maraming sakit,+ na may karamdaman sa iyong bituka, hanggang sa lumuwa ang iyong bituka dahil sa sakit araw-araw.’ ”+ 16  Sa gayon ay pinukaw ni Jehova laban kay Jehoram ang espiritu+ ng mga Filisteo+ at ng mga Arabe+ na nasa panig ng mga Etiope.+ 17  Kaya umahon sila sa Juda at sapilitang binuksan iyon at binihag ang lahat ng pag-aari na masusumpungan sa bahay ng hari+ at gayundin ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga asawa,+ at walang anak na naiwan sa kaniya maliban kay Jehoahaz,+ na bunso niyang anak. 18  At pagkatapos ng lahat ng ito ay sinalot siya ni Jehova sa kaniyang bituka ng isang sakit na walang kagalingan.+ 19  At nangyari nang sumunod na mga araw, nang matapos nga ang yugto ng buong dalawang taon, ang kaniyang bituka+ ay lumuwa sa panahon ng kaniyang pagkakasakit, at sa kalaunan ay namatay siya sa kaniyang malulubhang karamdaman; at hindi siya iginawa ng kaniyang bayan ng pagsunog na tulad ng pagsunog+ para sa kaniyang mga ninuno. 20  Tatlumpu’t dalawang taóng gulang siya nang magsimula siyang maghari, at walong taon siyang naghari sa Jerusalem. Sa wakas ay pumanaw siya nang hindi siya kinalulugdan.+ Kaya inilibing nila siya sa Lunsod ni David,+ ngunit hindi sa mga dakong libingan ng mga hari.+

Talababa