2 Cronica 17:1-19

17  At si Jehosapat+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya at nagpalakas ng kaniyang katayuan sa Israel.  At naglagay siya ng mga hukbong militar sa lahat ng nakukutaang lunsod ng Juda at naglagay siya ng mga garison sa lupain ng Juda at sa mga lunsod ng Efraim na binihag ni Asa na kaniyang ama.+  At si Jehova ay nagpatuloy na suma kay Jehosapat,+ sapagkat lumakad siya sa mga unang lakad ni David na kaniyang ninuno+ at hindi niya hinanap ang mga Baal.+  Sapagkat ang Diyos ng kaniyang ama ang hinanap+ niya at ang kaniyang utos ang nilakaran niya,+ at hindi ang ayon sa mga gawa ng Israel.+  At ang kaharian ay matibay na itinatag ni Jehova sa kaniyang kamay;+ at ang buong Juda ay patuloy na nagbigay ng mga regalo+ kay Jehosapat, at nagkaroon siya ng kayamanan at kaluwalhatian na sagana.+  At ang kaniyang puso ay nagpakatapang sa mga daan+ ni Jehova, at inalis pa nga niya ang matataas na dako+ at ang mga sagradong poste+ mula sa Juda.  At noong ikatlong taon ng kaniyang paghahari ay ipinatawag niya ang kaniyang mga prinsipe, na si Ben-hail at si Obadias at si Zacarias at si Netanel at si Micaias, upang magturo sa mga lunsod ng Juda,  at kasama nila ang mga Levita, si Semaias at si Netanias at si Zebadias at si Asahel at si Semiramot at si Jehonatan at si Adonias at si Tobias at si Tob-adonias na mga Levita, at kasama nila si Elisama at si Jehoram na mga saserdote.+  At nagsimula silang magturo+ sa Juda, at taglay nila roon ang aklat ng kautusan+ ni Jehova; at patuloy silang lumilibot sa lahat ng lunsod ng Juda at nagtuturo sa mga tao. 10  At ang panghihilakbot+ kay Jehova ay napasalahat ng kaharian ng mga lupaing nasa buong palibot ng Juda, at hindi sila lumaban kay Jehosapat.+ 11  At mula sa mga Filisteo ay nagdadala sila kay Jehosapat ng mga regalo+ at salapi bilang tributo.+ Ang mga Arabe+ rin ay nagdadala sa kaniya ng mga kawan, pitong libo pitong daang barakong tupa at pitong libo pitong daang kambing na lalaki.+ 12  At si Jehosapat ay patuloy na sumulong at naging lubhang dakila;+ at nagtayo siya ng mga nakukutaang dako+ at mga imbakang lunsod+ sa Juda. 13  At siya ay nagkaroon ng maraming gawain sa mga lunsod ng Juda; at may mga mandirigma,+ magigiting at makapangyarihang mga lalaki,+ sa Jerusalem. 14  At ito ang kanilang mga katungkulan ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno: Sa Juda ang mga pinuno ng mga libu-libo, si Adnah na pinuno, at ang kasama niya ay tatlong daang libong magigiting at makapangyarihang mga lalaki.+ 15  At sa ilalim ng kaniyang pangangasiwa ay naroon si Jehohanan na pinuno, at ang kasama niya ay dalawang daan at walumpung libo. 16  At sa ilalim ng kaniyang pangangasiwa ay naroon si Amasias na anak ni Zicri na nagkusang-loob+ para kay Jehova, at ang kasama niya ay dalawang daang libong magigiting at makapangyarihang mga lalaki. 17  At mula sa Benjamin+ ay naroon ang magiting at makapangyarihang lalaki na si Eliada, at ang kasama niya ay dalawang daang libong lalaki na may sakbat na busog at kalasag.+ 18  At sa ilalim ng kaniyang pangangasiwa ay naroon si Jehozabad, at ang kasama niya ay isang daan at walumpung libong lalaki na nagagayakan para sa hukbo. 19  Ito ang mga naglilingkod sa hari bukod pa roon sa mga inilagay ng hari sa mga nakukutaang lunsod+ sa buong Juda.

Talababa