2 Cronica 26:1-23

26  Nang magkagayon ay kinuha ng buong bayan+ ng Juda si Uzias,+ siya ay labing-anim na taóng gulang, at ginawa+ nila siyang hari bilang kahalili ng kaniyang amang si Amazias.+  Siya ang nagtayong muli ng Elot+ at pagkatapos ay nagsauli nito sa Juda pagkaraan na ang hari ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno.+  Labing-anim na taóng gulang si Uzias+ nang magsimula siyang maghari, at limampu’t dalawang taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Jecolias+ ng Jerusalem.  At patuloy niyang ginawa ang tama sa paningin ni Jehova,+ ayon sa lahat ng ginawa ni Amazias na kaniyang ama.+  At siya ay patuluyang nakahilig na hanapin+ ang Diyos nang mga araw ni Zacarias, ang tagapagturo ng pagkatakot sa tunay na Diyos;+ at, nang mga araw ng kaniyang paghahanap kay Jehova, pinasagana siya ng tunay na Diyos.+  At lumabas siya at nakipaglaban sa mga Filisteo+ at sinira ang pader ng Gat+ at ang pader ng Jabne+ at ang pader ng Asdod,+ pagkatapos ay nagtayo siya ng mga lunsod sa teritoryo ng Asdod+ at sa gitna ng mga Filisteo.  At patuloy siyang tinulungan+ ng tunay na Diyos laban sa mga Filisteo at laban sa mga Arabe+ na tumatahan sa Gurbaal at sa mga Meunim.+  At ang mga Ammonita+ ay nagsimulang magbigay ng tributo+ kay Uzias. Nang maglaon ay lumaganap ang kaniyang kabantugan+ maging hanggang sa Ehipto, sapagkat nagpamalas siya ng pambihirang lakas.  Bukod diyan, si Uzias ay nagtayo ng mga tore+ sa Jerusalem sa tabi ng Panulukang Pintuang-daan+ at sa tabi ng Pintuang-daan ng Libis+ at sa tabi ng Patibayan, at pinatibay ang mga iyon. 10  Karagdagan pa, nagtayo siya ng mga tore+ sa ilang, at humukay ng maraming imbakang-tubig (sapagkat nagkaroon siya ng napakaraming alagang hayop), at gayundin sa Sepela+ at sa talampas. May mga magsasaka at mga tagapag-alaga ng ubasan sa mga bundok at sa Carmel, sapagkat maibigin siya sa agrikultura. 11  Bukod diyan, si Uzias ay nagkaroon ng isang hukbong nakikipagdigma, yaong mga lumalabas sa paglilingkod militar nang pulu-pulutong,+ ayon sa bilang ng kanilang pagkakarehistro+ sa pamamagitan ng kamay ni Jeiel na kalihim+ at ni Maaseias na opisyal sa ilalim ng pangangasiwa+ ni Hananias ng mga prinsipe ng hari.+ 12  Ang buong bilang ng mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama,+ ng magigiting+ at makapangyarihang mga lalaki,+ ay dalawang libo anim na raan. 13  At sa ilalim ng kanilang pangangasiwa ang mga puwersa ng hukbo ay tatlong daan at pitong libo limang daang lalaki na nakikipagdigma na may kapangyarihan ng isang hukbong militar upang tumulong sa hari laban sa kaaway.+ 14  At si Uzias ay patuloy na naghanda para sa kanila, para sa buong hukbo, ng mga kalasag+ at mga sibat+ at mga helmet+ at mga kutamaya+ at mga busog+ at mga batong panghilagpos.+ 15  Karagdagan pa, gumawa siya sa Jerusalem ng mga makinang pandigma, na likha ng mga inhinyero, upang ang mga iyon ay malagay sa mga tore+ at sa mga panulukan, upang magpahilagpos ng mga palaso at malalaking bato. Dahil dito ay lumaganap ang kaniyang kabantugan+ hanggang sa malayo, sapagkat natulungan siya sa kamangha-manghang paraan hanggang sa siya ay lumakas. 16  Gayunman, nang siya ay malakas na, ang kaniyang puso ay nagpalalo+ hanggang sa naging sanhi pa nga ng kapahamakan,+ anupat gumawi siya nang di-tapat laban kay Jehova na kaniyang Diyos at pumasok sa templo ni Jehova upang magsunog ng insenso sa ibabaw ng altar ng insenso.+ 17  Kaagad na pumasok na kasunod niya si Azarias na saserdote at may kasama siyang mga saserdote ni Jehova, walumpung magigiting na lalaki. 18  At tumindig sila laban kay Uzias na hari+ at nagsabi sa kaniya: “Hindi mo gawain,+ O Uzias, ang magsunog ng insenso para kay Jehova, kundi gawain ng mga saserdoteng mga anak ni Aaron,+ na mga pinabanal, ang magsunog ng insenso. Lumabas ka mula sa santuwaryo; sapagkat gumawi ka nang di-tapat, at hindi ito magdudulot ng anumang ikaluluwalhati+ mo sa bahagi ng Diyos na Jehova.” 19  Ngunit si Uzias ay nagngalit+ habang may isang insensaryo+ sa kaniyang kamay para sa pagsusunog ng insenso, at, habang nagngangalit siya laban sa mga saserdote, ang ketong+ ay biglang lumitaw+ sa kaniyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ni Jehova sa tabi ng altar ng insenso. 20  Nang si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng saserdote ay humarap sa kaniya, aba, narito, kinapitan siya ng ketong sa kaniyang noo!+ Kaya dali-dali nilang inalis siya mula roon, at siya man ay nagmadaling lumabas, sapagkat sinaktan siya ni Jehova.+ 21  At si Uzias+ na hari ay nanatiling isang ketongin hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan, at patuloy siyang nanahanan sa isang bahay na malaya sa mga tungkulin, bilang isang ketongin;+ sapagkat inihiwalay siya mula sa bahay ni Jehova, samantalang si Jotam na kaniyang anak ang namamahala sa sambahayan ng hari, na humahatol sa bayan ng lupain. 22  At ang iba pa sa mga pangyayari kay Uzias,+ ang una at ang huli, ay isinulat ni Isaias+ na anak ni Amoz+ na propeta. 23  Sa wakas si Uzias ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno; kaya inilibing nila siyang kasama ng kaniyang mga ninuno, ngunit sa libingang parang ng mga hari,+ sapagkat sinabi nila: “Siya ay ketongin.” At si Jotam+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa