2 Cronica 15:1-19

15  At kay Azarias na anak ni Oded,+ ang espiritu+ ng Diyos ay sumakaniya.  Dahil dito ay lumabas siya at humarap kay Asa at nagsabi sa kaniya: “Dinggin ninyo ako, O Asa at buong Juda at Benjamin! Si Jehova ay sumasainyo hangga’t kayo ay sumasakaniya;+ at kung hahanapin+ ninyo siya, hahayaan niyang siya ay masumpungan ninyo, ngunit kung iiwan ninyo siya ay iiwan niya kayo.+  At marami ang mga araw noon na ang Israel+ ay walang tunay na Diyos at walang saserdoteng nagtuturo+ at walang Kautusan.  Ngunit nang sa kanilang kabagabagan+ ay nanumbalik sila kay Jehova na Diyos ng Israel+ at hinanap siya, nang magkagayon ay hinayaan niyang siya ay masumpungan nila.+  At nang mga panahong iyon ay walang kapayapaan para sa isang lumalabas o para sa isang pumapasok,+ sapagkat maraming kaguluhan sa lahat ng tumatahan sa mga lupain.+  At sila ay nagkadurug-durog, bansa laban sa bansa+ at lunsod laban sa lunsod, sapagkat pinanatili sila ng Diyos sa kaguluhan na may bawat uri ng kabagabagan.+  At kayo, magpakalakas-loob kayo+ at huwag ninyong ilaylay ang inyong mga kamay,+ sapagkat may gantimpala para sa inyong mga gawa.”+  At nang marinig ni Asa ang mga salitang ito at ang hula ni Oded+ na propeta, nilakasan niya ang kaniyang loob at ipinaalis ang mga kasuklam-suklam na bagay+ mula sa buong lupain ng Juda at Benjamin at mula sa mga lunsod na binihag niya mula sa bulubunduking pook ng Efraim,+ at ginawa niyang bago ang altar ni Jehova na nasa harap ng beranda ni Jehova.+  At pinasimulan niyang tipunin ang buong Juda at Benjamin+ at ang mga naninirahang dayuhan+ na kasama nila mula sa Efraim at Manases at Simeon, sapagkat napakarami sa kanila ang lumipat sa panig niya mula sa Israel nang makita nila na si Jehova na kaniyang Diyos ay sumasakaniya.+ 10  Kaya natipon sila sa Jerusalem noong ikatlong buwan ng ikalabinlimang taon ng paghahari ni Asa. 11  Nang magkagayon ay naghain sila kay Jehova nang araw na iyon mula sa samsam na kanilang dinala, pitong daang baka at pitong libong tupa. 12  Karagdagan pa, pumasok sila sa isang tipan+ upang hanapin si Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno nang kanilang buong puso at nang kanilang buong kaluluwa;+ 13  na ang sinumang hindi humanap kay Jehova na Diyos ng Israel ay papatayin,+ maliit man o malaki,+ lalaki man o babae.+ 14  Kaya sumumpa+ sila kay Jehova na may malakas na tinig at may mga sigaw ng kagalakan at may mga trumpeta at may mga tambuli. 15  At ang buong Juda ay nagsaya+ dahil sa bagay na ipinanumpa; sapagkat sumumpa sila nang kanilang buong puso at hinanap nila siya nang may ganap na kaluguran sa ganang kanila, kung kaya hinayaan niyang siya ay masumpungan nila;+ at si Jehova ay patuloy na nagbigay sa kanila ng kapahingahan sa buong palibot.+ 16  Maging si Maaca+ na kaniyang lola, inalis siya ni Asa+ na hari sa pagiging ginang,+ sapagkat gumawa siya ng isang kakila-kilabot na idolo para sa sagradong poste;+ at nang magkagayon ay pinutol ni Asa ang kaniyang kakila-kilabot na idolo+ at dinurog iyon at sinunog+ sa agusang libis ng Kidron.+ 17  At ang matataas na dako+ mismo ay hindi nawala mula sa Israel.+ Gayunman ang puso ni Asa ay naging sakdal sa lahat ng kaniyang mga araw.+ 18  At ipinasok niya ang mga bagay na pinabanal ng kaniyang ama at ang mga bagay+ na pinabanal niya sa bahay ng tunay na Diyos, pilak at ginto at mga kagamitan.+ 19  Kung tungkol sa digmaan, hindi ito nangyari hanggang sa ikatatlumpu’t limang taon ng paghahari ni Asa.+

Talababa