2 Cronica 32:1-33

32  Pagkaraan ng mga bagay na ito at ng tapat na landasing+ ito si Senakerib+ na hari ng Asirya+ ay dumating at sinalakay ang Juda at nagkampo laban sa mga nakukutaang lunsod,+ at iniisip niyang angkinin ang mga iyon sa pamamagitan ng paglusob.  Nang makita ni Hezekias na si Senakerib ay dumating at ang mukha+ nito ay nakatalaga sa pakikidigma laban sa Jerusalem,  ipinasiya niya kasama ng kaniyang mga prinsipe+ at ng kaniyang makapangyarihang mga lalaki na sarhan ang tubig ng mga bukal na nasa labas ng lunsod;+ kung kaya tinulungan nila siya.  Sa gayon ay tinipon ang maraming tao, at sinarhan nila ang lahat ng bukal at ang ilog+ na umaagos sa gitna ng lupain, na sinasabi: “Bakit paririto ang mga hari ng Asirya at makasusumpong nga ng napakaraming tubig?”  Karagdagan pa, naglakas-loob siya at itinayo ang buong pader na giba+ at nagtayo siya ng mga tore+ sa ibabaw nito, at sa labas ay isa pang pader,+ at kinumpuni niya ang Gulod+ ng Lunsod ni David, at gumawa siya ng maraming suligi+ at ng mga kalasag.+  At naglagay siya ng mga pinuno+ ng militar upang mamahala sa bayan at tinipon sila sa kaniya sa liwasan+ ng pintuang-daan ng lunsod at nagsalita sa puso+ nila, na sinasabi:  “Magpakalakas-loob kayo at magpakatibay.+ Huwag kayong matakot+ ni masindak+ man dahil sa hari ng Asirya+ at dahil sa buong pulutong na kasama niya;+ sapagkat ang kasama natin ay mas marami kaysa sa kasama niya.  Ang sumasakaniya ay isang bisig na laman,+ ngunit ang sumasaatin ay si Jehova na ating Diyos upang tulungan tayo+ at upang ipakipaglaban ang ating mga pakikipagbaka.”+ At ang bayan ay nagsimulang manalig sa mga salita ni Hezekias na hari ng Juda.+  Pagkatapos nito ay isinugo ni Senakerib+ na hari ng Asirya ang kaniyang mga lingkod sa Jerusalem, habang siya ay nasa Lakis+ at ang buong lakas ng kaniyang imperyo ay kasama niya,+ kay Hezekias na hari ng Juda at sa lahat ng Judeano na nasa Jerusalem, na nagsasabi: 10  “Ito ang sinabi ni Senakerib na hari ng Asirya,+ ‘Sa ano kayo nagtitiwala habang nakaupo nang tahimik sa ilalim ng pagkubkob sa Jerusalem?+ 11  Hindi ba kayo hinihikayat+ ni Hezekias+ upang ibigay kayo para mamatay sa taggutom at sa uhaw, na sinasabi: “Si Jehova na ating Diyos ang magliligtas sa atin mula sa palad ng hari ng Asirya”?+ 12  Hindi ba si Hezekias mismo ang nag-alis ng kaniyang matataas na dako+ at ng kaniyang mga altar+ at pagkatapos ay nagsabi sa Juda at sa Jerusalem: “Yumukod kayo sa harap ng isang altar+ at gumawa kayo ng haing usok sa ibabaw niyaon”?+ 13  Hindi ba ninyo alam kung ano ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa lahat ng bayan ng mga lupain?+ Nailigtas ba ng mga diyos+ ng mga bansa ng mga lupain ang kanilang lupain mula sa aking kamay? 14  Sino sa lahat ng diyos ng mga bansang ito na itinalaga ng aking mga ninuno sa pagkapuksa ang nakapagligtas ng kaniyang bayan mula sa aking kamay, anupat maililigtas kayo ng inyong Diyos mula sa aking kamay?+ 15  At ngayon ay huwag kayong magpalinlang kay Hezekias+ o magpaganyak+ man kayong tulad nito at huwag kayong manampalataya sa kaniya, sapagkat walang diyos ng alinmang bansa o kaharian ang nakapagligtas ng kaniyang bayan mula sa aking kamay at mula sa kamay ng aking mga ninuno. Kung gayon, gasino pa kaya ang inyong Diyos upang makapagligtas sa inyo mula sa aking kamay!’ ”+ 16  At ang kaniyang mga lingkod ay nagsalita pa laban kay Jehova na tunay na Diyos+ at laban kay Hezekias na kaniyang lingkod. 17  Sumulat din siya ng mga liham+ upang dustain si Jehova na Diyos ng Israel+ at magsalita laban sa kaniya, na sinasabi: “Tulad ng mga diyos+ ng mga bansa ng mga lupaing hindi nagligtas ng kanilang bayan mula sa aking kamay,+ gayon hindi ililigtas ng Diyos ni Hezekias ang kaniyang bayan mula sa aking kamay.” 18  At patuloy silang+ tumatawag sa malakas na tinig+ sa wika ng mga Judio+ sa bayan ng Jerusalem na nasa ibabaw ng pader, upang takutin+ sila at upang ligaligin sila, upang mabihag nila ang lunsod. 19  At nagsalita pa sila laban+ sa Diyos ng Jerusalem+ na gaya ng sa mga diyos ng mga bayan sa lupa, na gawa ng mga kamay ng tao.+ 20  Ngunit si Hezekias+ na hari at si Isaias+ na anak ni Amoz,+ na propeta,+ ay patuloy na nanalangin tungkol dito+ at humingi ng saklolo+ sa langit. 21  At nagsugo si Jehova ng isang anghel+ at nilipol ang bawat magiting at makapangyarihang lalaki+ at lider at pinuno sa kampo ng hari ng Asirya,+ anupat siya ay bumalik na may kahihiyan sa mukha sa kaniyang sariling lupain. Nang maglaon ay pumasok siya sa bahay ng kaniyang diyos at doon ay ibinuwal siya sa pamamagitan ng tabak niyaong ilan na lumabas mula sa kaniyang sariling mga panloob na bahagi.+ 22  Gayon iniligtas ni Jehova si Hezekias at ang mga tumatahan sa Jerusalem mula sa kamay ni Senakerib na hari ng Asirya+ at mula sa kamay ng lahat ng iba pa at binigyan niya sila ng kapahingahan sa buong palibot.+ 23  At maraming nagdadala ng mga kaloob+ kay Jehova sa Jerusalem at ng mga piling bagay kay Hezekias na hari ng Juda,+ at siya ay naging dakila+ sa paningin ng lahat ng bansa pagkatapos niyaon. 24  Nang mga araw na iyon ay nagkasakit si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan,+ at nagsimula siyang manalangin+ kay Jehova. Kaya Siya ay nakipag-usap sa kaniya,+ at isang palatandaan+ ang ibinigay Niya sa kaniya. 25  Ngunit si Hezekias ay hindi gumanti nang ayon sa pakinabang na isinagawa sa kaniya,+ sapagkat ang kaniyang puso ay nagpalalo+ at nagkaroon ng galit+ laban sa kaniya at laban sa Juda at Jerusalem. 26  Gayunman, si Hezekias ay nagpakumbaba+ dahil sa kapalaluan ng kaniyang puso, siya at ang mga tumatahan sa Jerusalem, at ang galit ni Jehova ay hindi dumating sa kanila nang mga araw ni Hezekias.+ 27  At si Hezekias ay nagkaroon ng kayamanan at kaluwalhatian na lubhang napakalaki;+ at gumawa siya para sa kaniyang sarili ng mga imbakan para sa pilak at para sa ginto+ at para sa mahahalagang bato+ at para sa langis ng balsamo+ at para sa mga kalasag+ at para sa lahat ng kanais-nais na mga kagamitan;+ 28  at gayundin ng mga imbakang+ dako para sa aning butil at bagong alak+ at langis, at gayundin ng mga kuwadra+ para sa lahat ng iba’t ibang uri ng hayop at mga kuwadra para sa mga kawan. 29  At nagtamo siya ng mga lunsod para sa kaniyang sarili, at gayundin ng mga alagang hayop sa kawan+ at sa bakahan+ na sagana; sapagkat binigyan siya ng Diyos ng napakaraming pag-aari.+ 30  At si Hezekias ang nagsara+ ng pinakaitaas na bukal ng tubig+ ng Gihon+ at pinaagos iyon nang tuluy-tuloy na pababa sa gawing kanluran hanggang sa Lunsod ni David,+ at si Hezekias ay patuloy na naging matagumpay sa bawat gawain niya.+ 31  Kaya nga sa pamamagitan ng mga tagapagsalita ng mga prinsipe ng Babilonya+ na isinugo sa kaniya+ upang mag-usisa tungkol sa palatandaang+ nangyari sa lupain, iniwan siya+ ng tunay na Diyos upang ilagay siya sa pagsubok,+ upang malaman ang lahat ng nasa kaniyang puso.+ 32  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari+ kay Hezekias at sa kaniyang mga gawa ng maibiging-kabaitan,+ doon nakasulat ang mga iyon sa pangitain ni Isaias na propeta, na anak ni Amoz,+ sa Aklat+ ng mga Hari ng Juda at ng Israel. 33  Sa wakas si Hezekias ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at inilibing nila siya sa sampahan patungo sa mga dakong libingan ng mga anak ni David;+ at karangalan ang iniukol sa kaniya ng buong Juda at ng mga tumatahan sa Jerusalem sa kaniyang kamatayan.+ At si Manases+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa