2 Cronica 14:1-15

14  Sa wakas si Abias ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at inilibing nila siya sa Lunsod ni David;+ at si Asa+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. Nang kaniyang mga araw ay walang kaligaligan+ sa lupain sa loob ng sampung taon.  At si Asa ay gumawa ng mabuti at tama sa paningin ni Jehova na kaniyang Diyos.  Kaya inalis niya ang mga banyagang altar+ at ang matataas na dako+ at pinagdurug-durog ang mga sagradong haligi+ at pinagpuputol ang mga sagradong poste.+  Karagdagan pa, sinabi niya sa Juda na hanapin+ si Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno at isagawa ang kautusan+ at ang utos.+  Sa gayon ay inalis niya mula sa lahat ng lunsod ng Juda ang matataas na dako at ang mga patungan ng insenso;+ at ang kaharian ay nanatiling walang kaligaligan+ sa harap niya.  At nagtayo siya ng mga nakukutaang lunsod sa Juda,+ sapagkat ang lupain ay walang kaligaligan; at walang digmaan laban sa kaniya nang mga taóng ito, sapagkat binigyan siya ni Jehova ng kapahingahan.+  Kaya sinabi niya sa Juda: “Itayo natin ang mga lunsod na ito at gumawa tayo ng mga pader+ sa palibot at ng mga tore,+ mga pintong dalawahan at mga halang.+ Ang lupain ay nakalaan pa para sa atin, sapagkat hinanap natin si Jehova na ating Diyos.+ Naghanap tayo, at binibigyan niya tayo ng kapahingahan sa buong palibot.”+ At sila ay nagtayo at naging matagumpay.+  At si Asa ay nagkaroon ng isang hukbong militar na may dalang malaking kalasag+ at sibat,+ tatlong daang libo mula sa Juda.+ At mula sa Benjamin yaong mga nagdadala ng pansalag at naghuhutok ng busog+ ay dalawang daan at walumpung libo.+ Ang lahat ng ito ay magigiting at makapangyarihang mga lalaki.  Nang maglaon si Zera na Etiope+ ay lumabas laban sa kanila na may hukbong militar na isang milyong lalaki+ at tatlong daang karo, at pumaroon hanggang sa Maresa.+ 10  Nang magkagayon ay lumabas si Asa laban sa kaniya at humanay sila sa pagbabaka sa libis ng Zepata sa Maresa. 11  At si Asa ay nagsimulang tumawag kay Jehova na kaniyang Diyos+ at nagsabi: “O Jehova, kung sa pagtulong, walang anuman sa iyo kung marami man o kung walang kapangyarihan.+ Tulungan mo kami, O Jehova na aming Diyos, sapagkat sa iyo kami sumasandig,+ at sa iyong pangalan+ kami pumarito laban sa pulutong na ito. O Jehova, ikaw ang aming Diyos.+ Huwag mong pagtaglayin ng lakas ang taong mortal laban sa iyo.”+ 12  Sa gayon ay tinalo+ ni Jehova ang mga Etiope sa harap ni Asa at sa harap ng Juda, at tumakas ang mga Etiope. 13  At patuloy silang tinugis ni Asa at ng bayang kasama niya hanggang sa Gerar,+ at patuloy na nabuwal yaong mga Etiope hanggang sa wala nang sinumang buháy sa kanila; sapagkat sila ay nagkadurug-durog sa harap ni Jehova+ at sa harap ng kaniyang kampo.+ Pagkatapos ay kumuha sila ng lubhang napakaraming samsam.+ 14  Karagdagan pa, sinaktan nila ang lahat ng lunsod sa palibot ng Gerar, sapagkat ang panghihilakbot+ kay Jehova ay sumakanila; at nandambong sila sa lahat ng lunsod, sapagkat marami ang madarambong sa mga iyon.+ 15  At maging ang mga toldang+ may mga alagang hayop ay kanilang sinaktan anupat bumihag+ sila ng napakaraming kawan at mga kamelyo,+ pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem.

Talababa