2 Cronica 28:1-27

28  Dalawampung taóng gulang si Ahaz+ nang magsimula siyang maghari, at labing-anim na taon siyang naghari sa Jerusalem,+ at hindi niya ginawa ang tama sa paningin ni Jehova tulad ni David na kaniyang ninuno.+  Kundi lumakad siya sa mga lakad ng mga hari ng Israel,+ at gumawa siya maging ng mga binubong+ estatuwa ng mga Baal.+  At siya ay gumawa ng haing usok+ sa libis ng anak ni Hinom+ at sinunog sa apoy ang kaniyang mga anak,+ ayon sa mga karima-rimarim+ na bagay ng mga bansang pinalayas ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel.+  At palagian siyang naghahain+ at gumagawa ng haing usok sa matataas na dako+ at sa ibabaw ng mga burol+ at sa ilalim ng bawat uri ng mayabong na punungkahoy.+  Dahil dito ay ibinigay siya ni Jehova na kaniyang Diyos sa kamay+ ng hari ng Sirya,+ kung kaya sinaktan nila siya at tinangay mula sa kaniya ang isang malaking bilang ng mga bihag at dinala ang mga iyon sa Damasco.+ At ibinigay rin siya sa kamay ng hari ng Israel,+ kung kaya sinaktan siya nito sa isang lansakang pagpatay.  Sa gayon ay pinatay ni Peka+ na anak ni Remalias+ ang isang daan at dalawampung libo sa Juda sa isang araw, lahat ay magigiting na lalaki, dahil iniwan nila si Jehova+ na Diyos ng kanilang mga ninuno.  Karagdagan pa, pinatay ni Zicri, na isang makapangyarihang lalaki ng Efraim,+ si Maaseias na anak ng hari at si Azrikam na lider ng sambahayan at si Elkana na siyang pangalawa sa hari.  Bukod diyan, binihag ng mga anak ni Israel ang dalawang daang libo sa kanilang mga kapatid, mga babae, mga anak na lalaki at mga anak na babae; at kumuha rin sila mula sa mga ito ng napakaraming samsam bilang bagay na dinambong, pagkatapos nito ay dinala nila ang samsam sa Samaria.+  At may isang propeta ni Jehova roon na ang pangalan ay Oded. Kaya lumabas siya at sinalubong ang hukbo na dumarating sa Samaria at nagsabi sa kanila: “Narito! Dahil sa pagngangalit+ ni Jehova na Diyos ng inyong mga ninuno laban sa Juda kung kaya ibinigay niya sila sa inyong kamay, anupat pumatay kayo sa gitna nila na may pagngangalit+ na umabot hanggang sa langit.+ 10  At ngayon ang mga anak ni Juda at ng Jerusalem ay iniisip ninyong gawing mga alilang lalaki+ at mga alilang babae para sa inyong sarili. Gayunpaman, hindi ba kayo mismo ay may mga pagkakasala laban kay Jehova na inyong Diyos? 11  At ngayon ay makinig kayo sa akin at ibalik ninyo ang mga bihag na binihag ninyo mula sa inyong mga kapatid,+ sapagkat ang nag-aapoy na galit ni Jehova ay laban sa inyo.”+ 12  Dahil doon ang ilang lalaki sa mga ulo+ ng mga anak ni Efraim,+ si Azarias na anak ni Jehohanan, si Berekias na anak ni Mesilemot at si Jehizkias na anak ni Salum at si Amasa na anak ni Hadlai, ay bumangon laban doon sa mga dumarating mula sa kampanyang pangmilitar, 13  at sinabi nila sa mga iyon: “Huwag ninyong dalhin dito ang mga bihag, sapagkat ang ibubunga nito ay pagkakasala laban kay Jehova sa ganang atin. Iniisip ninyong magdagdag sa ating mga kasalanan at sa ating pagkakasala, sapagkat malaki ang pagkakasala natin,+ at may nag-aapoy na galit+ laban sa Israel.” 14  Sa gayon ay iniwan ng mga nasasandatahang+ lalaki ang mga bihag+ at ang dinambong sa harap ng mga prinsipe+ at ng buong kongregasyon. 15  At ang mga lalaking tinukoy ayon sa kanilang mga pangalan+ ay tumindig at kinuha ang mga bihag, at ang lahat ng mga hubad sa kanila ay dinamtan nila mula sa samsam. Kaya dinamtan nila sila+ at binigyan ng mga sandalyas at pinakain+ at pinainom+ at nilangisan. Karagdagan pa, ang sinumang nanlulupaypay ay pinaglaanan nila ng masasakyang+ mga asno at dinala sila sa Jerico,+ na lunsod ng mga puno ng palma,+ sa piling ng kanilang mga kapatid. Pagkatapos ay bumalik sila sa Samaria.+ 16  Nang panahong iyon ay nagsugo si Haring Ahaz+ sa mga hari ng Asirya+ upang matulungan nila siya. 17  At minsan pang pumaroon ang mga Edomita+ at sinaktan ang Juda at tumangay ng mga bihag. 18  Kung tungkol sa mga Filisteo,+ lumusob sila sa mga lunsod ng Sepela+ at sa Negeb+ ng Juda at nabihag ang Bet-semes+ at ang Aijalon+ at ang Gederot+ at ang Soco+ at ang mga sakop na bayan nito at ang Timnah+ at ang mga sakop na bayan nito at ang Gimzo at ang mga sakop na bayan nito; at nanahanan sila roon. 19  Sapagkat pinagpakumbaba+ ni Jehova ang Juda dahil kay Ahaz na hari ng Israel, sapagkat pinabayaan niyang lumago ang kawalang-pagpipigil sa Juda,+ at may ginawang malaking kawalang-katapatan kay Jehova. 20  Nang dakong huli si Tilgat-pilneser+ na hari ng Asirya ay pumaroon laban sa kaniya at pinighati siya,+ at hindi siya pinalakas. 21  Sapagkat sinamsaman ni Ahaz ang bahay ni Jehova+ at ang bahay ng hari+ at ng mga prinsipe+ at sa gayon ay nagbigay ng kaloob sa hari ng Asirya;+ ngunit hindi ito nakatulong sa kaniya. 22  Gayunman, nang panahong pinipighati siya nito, siya ay lalo pang gumawi nang di-tapat kay Jehova, samakatuwid ay si Haring Ahaz.+ 23  At nagsimula siyang maghain sa mga diyos+ ng Damasco+ na nananakit sa kaniya, at sinabi niya: “Sapagkat ang mga diyos ng mga hari ng Sirya ay tumutulong sa kanila,+ sa kanila ako maghahain, upang tulungan+ nila ako.” At naging sanhi sila ng ikatitisod+ niya at ng buong Israel. 24  Karagdagan pa, tinipon ni Ahaz ang mga kagamitan+ ng bahay ng tunay na Diyos at pinagputul-putol ang mga kagamitan ng bahay ng tunay na Diyos,+ at isinara ang mga pinto+ ng bahay ni Jehova, at gumawa ng mga altar para sa kaniyang sarili sa bawat panulukan sa Jerusalem.+ 25  At sa lahat ng lunsod, sa mga lunsod nga ng Juda, ay gumawa siya ng matataas na dako+ para sa paggawa ng haing usok sa ibang mga diyos,+ anupat ginalit+ niya si Jehova na Diyos ng kaniyang mga ninuno. 26  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari+ sa kaniya at sa lahat ng kaniyang mga lakad, ang una at ang huli, doon nakasulat ang mga iyon sa Aklat+ ng mga Hari ng Juda at ng Israel. 27  Sa wakas si Ahaz ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno, at inilibing nila siya sa lunsod, sa Jerusalem, sapagkat hindi nila siya dinala sa mga dakong libingan ng mga hari ng Israel.+ At si Hezekias na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa