2 Cronica 36:1-23

36  At kinuha ng bayan ng lupain si Jehoahaz+ na anak ni Josias at ginawa siyang hari bilang kahalili ng kaniyang ama sa Jerusalem.+  Dalawampu’t tatlong taóng gulang si Jehoahaz nang magsimula siyang maghari, at tatlong buwan siyang naghari sa Jerusalem.+  Gayunman, inalis siya sa Jerusalem+ ng hari ng Ehipto at minultahan ang lupain ng isang daang talentong pilak+ at isang talentong ginto.  Karagdagan pa, ginawang hari sa Juda at Jerusalem ng hari+ ng Ehipto si Eliakim+ na kaniyang kapatid at pinalitan ang kaniyang pangalan ng Jehoiakim; ngunit ang kapatid niyang si Jehoahaz ay kinuha ni Neco+ at dinala sa Ehipto.+  Dalawampu’t limang taóng gulang si Jehoiakim+ nang magsimula siyang maghari, at labing-isang taon siyang naghari sa Jerusalem;+ at patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova na kaniyang Diyos.+  Si Nabucodonosor+ na hari ng Babilonya ay umahon+ laban sa kaniya upang maigapos niya siya ng dalawang pangaw na tanso upang dalhin siya sa Babilonya.+  At ang ilan sa mga kagamitan+ ng bahay ni Jehova ay dinala ni Nabucodonosor+ sa Babilonya at pagkatapos ay inilagay ang mga iyon sa kaniyang palasyo sa Babilonya.+  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari+ kay Jehoiakim at sa kaniyang mga karima-rimarim+ na bagay na ginawa niya at yaong masusumpungang laban sa kaniya, doon nakasulat ang mga iyon sa Aklat+ ng mga Hari ng Israel at ng Juda; at si Jehoiakin+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.  Labingwalong taóng gulang si Jehoiakin+ nang magsimula siyang maghari, at tatlong buwan+ at sampung araw siyang naghari sa Jerusalem; at patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.+ 10  At sa pag-ikot+ ng taon ay nagsugo+ si Haring Nabucodonosor at dinala siya sa Babilonya+ kasama ang kanais-nais na mga kagamitan ng bahay ni Jehova.+ Karagdagan pa, ginawa niyang hari sa Juda at Jerusalem si Zedekias+ na kapatid ng kaniyang ama.+ 11  Dalawampu’t isang taóng gulang si Zedekias+ nang magsimula siyang maghari, at labing-isang taon siyang naghari sa Jerusalem.+ 12  At patuloy siyang gumawa ng masama+ sa paningin ni Jehova na kaniyang Diyos. Hindi siya nagpakumbaba+ sa harap ni Jeremias+ na propeta+ sa utos ni Jehova. 13  At naghimagsik+ siya maging kay Haring Nabucodonosor, na nagpasumpa sa kaniya sa harap ng Diyos;+ at patuloy niyang pinatigas+ ang kaniyang leeg at pinagmatigas+ ang kaniyang puso upang hindi manumbalik kay Jehova na Diyos ng Israel. 14  Maging ang lahat ng pinuno ng mga saserdote+ at ang bayan ay nagsagawa ng lansakang kawalang-katapatan, ayon sa lahat ng karima-rimarim+ na bagay ng mga bansa, anupat dinungisan nila ang bahay ni Jehova na kaniyang pinabanal sa Jerusalem.+ 15  At si Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno ay patuloy na nagsugo laban sa kanila sa pamamagitan ng kaniyang mga mensahero,+ na nagsusugo nang paulit-ulit, sapagkat siya ay nahabag sa kaniyang bayan+ at sa kaniyang tahanan.+ 16  Ngunit patuloy nilang kinakantiyawan+ ang mga mensahero ng tunay na Diyos at hinahamak ang kaniyang mga salita+ at nililibak+ ang kaniyang mga propeta, hanggang sa ang pagngangalit+ ni Jehova ay sumiklab laban sa kaniyang bayan, hanggang sa wala nang kagalingan.+ 17  Kaya pinasampa niya laban sa kanila ang hari ng mga Caldeo,+ na pumatay sa kanilang mga kabataang lalaki sa pamamagitan ng tabak+ sa bahay ng kanilang santuwaryo,+ ni nahabag man siya sa binata o dalaga, matanda man o hukluban.+ Ang lahat ng bagay ay ibinigay Niya sa kaniyang kamay. 18  At ang lahat ng mga kagamitan,+ malaki+ at maliit, ng bahay ng tunay na Diyos at ang kayamanan+ ng bahay ni Jehova at ang kayamanan ng hari+ at ng kaniyang mga prinsipe, ang lahat ng bagay ay dinala niya sa Babilonya. 19  At sinunog niya ang bahay ng tunay na Diyos+ at giniba ang pader+ ng Jerusalem; at ang lahat ng tirahang tore nito ay sinunog nila sa apoy at gayundin ang lahat ng kanais-nais na mga kagamitan nito,+ upang wasakin.+ 20  Karagdagan pa, dinala niyang bihag sa Babilonya+ yaong mga nalabi mula sa tabak, at sila ay naging mga lingkod niya+ at ng kaniyang mga anak hanggang sa magsimulang maghari ang maharlikang pamahalaan ng Persia;+ 21  upang tuparin ang salita ni Jehova sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias,+ hanggang sa mabayaran ng lupain ang mga sabbath nito.+ Ito ay nangilin ng sabbath sa lahat ng mga araw ng pagkatiwangwang, upang ganapin ang pitumpung taon.+ 22  At nang unang taon ni Ciro+ na hari ng Persia,+ upang maganap ang salita+ ni Jehova sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias,+ ay pinukaw ni Jehova ang espiritu+ ni Ciro na hari ng Persia, kung kaya nagpalabas siya ng isang panawagan sa buong kaharian niya, at gayundin sa sulat,+ na nagsasabi: 23  “Ito ang sinabi ni Ciro na hari ng Persia,+ ‘Ang lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ni Jehova na Diyos ng langit,+ at siya ang nag-atas sa akin na magtayo para sa kaniya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda.+ Sinuman sa inyo na mula sa kaniyang buong bayan,+ sumakaniya nawa si Jehova na kaniyang Diyos.+ Kaya paahunin siya.’ ”+

Talababa