2 Cronica 35:1-27

35  Sa gayon ay nagdaos si Josias+ sa Jerusalem ng isang paskuwa+ para kay Jehova at pinatay nila ang hayop na pampaskuwa+ noong ikalabing-apat+ na araw ng unang+ buwan.  Kaya inilagay niya ang mga saserdote upang mamahala sa mga bagay na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga+ at pinatibay+ ang loob nila sa paglilingkod sa bahay ni Jehova.+  At sinabi niya sa mga Levita, na mga tagapagturo+ sa buong Israel, yaong mga banal kay Jehova: “Ilagay ninyo ang banal+ na Kaban sa bahay+ na itinayo ni Solomon na anak ni David na hari ng Israel; ito ay hindi ninyo pasanin sa balikat.+ Ngayon ay maglingkod+ kayo kay Jehova na inyong Diyos at sa kaniyang bayang Israel.  At maghanda kayo ayon sa sambahayan ng inyong mga ninuno+ sa inyu-inyong pangkat,+ ayon sa sulat+ ni David na hari ng Israel at ayon sa sulat+ ni Solomon na kaniyang anak.  At tumayo+ kayo sa dakong banal ayon sa mga pangkat ng sambahayan ng mga ninuno para sa inyong mga kapatid, na mga anak ng bayan, at sa bahagi ng isang sambahayan sa panig ng ama+ na nauukol sa mga Levita.+  At patayin ninyo ang hayop na pampaskuwa+ at pabanalin+ ang inyong sarili at maghanda kayo para sa inyong mga kapatid upang gawin ang ayon sa salita ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.”+  Si Josias ngayon ay nag-abuloy sa mga anak ng bayan ng mga kawan, mga lalaking kordero at mga batang kambing na lalaki, na lahat ay bilang mga hayop na pampaskuwa para sa lahat ng masusumpungan, sa bilang na tatlumpung libo, at ng mga baka, tatlong libo.+ Ang mga ito ay mula sa mga pag-aari ng hari.+  At ang kaniyang mga prinsipe+ ay nag-abuloy bilang isang kusang-loob na handog para sa bayan,+ para sa mga saserdote at para sa mga Levita. Si Hilkias+ at si Zacarias at si Jehiel bilang mga lider sa bahay ng tunay na Diyos ay nagbigay sa mga saserdote bilang mga hayop na pampaskuwa ng dalawang libo anim na raan, at ng tatlong daang baka.  At si Conanias at si Semaias at si Netanel na kaniyang mga kapatid at si Hasabias at si Jeiel at si Jozabad, na mga pinuno ng mga Levita, ay nag-abuloy sa mga Levita bilang mga hayop na pampaskuwa ng limang libo, at ng limang daang baka. 10  At ang paglilingkod ay inihanda+ at ang mga saserdote ay nanatiling nakatayo+ sa kanilang mga dako,+ at ang mga Levita sa kani-kanilang pangkat,+ ayon sa utos ng hari.+ 11  At pinatay nila ang hayop+ na pampaskuwa at iwinisik+ ng mga saserdote+ ang dugo mula sa kanilang kamay, habang inaalis ng mga Levita ang mga balat.+ 12  Karagdagan pa, inihanda nila ang mga handog na sinusunog upang ibigay ang mga iyon sa mga pangkat+ ayon sa sambahayan sa panig ng ama,+ sa mga anak ng bayan, upang maghandog+ kay Jehova ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises;+ at gayundin ang ginawa sa mga baka. 13  At niluto+ nila ang handog na pampaskuwa+ sa ibabaw ng apoy ayon sa kaugalian; at ang mga bagay na pinabanal ay niluto+ nila sa mga palayok at sa mga kalderong bilog ang ilalim at sa mga mangkok na pampiging, pagkatapos ay dinala nila ito nang dali-dali sa lahat ng mga anak ng bayan.+ 14  At pagkatapos ay naghanda sila para sa kanilang sarili at para sa mga saserdote,+ sapagkat ang mga saserdote na mga anak ni Aaron ay naging abala sa paghahandog ng mga haing sinusunog+ at ng matatabang+ piraso hanggang gabi, at ang mga Levita, sa ganang kanila, ay naghanda+ para sa kanilang sarili at para sa mga saserdote na mga anak ni Aaron. 15  At ang mga mang-aawit+ na mga anak ni Asap+ ay nasa kanilang tungkulin ayon sa utos ni David+ at ni Asap+ at ni Heman+ at ni Jedutun+ na tagapangitain+ ng hari; at ang mga bantay ng pintuang-daan+ ay nasa iba’t ibang pintuang-daan.+ Hindi na nila kinailangang umalis sa kanilang paglilingkod, sapagkat ang kanilang mga kapatid na mga Levita ay naghanda+ para sa kanila. 16  At ang lahat ng paglilingkod kay Jehova ay inihanda nang araw na iyon upang idaos ang paskuwa+ at upang ihandog ang mga handog na sinusunog sa ibabaw ng altar ni Jehova, ayon sa utos ni Haring Josias.+ 17  At ang mga anak ni Israel na masusumpungan ay nagdaos ng paskuwa+ nang panahong ito at gayundin ng kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa sa loob ng pitong araw.+ 18  At hindi pa kailanman nagdaos ng isang paskuwa na tulad nito sa Israel mula nang mga araw ni Samuel na propeta,+ ni ang sinumang iba pang hari+ ng Israel ay nagdaos ng paskuwa na tulad niyaong idinaos ni Josias at ng mga saserdote at ng mga Levita at ng buong Juda at Israel na masusumpungan at ng mga tumatahan sa Jerusalem. 19  Nang ikalabingwalong taon ng paghahari ni Josias ay idinaos ang paskuwang ito.+ 20  Pagkatapos ng lahat ng ito nang maihanda na ni Josias ang bahay, si Neco+ na hari ng Ehipto+ ay umahon upang lumaban sa Carkemis+ sa tabi ng Eufrates. Nang magkagayon ay lumabas si Josias+ upang harapin siya.+ 21  Sa gayon ay nagsugo siya ng mga mensahero sa kaniya, na sinasabi: “Ano ang kinalaman ko sa iyo, O hari ng Juda? Hindi laban sa iyo ang pagparito ko ngayon, kundi laban sa ibang sambahayan ang pakikipaglaban ko at sinabi ng Diyos mismo na ito ay dapat kong ligaligin. Magpigil ka alang-alang sa iyong sarili dahil sa Diyos, na sumasaakin, at huwag mong hayaang lipulin ka niya.”+ 22  At hindi itinalikod ni Josias ang kaniyang mukha mula sa kaniya,+ kundi upang lumaban sa kaniya ay nagbalatkayo+ siya at hindi nakinig sa mga salita ni Neco+ mula sa bibig ng Diyos. Kaya pumaroon siya upang makipaglaban sa kapatagang libis ng Megido.+ 23  At napana ng mga mamamana+ si Haring Josias, kung kaya sinabi ng hari sa kaniyang mga lingkod: “Ibaba ninyo ako, sapagkat nasugatan ako nang napakalubha.”+ 24  Sa gayon ay ibinaba siya ng kaniyang mga lingkod mula sa karo at pinasakay siya sa kaniyang ikalawang karong pandigma at dinala siya sa Jerusalem.+ At siya ay namatay+ at inilibing sa dakong libingan ng kaniyang mga ninuno;+ at ang buong Juda at Jerusalem ay nagdalamhati+ kay Josias. 25  At si Jeremias+ ay nagsimulang manambitan+ dahil kay Josias; at ang lahat ng mga lalaking mang-aawit at mga babaing+ mang-aawit ay patuloy na nagsasalita tungkol kay Josias sa kanilang mga panambitan hanggang sa ngayon; at inilagay nila ang mga iyon bilang isang tuntunin sa Israel, at doon nakasulat ang mga iyon sa mga panambitan.+ 26  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari+ kay Josias at sa kaniyang mga gawa ng maibiging-kabaitan,+ ayon sa nakasulat sa kautusan+ ni Jehova, 27  at sa mga pangyayari sa kaniya, ang una at ang huli,+ doon nakasulat ang mga iyon sa Aklat+ ng mga Hari ng Israel at ng Juda.

Talababa