2 Cronica 12:1-16

12  At nangyari, nang ang paghahari ni Rehoboam ay maitatag nang matibay+ at nang siya ay malakas na, iniwan niya ang kautusan ni Jehova,+ at gayundin ng buong Israel+ na kasama niya.  At nangyari, nang ikalimang taon ni Haring Rehoboam+ ay sumampa si Sisak+ na hari ng Ehipto laban sa Jerusalem, (sapagkat gumawi sila nang di-tapat kay Jehova,)+  na may labindalawang daang karo+ at may animnapung libong mangangabayo; at walang bilang+ ang mga taong pumaroong kasama niya mula sa Ehipto—mga taga-Libya,+ mga Sukiim at mga Etiope.+  At nabihag niya ang mga nakukutaang lunsod na bahagi ng Juda+ at nang dakong huli ay nakarating hanggang sa Jerusalem.+  At kung tungkol kay Semaias+ na propeta, pumaroon siya kay Rehoboam at sa mga prinsipe ng Juda na nagtipon sa Jerusalem dahil kay Sisak, at sinabi niya sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Inyo nga akong iniwan,+ at iniwan ko rin naman kayo+ sa kamay ni Sisak.’ ”  Kaya naman ang mga prinsipe ng Israel at ang hari ay nagpakumbaba+ at nagsabi: “Si Jehova ay matuwid.”+  At nang makita+ ni Jehova na sila ay nagpakumbaba, ang salita ni Jehova ay dumating kay Semaias,+ na nagsasabi: “Sila ay nagpakumbaba.+ Hindi ko sila lilipulin, at sa kaunting panahon na lamang ay tiyak na bibigyan ko sila ng kaligtasan, at ang aking pagngangalit ay hindi mabubuhos sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Sisak.+  Ngunit sila ay magiging mga lingkod niya,+ upang malaman nila ang pagkakaiba ng paglilingkod+ sa akin at ng paglilingkod sa mga kaharian ng mga lupain.”+  Kaya si Sisak+ na hari ng Ehipto ay sumampa laban sa Jerusalem at kinuha ang mga kayamanan ng bahay ni Jehova+ at ang mga kayamanan ng bahay ng hari.+ Ang lahat ng bagay ay kinuha niya; at sa gayon ay kinuha niya ang mga gintong kalasag na ginawa ni Solomon.+ 10  Dahil dito ay gumawa si Haring Rehoboam ng mga tansong kalasag bilang kahalili ng mga iyon, at ipinagkatiwala niya ang mga iyon sa pangangasiwa ng mga pinuno ng mga mananakbo,+ na mga bantay+ sa pasukan ng bahay ng hari.+ 11  At nangyayari na sa tuwing pumaparoon ang hari sa bahay ni Jehova, ang mga mananakbo ay pumapasok at dinadala ang mga iyon at ibinabalik ang mga iyon sa silid ng bantay ng mga mananakbo.+ 12  At dahil sa siya ay nagpakumbaba, ang galit ni Jehova ay napawi sa kaniya,+ at hindi niya inisip na lubusan silang lipulin.+ At bukod dito ay may mabubuting bagay sa Juda.+ 13  At ipinagpatuloy ni Haring Rehoboam na palakasin ang kaniyang katayuan sa Jerusalem at patuloy siyang naghari; sapagkat si Rehoboam+ ay apatnapu’t isang taóng gulang nang magsimula siyang maghari, at labimpitong taon siyang naghari sa Jerusalem, ang lunsod+ na pinili ni Jehova mula sa lahat ng tribo ng Israel upang doon ilagay ang kaniyang pangalan.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Naama+ na babaing Ammonita.+ 14  Ngunit gumawa siya ng masama,+ sapagkat hindi niya lubusang pinagtibay ang kaniyang puso upang hanapin si Jehova.+ 15  Kung tungkol sa mga pangyayari kay Rehoboam, ang una at ang huli,+ hindi ba nakasulat ang mga iyon sa mga salita ni Semaias+ na propeta at ni Ido+ na tagapangitain ayon sa pagkakatala sa talaangkanan? At nagkaroon ng mga digmaan sa pagitan ni Rehoboam+ at ni Jeroboam+ sa lahat ng panahon. 16  Sa wakas si Rehoboam ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing sa Lunsod ni David;+ at si Abias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa