2 Cronica 29:1-36

29  Si Hezekias+ ay naging hari sa edad na dalawampu’t limang taon, at dalawampu’t siyam na taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Abias na anak ni Zacarias.+  At patuloy niyang ginawa ang tama sa paningin ni Jehova,+ ayon sa lahat ng ginawa ni David na kaniyang ninuno.+  Siya mismo, nang unang taon ng kaniyang paghahari, nang unang buwan, ang nagbukas ng mga pinto ng bahay ni Jehova at nagsimulang magkumpuni ng mga iyon.+  Pagkatapos ay dinala niya ang mga saserdote at ang mga Levita at tinipon sila sa hantad na dako+ sa gawing silangan.  At sinabi niya sa kanila: “Makinig kayo sa akin, kayong mga Levita. Ngayon ay pabanalin+ ninyo ang inyong sarili at pabanalin ninyo ang bahay ni Jehova na Diyos ng inyong mga ninuno, at ilabas ninyo ang maruming bagay mula sa dakong banal.+  Sapagkat ang ating mga ama ay gumawi nang di-tapat+ at gumawa ng masama sa paningin ni Jehova na ating Diyos,+ anupat iniwan nila siya+ at itinalikod ang kanilang mukha sa tabernakulo ni Jehova+ at iniharap ang batok.  Kanila ring isinara ang mga pinto+ ng beranda at pinanatili nilang patay ang mga lampara,+ at hindi sila nagsunog ng insenso,+ at hindi sila naghandog ng haing sinusunog sa dakong banal para sa Diyos ng Israel.+  At ang galit+ ni Jehova ay dumating laban sa Juda at Jerusalem, anupat ginawa niya silang bagay na sanhi ng pangangatal,+ bagay na panggigilalasan+ at sanhi ng pagsipol,+ gaya ng nakikita ninyo ng inyong sariling mga mata.  At narito, ang ating mga ninuno ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak,+ at ang ating mga anak na lalaki at ang ating mga anak na babae at ang ating mga asawa ay nasa pagkabihag dahil dito.+ 10  Ngayon ay malapit sa aking puso ang makipagtipan+ kay Jehova na Diyos ng Israel, upang ang kaniyang nag-aapoy na galit ay mapawi mula sa atin. 11  Ngayon, mga anak ko, huwag kayong magpabaya,+ sapagkat kayo ang mga pinili ni Jehova upang tumayo sa harap niya upang maglingkod sa kaniya+ at upang magpatuloy bilang kaniyang mga lingkod+ at mga tagagawa ng haing usok.”+ 12  Dahil doon ay tumindig ang mga Levita,+ si Mahat na anak ni Amasai at si Joel na anak ni Azarias ng mga anak ng mga Kohatita;+ at mula sa mga anak ni Merari,+ si Kis na anak ni Abdi at si Azarias na anak ni Jehalelel; at mula sa mga Gersonita,+ si Joa na anak ni Zima at si Eden na anak ni Joa; 13  at mula sa mga anak ni Elisapan,+ si Simri at si Jeuel; at mula sa mga anak ni Asap,+ si Zacarias at si Matanias; 14  at mula sa mga anak ni Heman,+ si Jehiel at si Simei; at mula sa mga anak ni Jedutun,+ si Semaias at si Uziel. 15  Pagkatapos ay tinipon nila ang kanilang mga kapatid at pinabanal+ ang kanilang sarili at pumaroon ayon sa utos ng hari sa mga salita+ ni Jehova, upang linisin+ ang bahay ni Jehova. 16  Ang mga saserdote ngayon ay pumaroon sa loob ng bahay ni Jehova upang gawin ang paglilinis at inilabas ang lahat ng karumihang nasumpungan nila sa templo ni Jehova sa dakong looban+ ng bahay ni Jehova. Tinanggap naman ito ng mga Levita upang dalhin ito sa agusang libis ng Kidron+ sa labas. 17  Sa gayon ay pinasimulan nila noong unang araw ng unang buwan ang pagpapabanal, at noong ikawalong araw ng buwan ay pumaroon sila sa beranda+ ni Jehova; anupat pinabanal nila ang bahay ni Jehova sa loob ng walong araw, at noong ikalabing-anim na araw ng unang+ buwan ay natapos sila. 18  Pagkatapos ay pumaroon sila sa loob kay Hezekias na hari at nagsabi: “Nalinis na namin ang buong bahay ni Jehova, ang altar+ ng handog na sinusunog at ang lahat ng mga kagamitan+ nito, at ang mesa+ ng magkakapatong na tinapay at ang lahat ng mga kagamitan+ nito. 19  At ang lahat ng mga kagamitang+ hindi na ipinagamit ni Haring Ahaz+ noong panahon ng kaniyang paghahari sa kaniyang kawalang-katapatan+ ay aming inihanda, at pinabanal+ ang mga iyon; at naroon ang mga iyon sa harap ng altar ni Jehova.” 20  At si Hezekias+ na hari ay bumangon nang maaga+ at tinipon niya ang mga prinsipe+ ng lunsod at umahon sa bahay ni Jehova. 21  At nagdala sila ng pitong toro+ at pitong barakong tupa at pitong lalaking kordero at pitong lalaking kambing bilang handog ukol sa kasalanan+ para sa kaharian at para sa santuwaryo at para sa Juda. Kaya sinabi niya sa mga anak ni Aaron na mga saserdote+ na ihandog ang mga iyon sa ibabaw ng altar ni Jehova. 22  Sa gayon ay pinatay+ nila ang mga baka at tinanggap ng mga saserdote ang dugo+ at iwinisik+ iyon sa ibabaw ng altar; pagkatapos nito ay pinatay nila ang mga barakong tupa+ at iwinisik ang dugo+ sa ibabaw ng altar, at pinatay nila ang mga lalaking kordero at iwinisik ang dugo sa ibabaw ng altar. 23  Nang magkagayon ay inilapit nila sa harap ng hari at ng kongregasyon ang mga lalaking kambing+ ng handog ukol sa kasalanan at ipinatong ang kanilang mga kamay sa mga iyon.+ 24  Pinatay ngayon ng mga saserdote ang mga iyon at nagharap ng handog ukol sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga iyon sa ibabaw ng altar, upang magbayad-sala para sa buong Israel;+ sapagkat sinabi ng hari na ang handog na sinusunog at ang handog ukol sa kasalanan ay dapat+ gawin para sa buong Israel.+ 25  Samantala, inilagay niya ang mga Levita+ sa bahay ni Jehova, na may mga simbalo,+ may mga panugtog na de-kuwerdas+ at may mga alpa,+ ayon sa utos ni David+ at ni Gad+ na tagapangitain ng hari at ni Natan+ na propeta, sapagkat ang utos ay nagmula sa kamay ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta.+ 26  Kaya ang mga Levita ay nanatiling nakatayo na may mga panugtog+ ni David, at gayundin ang mga saserdoteng may mga trumpeta.+ 27  At si Hezekias ay nagsabi na ihandog ang haing sinusunog sa ibabaw ng altar; at nang sandaling pasimulan ang handog na sinusunog, ang awit+ kay Jehova ay nagsimula at gayundin ang mga trumpeta, sa ilalim nga ng pangunguna ng mga panugtog ni David na hari ng Israel. 28  At ang buong kongregasyon ay yumuyukod+ habang ang awit ay umaalingawngaw+ at ang mga trumpeta ay tumutunog nang malakas—ang lahat ng ito ay hanggang sa matapos ang handog na sinusunog. 29  At nang matapos nilang ihandog ito, ang hari at ang lahat niyaong masusumpungang kasama niya ay yumukod at nagpatirapa.+ 30  Si Hezekias na hari at ang mga prinsipe+ ay nagsabi ngayon sa mga Levita na purihin si Jehova sa mga salita ni David+ at ni Asap+ na tagapangitain. Kaya nagsimula silang maghandog ng papuri na may kasama pang pagsasaya,+ at sila ay yumuyukod at nagpapatirapa.+ 31  Sa gayon ay sumagot si Hezekias at nagsabi: “Ngayon ay pinuspos+ ninyo ang inyong kamay ng kapangyarihan para kay Jehova. Lumapit kayo, at magdala kayo ng mga hain+ at mga haing pasasalamat+ sa bahay ni Jehova.” At ang kongregasyon ay nagsimulang magdala ng mga hain at mga haing pasasalamat, at gayundin ang lahat ng may pusong nagkukusa, ng mga handog na sinusunog.+ 32  At ang bilang ng mga handog na sinusunog na dinala ng kongregasyon ay umabot sa pitumpung baka, isang daang barakong tupa, dalawang daang lalaking kordero—ang lahat ng ito ay handog na sinusunog para kay Jehova;+ 33  at gayundin ang mga banal na handog, anim na raang baka at tatlong libo sa kawan. 34  Gayunma’y napakakaunti ng mga saserdote,+ at hindi nila kayang balatan ang lahat ng handog na sinusunog.+ Kaya tinulungan sila ng kanilang mga kapatid+ na mga Levita hanggang sa matapos ang gawain+ at hanggang sa mapabanal ng mga saserdote ang kanilang sarili,+ sapagkat ang mga Levita ay higit na matuwid+ ang puso para sa pagpapabanal ng kanilang sarili kaysa sa mga saserdote. 35  At, gayundin, ang mga handog na sinusunog+ ay pagkarami-rami kasama ng matatabang+ piraso ng mga haing pansalu-salo+ at kasama ng mga handog na inumin+ para sa mga handog na sinusunog. Sa gayon ay inihanda ang paglilingkod sa bahay ni Jehova.+ 36  Dahil dito ay nagsaya si Hezekias at ang buong bayan sa dahilang ang tunay na Diyos ay naghanda para sa bayan,+ sapagkat naganap nang biglaan ang bagay na iyon.+

Talababa