2 Cronica 18:1-34

18  At si Jehosapat ay nagkaroon ng kayamanan at kaluwalhatian na sagana;+ ngunit nakipag-alyansa siya kay Ahab+ ukol sa pag-aasawa.+  Kaya pagkaraan ng ilang taon ay lumusong siya kay Ahab sa Samaria;+ at naghain si Ahab ng mga tupa+ at mga baka na sagana para sa kaniya at para sa mga taong kasama niya. At pinasimulan nitong hikayatin+ siya na umahon laban sa Ramot-gilead.+  At sinabi ni Ahab na hari ng Israel kay Jehosapat na hari ng Juda: “Sasama ka ba sa akin sa Ramot-gilead?”+ Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Ako ay katulad mo rin, at ang aking bayan ay tulad ng iyong bayan at kasama mo sa digmaan.”+  Gayunman, sinabi ni Jehosapat sa hari ng Israel: “Pakisuyo, sumangguni+ ka muna sa salita ni Jehova.”  Kaya tinipon ng hari ng Israel ang mga propeta,+ apat na raang lalaki, at sinabi sa kanila: “Hahayo ba kami laban sa Ramot-gilead sa digmaan, o magpipigil ba ako?”+ At sila ay nagsimulang magsabi: “Umahon ka, at ibibigay iyon ng tunay na Diyos sa kamay ng hari.”  Ngunit sinabi ni Jehosapat: “Wala na ba ritong propeta ni Jehova?+ Sumangguni nga tayo sa pamamagitan niya.”+  Sa gayon ay sinabi ng hari ng Israel kay Jehosapat:+ “May isa pang lalaki+ na sa pamamagitan niya ay makasasangguni kay Jehova, ngunit ako ay talagang napopoot sa kaniya,+ sapagkat siya ay nanghuhula tungkol sa akin, hindi sa ikabubuti, kundi, sa lahat ng kaniyang mga araw, sa ikasasama.+ Siya ay si Micaias na anak ni Imla.”+ Gayunman, sinabi ni Jehosapat: “Huwag magsabi ng ganiyang bagay ang hari.”+  Sa gayon ay tinawag ng hari ng Israel ang isang opisyal ng korte+ at sinabi: “Dalhin mong madali si Micaias na anak ni Imla.”+  At ang hari ng Israel at si Jehosapat na hari ng Juda ay nakaupo sa kani-kaniyang trono, nadaramtan ng mga kasuutan,+ at nakaupo sa giikan sa pasukan ng pintuang-daan ng Samaria; at ang lahat ng propeta ay gumaganap bilang mga propeta sa harap nila.+ 10  Nang magkagayon si Zedekias na anak ni Kenaana ay gumawa para sa kaniyang sarili ng mga sungay+ na bakal at nagsabi: “Ito ang sinabi ni Jehova,+ ‘Sa pamamagitan ng mga ito ay itutulak mo ang mga Siryano hanggang sa malipol mo sila.’ ”+ 11  At ang lahat ng iba pang propeta ay nanghuhula ng gayundin, na nagsasabi: “Umahon ka sa Ramot-gilead at maging matagumpay,+ at tiyak na ibibigay iyon ni Jehova sa kamay ng hari.”+ 12  At ang mensahero na pumaroon upang tawagin si Micaias ay nagsalita sa kaniya, na nagsasabi: “Narito! Ang mga salita ng mga propeta ay pawang mabuti para sa hari; at ang iyong salita, pakisuyo, ay maging tulad nawa ng isa sa kanila+ at magsalita ka ng mabuti.”+ 13  Ngunit sinabi ni Micaias: “Buháy si Jehova,+ kung ano ang sasabihin ng aking Diyos, iyon ang sasalitain ko.”+ 14  Sa gayon ay pumaroon siya sa hari, at ang hari ay nagsabi sa kaniya: “Micaias, hahayo ba kami sa Ramot-gilead sa digmaan, o magpipigil ba ako?” Kaagad niyang sinabi: “Umahon ka at maging matagumpay; at sila ay ibibigay sa inyong kamay.”+ 15  Sa gayon ay sinabi ng hari sa kaniya: “Ilang ulit ba kitang panunumpain+ na hindi ka magsasalita sa akin ng anumang bagay maliban sa katotohanan sa pangalan ni Jehova?”+ 16  Kaya sinabi niya: “Nakikita ko nga ang lahat ng mga Israelita na nangangalat sa ibabaw ng mga bundok, tulad ng mga tupang walang pastol.+ At si Jehova ay nagsabi: ‘Ang mga ito ay walang mga panginoon.+ Pabalikin sila sa kani-kaniyang bahay nang payapa.’ ”+ 17  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Israel kay Jehosapat: “Hindi ba sinabi ko sa iyo, ‘Siya ay manghuhula tungkol sa akin, hindi ng mabubuting bagay, kundi ng masasama’?”+ 18  At sinabi pa niya: “Kaya dinggin ninyo ang salita ni Jehova:+ Nakikita ko nga si Jehova na nakaupo sa kaniyang trono+ at ang buong hukbo+ ng langit na nakatayo sa kaniyang kanan at sa kaniyang kaliwa.+ 19  At si Jehova ay nagsabi, ‘Sino ang lilinlang kay Ahab na hari ng Israel upang siya ay umahon at mabuwal sa Ramot-gilead?’ At may usapan, ang isang ito ay nagsasabi ng ganito, at ang isang iyon ay nagsasabi ng ganoon.+ 20  Nang dakong huli ay isang espiritu+ ang lumabas at tumayo sa harap ni Jehova at nagsabi, ‘Ako ang lilinlang sa kaniya.’ Dahil dito ay sinabi ni Jehova sa kaniya, ‘Paano?’+ 21  Dito ay sinabi niya, ‘Yayaon ako at magiging isa ngang espiritung mapanlinlang sa bibig ng lahat ng kaniyang mga propeta.’+ Kaya sinabi niya, ‘Lilinlangin mo siya, at, higit pa riyan, ikaw ang magwawagi.+ Lumabas ka at gayon ang gawin mo.’+ 22  At ngayon, narito, si Jehova ay naglagay ng espiritung mapanlinlang sa bibig ng mga propeta mong ito;+ ngunit si Jehova mismo ay nagsalita ng kapahamakan tungkol sa iyo.”+ 23  Si Zedekias+ na anak ni Kenaana+ ay lumapit ngayon at sinampal si Micaias+ sa pisngi+ at sinabi: “Alin bang daan ang dinaanan ng espiritu ni Jehova mula sa akin upang makipag-usap sa iyo?”+ 24  Sa gayon ay sinabi ni Micaias: “Narito! Makikita mo kung aling daan sa araw+ na iyon kapag papasok ka sa kaloob-loobang silid upang magtago.”+ 25  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Israel: “Kunin ninyo si Micaias at ibalik ninyo siya kay Amon na pinuno ng lunsod at kay Joas na anak ng hari.+ 26  At sabihin ninyo, ‘Ito ang sinabi ng hari: “Ilagay ninyo ang taong ito sa bahay-kulungan+ at pakainin siya ng binawasang tustos na tinapay+ at binawasang tustos na tubig hanggang sa bumalik ako nang payapa.” ’ ”+ 27  Sa gayon ay sinabi ni Micaias: “Kung babalik ka man nang payapa, si Jehova ay hindi nagsalita sa akin.”+ At isinusog niya: “Makinig kayo, kayong lahat na mga bayan.”+ 28  At ang hari ng Israel at si Jehosapat na hari ng Juda ay umahon sa Ramot-gilead.+ 29  Ang hari ng Israel ay nagsabi ngayon kay Jehosapat: “Para sa akin ay magkakaroon ng pagbabalatkayo+ at pagpasok sa pagbabaka, ngunit ikaw naman ay magbihis ng iyong mga kasuutan.”+ Sa gayon ay nagbalatkayo ang hari ng Israel, pagkatapos ay pumasok sila sa pagbabaka.+ 30  Kung tungkol sa hari ng Sirya, inutusan niya ang kaniyang mga pinuno ng mga karo, na sinasabi: “Lumaban kayo, hindi sa maliit ni sa malaki man, kundi sa hari ng Israel lamang.”+ 31  At nangyari, nang makita ng mga pinuno ng mga karo si Jehosapat, sila, sa ganang kanila, ay nagsabi sa kani-kanilang sarili: “Iyon ang hari ng Israel.”+ Kaya binalingan nila siya upang labanan siya; at si Jehosapat ay nagsimulang humingi ng saklolo,+ at tinulungan siya ni Jehova,+ at kaagad silang hinikayat ng Diyos palayo sa kaniya.+ 32  At nangyari nang makita ng mga pinuno ng mga karo na hindi pala iyon ang hari ng Israel, kaagad silang bumalik mula sa paghabol sa kaniya.+ 33  At may isang lalaking naghutok ng busog sa pagbabakasakali, ngunit natamaan+ niya ang hari ng Israel sa pagitan ng mga dugtungan at ng kutamaya, anupat sinabi niya sa tagapagpatakbo ng karo:+ “Ipihit mo ang iyong kamay, at ilabas mo ako mula sa kampo, dahil nasugatan ako nang malubha.”+ 34  At ang pagbabaka ay tumindi nang tumindi nang araw na iyon, at ang hari ng Israel ay kinailangang panatilihing nakatayo sa karo na nakaharap sa mga Siryano hanggang sa kinagabihan; at sa wakas ay namatay siya nang oras ng paglubog ng araw.+

Talababa