2 Cronica 9:1-31

9  At narinig ng reyna ng Sheba+ mismo ang ulat tungkol kay Solomon, at pumaroon siya sa Jerusalem upang subukin si Solomon ng mga palaisipang tanong,+ na may kasunod na isang lubhang kahanga-hangang pangkat at mga kamelyong+ may pasang langis ng balsamo,+ at pagkarami-raming ginto,+ at mahahalagang bato.+ Sa kalaunan ay dumating siya kay Solomon at nakipag-usap sa kaniya tungkol sa lahat ng bagay na malapit sa kaniyang puso.+  Sinabi naman ni Solomon sa kaniya ang lahat ng kaniyang ipinakipag-usap,+ at walang bagay na nalilingid kay Solomon ang hindi niya sinabi sa kaniya.+  Nang makita ng reyna ng Sheba ang karunungan+ ni Solomon at ang bahay na kaniyang itinayo,+  at ang pagkain sa kaniyang mesa+ at ang pag-upo ng kaniyang mga lingkod at ang pagsisilbi sa mesa ng kaniyang mga tagapagsilbi at ang kanilang kagayakan+ at ang kaniyang mga tagasilbi ng inumin+ at ang kanilang kagayakan, at ang kaniyang mga haing sinusunog+ na palagian niyang inihahandog sa bahay ni Jehova,+ nang magkagayon ay nawalan na siya ng espiritu.  Kaya sinabi niya sa hari: “Totoo ang salitang narinig ko sa aking lupain tungkol sa iyong mga gawain at tungkol sa iyong karunungan.+  At hindi ako nanampalataya+ sa kanilang mga salita hanggang sa pumarito ako upang makita ng aking sariling mga mata;+ at, narito! ni hindi nasabi sa akin ang kalahati ng kasaganaan ng iyong karunungan.+ Nahigitan mo ang ulat na aking narinig.+  Maligaya+ ang iyong mga tauhan, at maligaya ang mga lingkod mong ito na palaging tumatayo sa harap mo at nakikinig sa iyong karunungan.+  Pagpalain nawa si Jehova na iyong Diyos,+ na nalugod+ sa iyo sa pamamagitan ng paglalagay sa iyo sa kaniyang trono+ bilang hari para kay Jehova na iyong Diyos;+ sapagkat iniibig+ ng iyong Diyos ang Israel, upang panatilihin ito hanggang sa panahong walang takda, anupat inilagay ka niya bilang kanilang hari+ upang maglapat ng hudisyal na pasiya+ at katuwiran.”+  Nang magkagayon ay binigyan niya ang hari ng isang daan at dalawampung talento na ginto,+ at ng langis ng balsamo+ na lubhang pagkarami-rami, at ng mahahalagang bato;+ at hindi na nagkaroon pa ng gayong langis ng balsamo na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon.+ 10  At bukod dito, ang mga lingkod ni Hiram+ at ang mga lingkod ni Solomon na nagdala ng ginto+ mula sa Opir ay nagdala ng mga tabla ng mga puno ng algum+ at ng mahahalagang bato.+ 11  At mula sa mga tabla ng mga puno ng algum ay gumawa ang hari ng mga hagdan+ para sa bahay ni Jehova at para sa bahay ng hari+ at gayundin ng mga alpa+ at mga panugtog na de-kuwerdas+ para sa mga mang-aawit,+ at ang katulad ng mga iyon ay hindi pa kailanman nakita noong una sa lupain ng Juda. 12  At ibinigay ni Haring Solomon sa reyna+ ng Sheba ang lahat ng kaniyang kinalugdan na hiniling niya, bukod pa sa halaga ng dinala niya sa hari. Kaya pumihit siya at yumaon sa kaniyang lupain, siya at ang kaniyang mga lingkod.+ 13  At ang timbang ng ginto na dumarating kay Solomon sa isang taon ay nagkakahalaga ng anim na raan at animnapu’t anim na talento na ginto,+ 14  bukod pa sa mga taong naglalakbay at sa mga mangangalakal+ na nagdadala nito at sa lahat ng hari ng mga Arabe+ at sa mga gobernador ng lupain na nagdadala ng ginto at pilak kay Solomon. 15  At si Haring Solomon ay gumawa ng dalawang daang malalaking kalasag na yari sa haluang ginto+ (anim na raang siklo ng haluang ginto ang ginamit niya sa bawat malaking kalasag),+ 16  at tatlong daang pansalag na yari sa haluang ginto (tatlong gintong mina ang ginamit niya sa bawat pansalag).+ Pagkatapos ay inilagay ng hari ang mga iyon sa Bahay ng Kagubatan ng Lebanon.+ 17  Karagdagan pa, ang hari ay gumawa ng isang malaking tronong garing at kinalupkupan niya iyon ng dalisay na ginto.+ 18  At may anim na baytang patungo sa trono, at may isang tuntungang ginto sa trono (magkakabit ang mga iyon), at may mga patungan ng braso sa panig na ito at sa panig na iyon sa tabi ng dakong inuupuan, at dalawang leon+ ang nakatayo sa tabi ng mga patungan ng braso.+ 19  At labindalawang leon+ ang nakatayo roon sa anim na baytang sa panig na ito at sa panig na iyon. Walang ibang kaharian ang gumawa ng anumang katulad nito.+ 20  At ang lahat ng inumang sisidlan+ ni Haring Solomon ay yari sa ginto,+ at ang lahat ng sisidlan sa Bahay ng Kagubatan ng Lebanon+ ay yari sa dalisay na ginto. Walang anumang yari sa pilak; iyon ay itinuturing na walang halaga+ nang mga araw ni Solomon. 21  Sapagkat ang mga barkong pag-aari ng hari ay pumaparoon sa Tarsis+ na sakay ang mga lingkod ni Hiram.+ Minsan sa bawat tatlong taon ay dumarating ang mga barko ng Tarsis, na may dalang ginto at pilak,+ garing,+ at mga unggoy at mga paboreal.+ 22  Kaya si Haring Solomon ay mas dakila kaysa sa lahat ng iba pang hari sa lupa sa kayamanan+ at karunungan.+ 23  At hinahanap+ ng lahat ng hari sa lupa ang mukha ni Solomon upang dinggin ang kaniyang karunungan,+ na inilagay ng tunay na Diyos sa kaniyang puso.+ 24  At nagdadala sila ng kani-kaniyang kaloob,+ mga kagamitang pilak at mga kagamitang ginto+ at mga kasuutan,+ baluti at langis ng balsamo, mga kabayo at mga mula bilang taunang kinagawian.+ 25  At nagkaroon si Solomon ng apat na libong kuwadra ng mga kabayo+ at mga karo+ at labindalawang libong kabayong pandigma, at inilalagay niya ang mga iyon sa mga lunsod ng karo+ at malapit sa hari sa Jerusalem. 26  At siya ay naging tagapamahala sa lahat ng hari mula sa Ilog hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto.+ 27  Karagdagan pa, pinangyari ng hari na ang pilak sa Jerusalem ay maging tulad ng mga bato; at ang tablang sedro ay pinangyari niyang maging tulad ng mga puno ng sikomoro+ na nasa Sepela+ dahil sa kasaganaan.+ 28  At may mga nagdadala ng mga kabayo+ kay Solomon mula sa Ehipto+ at mula sa lahat ng iba pang lupain. 29  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Solomon,+ ang una at ang huli, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa mga salita ni Natan+ na propeta at sa hula ni Ahias+ na Shilonita+ at sa talaan ng mga pangitain ni Ido+ na tagapangitain may kinalaman kay Jeroboam+ na anak ni Nebat?+ 30  At si Solomon ay patuloy na naghari sa Jerusalem sa buong Israel sa loob ng apatnapung taon. 31  Sa wakas si Solomon ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno. Kaya inilibing nila siya sa Lunsod ni David na kaniyang ama;+ at si Rehoboam+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.+

Talababa