2 Cronica 7:1-22

7  At nang matapos si Solomon sa pananalangin,+ ang apoy ay bumaba mula sa langit+ at tinupok ang handog na sinusunog+ at ang mga hain, at pinunô ng kaluwalhatian+ ni Jehova ang bahay.  At hindi makapasok ang mga saserdote sa bahay ni Jehova+ sapagkat pinunô ng kaluwalhatian ni Jehova ang bahay ni Jehova.  At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nanonood nang ang apoy ay bumaba at ang kaluwalhatian ni Jehova ay nasa bahay, at kaagad silang yumukod+ habang ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa lupa sa sahig at nagpatirapa+ at nagpasalamat kay Jehova, “sapagkat siya ay mabuti,+ sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.”+  At ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng hain sa harap ni Jehova.+  At inihandog ni Haring Solomon ang hain na dalawampu’t dalawang libong baka at isang daan at dalawampung libong tupa.+ Sa gayon ay pinasinayaan+ ng hari at ng buong bayan ang bahay ng tunay na Diyos.  At ang mga saserdote+ ay nakatayo sa kanilang mga dako ng tungkulin, at ang mga Levita+ na may mga panugtog para sa pag-awit+ ukol kay Jehova na ginawa ni David+ na hari upang pasalamatan si Jehova, “sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda,” kapag si David ay nag-uukol ng papuri sa pamamagitan ng kanilang kamay; at ang mga saserdote ay nagpapatunog nang malakas ng mga trumpeta+ sa harap nila, habang ang lahat ng mga Israelita ay nakatayo.  Nang magkagayon ay pinabanal+ ni Solomon ang gitna ng loobang nasa harap ng bahay ni Jehova, sapagkat doon niya iniharap ang mga handog na sinusunog+ at ang matatabang piraso ng mga haing pansalu-salo, sapagkat hindi magkasya sa altar na tanso+ na ginawa ni Solomon ang handog na sinusunog at ang handog na mga butil+ at ang matatabang piraso.+  At ang kapistahan+ nang panahong iyon ay idinaos ni Solomon sa loob ng pitong araw, at ng buong Israel na kasama niya,+ isang lubhang malaking kongregasyon+ mula sa pagpasok sa Hamat+ hanggang sa agusang libis ng Ehipto.+  Ngunit noong ikawalong araw ay nagdaos sila ng isang kapita-pitagang kapulungan,+ sapagkat ang pagpapasinaya ng altar ay idinaos nila sa loob ng pitong araw at ang kapistahan sa loob ng pitong araw. 10  At noong ikadalawampu’t tatlong araw ng ikapitong buwan ay pinauwi niya ang bayan sa kanilang mga tahanan, na nagagalak+ at nasasayahan ang puso dahil sa kabutihang+ ipinakita ni Jehova kay David at kay Solomon at sa Israel na kaniyang bayan.+ 11  Sa gayon ay tinapos ni Solomon ang bahay ni Jehova+ at ang bahay ng hari;+ at sa lahat ng bagay na napasapuso ni Solomon na gawin may kinalaman sa bahay ni Jehova at sa kaniyang sariling bahay ay naging matagumpay siya. 12  Si Jehova ngayon ay nagpakita+ kay Solomon sa gabi at nagsabi sa kaniya: “Narinig ko ang iyong panalangin,+ at pinili+ ko ang dakong ito para sa akin bilang isang bahay na paghahainan.+ 13  Kapag sinarhan ko ang langit upang walang dumating na ulan+ at kapag inutusan ko ang mga tipaklong na lamunin ang lupain+ at kung magpasapit ako ng salot sa gitna ng aking bayan,+ 14  at ang aking bayan+ na tinatawag sa aking pangalan+ ay magpakumbaba+ at manalangin+ at hanapin nila ang aking mukha+ at tumalikod mula sa kanilang masasamang lakad,+ kung magkagayon ay diringgin ko mula sa langit+ at patatawarin ko ang kanilang kasalanan,+ at pagagalingin ko ang kanilang lupain.+ 15  Ngayon ay madidilat ang aking mga mata+ at ang aking pandinig+ ay magbibigay-pansin sa panalangin sa dakong ito. 16  At ngayon ay pinipili+ ko at pinababanal ang bahay na ito upang dumoon ang aking pangalan+ hanggang sa panahong walang takda,+ at tiyak na doroong lagi ang aking mga mata at ang aking puso.+ 17  “At kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng paglakad ni David+ na iyong ama, sa pamamagitan nga ng paggawa nang ayon sa lahat ng iniutos ko sa iyo,+ at tutuparin mo ang aking mga tuntunin+ at ang aking mga hudisyal na pasiya,+ 18  itatatag ko rin ang trono ng iyong paghahari,+ gaya ng aking ipinakipagtipan kay David na iyong ama,+ na sinasabi, ‘Walang aalising lalaki mula sa iyo na mamamahala sa Israel.’+ 19  Ngunit kung kayo ay tatalikod+ at iiwanan nga ninyo ang aking mga batas+ at ang aking mga utos+ na inilagay ko sa harap ninyo, at hahayo nga kayo at maglilingkod sa ibang mga diyos+ at yuyukod sa kanila,+ 20  bubunutin ko rin sila mula sa aking lupain na ibinigay ko sa kanila;+ at ang bahay na ito na pinabanal+ ko para sa aking pangalan ay itatapon ko mula sa harap ng aking mukha,+ at ito ay gagawin kong isang kasabihan+ at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan.+ 21  Kung tungkol sa bahay na ito na naging mga bunton ng mga guho,+ ang bawat magdaraan doon ay tititig sa pagkamangha+ at magsasabi nga, ‘Sa anong dahilan ginawa ni Jehova ang gayon sa lupaing ito at sa bahay na ito?’+ 22  At sasabihin nga nila, ‘Sa dahilang iniwan nila si Jehova+ na Diyos ng kanilang mga ninuno na siyang naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto,+ at nanghawakan sila sa ibang mga diyos+ at yumukod sa kanila at naglingkod sa kanila.+ Kaya naman pinasapit niya sa kanila ang lahat ng kapahamakang ito.’ ”+

Talababa