2 Cronica 24:1-27

24  Pitong taóng gulang si Jehoas nang magsimula siyang maghari,+ at apatnapung taon siyang naghari sa Jerusalem.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Zibia na mula sa Beer-sheba.+  At patuloy na ginawa ni Jehoas+ ang tama sa paningin ni Jehova+ sa lahat ng mga araw ni Jehoiada na saserdote.+  At si Jehoiada ay kumuha ng dalawang asawa para sa kaniya, at nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae.+  At nangyari pagkatapos nito, na naging malapit sa puso ni Jehoas na ayusin ang bahay ni Jehova.+  Sa gayon ay tinipon niya ang mga saserdote+ at ang mga Levita at sinabi sa kanila: “Lumabas kayo patungo sa mga lunsod ng Juda at maglikom ng salapi mula sa buong Israel upang kumpunihin+ ang bahay ng inyong Diyos sa taun-taon;+ at kayo naman ay kumilos nang madali sa bagay na ito.” At ang mga Levita ay hindi kumilos nang madali.+  Kaya tinawag ng hari si Jehoiada na ulo at sinabi sa kaniya:+ “Bakit hindi mo pinagsusulit ang mga Levita sa pagpapasok mula sa Juda at Jerusalem ng sagradong buwis na itinagubilin ni Moises+ na lingkod ni Jehova, yaon ngang sa kongregasyon ng Israel, para sa tolda ng Patotoo?+  Sapagkat kung tungkol kay Athalia na babaing balakyot, nilooban ng kaniyang mga anak+ ang bahay ng tunay na Diyos,+ at maging ang lahat ng banal+ na bagay ng bahay ni Jehova ay inihandog nila sa mga Baal.”+  Nang magkagayon ay nag-utos ang hari, kaya gumawa sila ng isang kahon+ at inilagay ito sa labas sa may pintuang-daan ng bahay ni Jehova.  Pagkatapos ay nagpalabas sila ng panawagan sa buong Juda at Jerusalem na dalhin kay Jehova ang sagradong buwis+ na itinagubilin ni Moises+ na lingkod ng tunay na Diyos sa Israel sa ilang. 10  At ang lahat ng prinsipe+ at ang buong bayan ay nagsimulang magsaya,+ at patuloy nilang dinala at inihulog ito sa kahon+ hanggang sa silang lahat ay makapagbigay. 11  At nangyari, sa tamang panahon ay dinadala niya ang kahon sa pangangalaga ng hari sa pamamagitan ng kamay ng mga Levita,+ at, kapag nakita nila na marami nang salapi,+ ang kalihim+ ng hari at ang komisyonado ng punong saserdote ay pumaparoon at inaalisan ng laman ang kahon at binubuhat ito at ibinabalik sa dako nito. Ganiyan ang ginagawa nila sa araw-araw, kung kaya nakapagtipon sila ng napakaraming salapi. 12  Pagkatapos ay ibinibigay iyon ng hari at ni Jehoiada sa mga gumagawa+ ng gawaing paglilingkod sa bahay ni Jehova,+ at sila ay naging mga tagapangalap ng mga tagatibag ng bato+ at ng mga bihasang manggagawa+ para sa pag-aayos ng bahay ni Jehova,+ at gayundin ng mga manggagawa sa bakal at sa tanso para sa pagkukumpuni ng bahay ni Jehova.+ 13  At ang mga gumagawa ng gawain ay nagsimulang magtrabaho,+ at ang gawaing pagkukumpuni ay patuloy na sumulong sa pamamagitan ng kanilang kamay, at nang maglaon ay naitayo nila ang bahay ng tunay na Diyos ayon sa nararapat na kayarian nito at pinatibay ito. 14  At nang matapos na sila ay dinala nila sa harap ng hari at ni Jehoiada ang natirang salapi, at gumawa sila ng mga kagamitan para sa bahay ni Jehova, mga kagamitan para sa paglilingkod+ at para sa paghahandog at mga kopa+ at mga kagamitang ginto+ at pilak; at sila ay naging palagiang mga tagapaghandog ng mga haing sinusunog+ sa bahay ni Jehova sa lahat ng mga araw ni Jehoiada. 15  At si Jehoiada ay tumanda na at napuspos ng mga taon+ at namatay, na isang daan at tatlumpung taóng gulang sa kaniyang kamatayan. 16  Kaya inilibing nila siya sa Lunsod ni David kasama ng mga hari,+ sapagkat gumawa siya ng mabuti sa Israel+ at sa tunay na Diyos at sa Kaniyang bahay. 17  At pagkamatay ni Jehoiada ay pumaroon ang mga prinsipe+ ng Juda at yumukod sa hari. Nang pagkakataong iyon ay nakinig ang hari sa kanila.+ 18  At nang maglaon ay iniwan nila ang bahay ni Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno at nagsimulang maglingkod sa mga sagradong poste+ at sa mga idolo,+ kung kaya dumating ang galit laban sa Juda at sa Jerusalem dahil sa pagkakasala nilang ito.+ 19  At patuloy siyang nagsusugo ng mga propeta+ sa gitna nila upang ibalik sila kay Jehova; at patuloy silang nagpapatotoo laban sa kanila, ngunit hindi sila nakinig.+ 20  At ang espiritu+ ng Diyos ay bumalot+ kay Zacarias+ na anak ni Jehoiada+ na saserdote, anupat tumayo siyang mataas kaysa sa bayan at nagsabi sa kanila: “Ito ang sinabi ng tunay na Diyos, ‘Bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Jehova, kung kaya hindi kayo magtagumpay?+ Dahil iniwan ninyo si Jehova, iiwan naman niya kayo.’ ”+ 21  Sa gayon ay nagsabuwatan sila laban sa kaniya+ at pinagpupukol siya ng mga bato+ sa utos ng hari sa looban ng bahay ni Jehova. 22  At hindi inalaala ni Jehoas na hari ang maibiging-kabaitang ipinakita sa kaniya ni Jehoiada na kaniyang ama,+ anupat pinatay niya ang kaniyang anak, na nagsabi nang ito ay nasa bingit na ng kamatayan: “Tingnan nawa ito ni Jehova at singilin.”+ 23  At nangyari, sa pagpihit+ ng taon ay umahon ang isang hukbong militar ng Sirya+ laban sa kaniya,+ at pinasimulan nilang salakayin ang Juda at Jerusalem. Pagkatapos ay nilipol nila ang lahat ng prinsipe+ ng bayan mula sa gitna ng bayan, at ang lahat ng kanilang samsam ay ipinadala nila sa hari ng Damasco.+ 24  Sapagkat ang hukbong militar ng mga Siryano ay sumalakay na may maliit na bilang ng mga lalaki,+ at ibinigay ni Jehova sa kanilang kamay ang isang hukbong militar na may napakalaking bilang,+ sapagkat iniwan ng mga ito si Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno; at si Jehoas ay nilapatan nila ng mga kahatulan.+ 25  At nang lisanin nila siya (sapagkat iniwan nila siyang may maraming karamdaman),+ ang kaniyang sariling mga lingkod ay nagsabuwatan+ laban sa kaniya dahil sa dugo+ ng mga anak ni Jehoiada+ na saserdote; at pinatay nila siya sa kaniyang sariling higaan, anupat siya ay namatay.+ Nang magkagayon ay inilibing nila siya sa Lunsod ni David,+ ngunit hindi nila siya inilibing sa mga dakong libingan ng mga hari.+ 26  At ito ang mga nagsabuwatan laban sa kaniya: si Zabad+ na anak ni Simet na babaing Ammonita at si Jehozabad na anak ni Simrit na babaing Moabita. 27  Kung tungkol sa kaniyang mga anak at sa maraming kapahayagan laban sa kaniya+ at sa pagkakatatag+ ng bahay ng tunay na Diyos, doon nakasulat ang mga iyon sa salaysay ng Aklat+ ng mga Hari. At si Amazias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa