2 Cronica 34:1-33

34  Walong+ taóng gulang si Josias+ nang magsimula siyang maghari, at tatlumpu’t isang taon siyang naghari sa Jerusalem.+  At ginawa niya ang tama sa paningin ni Jehova+ at lumakad siya sa mga daan ni David na kaniyang ninuno;+ at hindi siya lumihis sa kanan o sa kaliwa.+  At nang ikawalong taon ng kaniyang paghahari, habang siya ay bata pa,+ pinasimulan niyang hanapin+ ang Diyos ni David na kaniyang ninuno; at nang ikalabindalawang taon ay pinasimulan niyang linisin+ ang Juda at Jerusalem mula sa matataas na dako+ at mga sagradong poste+ at mga nililok na imahen+ at mga binubong estatuwa.  Karagdagan pa, giniba nila sa harap niya ang mga altar+ ng mga Baal;+ at ang mga patungan ng insensong+ nasa itaas ay pinutol niya mula sa mga iyon; at ang mga sagradong poste+ at ang mga nililok na imahen+ at ang mga binubong estatuwa ay pinagdurug-durog niya at ginawang abo,+ at pagkatapos ay isinabog ito sa ibabaw ng mga dakong libingan niyaong mga dating naghahain sa mga iyon.+  At ang mga buto+ ng mga saserdote ay sinunog niya sa ibabaw ng kanilang mga altar.+ Gayon niya nilinis ang Juda at ang Jerusalem.  Gayundin, sa mga lunsod ng Manases+ at Efraim+ at Simeon at hanggang sa Neptali, sa mga wasak na dako ng mga iyon sa buong palibot,  giniba pa niya ang mga altar+ at ang mga sagradong poste,+ at ang mga nililok na imahen+ ay dinurog niya at ginawang abo;+ at ang lahat ng patungan ng insenso+ ay pinutol niya sa buong lupain ng Israel, pagkatapos ay bumalik siya sa Jerusalem.  At nang ikalabingwalong+ taon ng kaniyang paghahari, nang kaniyang malinis ang lupain at ang bahay, isinugo niya si Sapan+ na anak ni Azalias at si Maaseias na pinuno ng lunsod at si Joa na anak ni Joahaz na tagapagtala upang kumpunihin+ ang bahay ni Jehova na kaniyang Diyos.  At pumaroon sila kay Hilkias+ na mataas na saserdote at ibinigay ang salapi na dinadala sa bahay ng Diyos, na tinipon ng mga Levita na mga bantay-pinto+ mula sa kamay ng Manases+ at ng Efraim+ at mula sa lahat ng iba pa sa Israel+ at mula sa buong Juda at Benjamin at sa mga tumatahan sa Jerusalem. 10  Nang magkagayon ay inilagay nila ito sa kamay ng mga gumagawa ng gawain na mga inatasan upang mamahala sa bahay ni Jehova.+ Iniukol naman ito ng mga gumagawa ng gawain na abala sa bahay ni Jehova sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng bahay. 11  Kaya ibinigay nila ito sa mga bihasang manggagawa at sa mga tagapagtayo+ upang ibili ng mga batong tinabas+ at mga tabla para sa mga pang-ipit at upang itayong may mga biga ang mga bahay na winasak ng mga hari+ ng Juda. 12  At ang mga lalaki ay kumikilos nang may katapatan+ sa gawain; at sa kanila ay inatasan sina Jahat at Obadias na mga Levita, mula sa mga anak ni Merari,+ at si Zacarias at si Mesulam, mula sa mga anak ng mga Kohatita,+ upang gumanap bilang mga tagapangasiwa. At ang mga Levita, na ang bawat isa sa kanila ay bihasa sa mga panugtog para sa pag-awit,+ 13  ang namamahala sa mga tagapagdala ng pasan,+ at ang mga tagapangasiwa+ ng lahat ng gumagawa ng gawain para sa iba’t ibang paglilingkod; at mula sa mga Levita+ ay may mga kalihim+ at mga opisyal at mga bantay ng pintuang-daan.+ 14  At habang inilalabas nila ang salapi+ na dinadala sa bahay ni Jehova, nasumpungan ni Hilkias+ na saserdote ang aklat+ ng kautusan+ ni Jehova sa pamamagitan ng kamay ni Moises.+ 15  Kaya si Hilkias ay sumagot at nagsabi kay Sapan+ na kalihim: “Ang mismong aklat ng kautusan ay nasumpungan ko sa bahay ni Jehova.” Sa gayon ay ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Sapan. 16  Nang magkagayon ay dinala ni Sapan ang aklat sa hari at tumugon pa sa hari, na sinasabi: “Ang lahat ng inilalagay sa kamay ng iyong mga lingkod ay kanilang ginagawa. 17  At ibinubuhos nila ang salapi na nasusumpungan sa bahay ni Jehova at inilalagay ito sa kamay ng mga lalaking inatasan at sa kamay ng mga gumagawa ng gawain.”+ 18  At si Sapan na kalihim ay nagsaysay sa hari, na nagsasabi: “Isang aklat+ ang ibinigay sa akin ni Hilkias na saserdote.”+ At si Sapan ay nagsimulang bumasa mula roon sa harap ng hari.+ 19  At nangyari nga nang marinig ng hari ang mga salita ng kautusan, kaagad niyang hinapak ang kaniyang mga kasuutan.+ 20  Pagkatapos ay inutusan ng hari si Hilkias+ at si Ahikam+ na anak ni Sapan at si Abdon na anak ni Mikas at si Sapan+ na kalihim+ at si Asaias+ na lingkod ng hari, na sinasabi: 21  “Yumaon kayo, sumangguni+ kayo kay Jehova alang-alang+ sa akin at alang-alang sa naiwan sa Israel at sa Juda tungkol sa mga salita ng aklat+ na nasumpungan, sapagkat malaki ang pagngangalit+ ni Jehova na ibubuhos laban sa atin sa dahilang hindi tinupad ng ating mga ninuno ang salita ni Jehova upang gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat sa aklat na ito.”+ 22  Kaya si Hilkias kasama yaong mga sinabihan ng hari ay pumaroon kay Hulda+ na propetisa,+ na asawa ni Salum na anak ni Tikva na anak ni Harhas na tagapag-ingat ng mga kasuutan,+ nang tumatahan siya sa Jerusalem sa ikalawang purok; at nagsalita sila sa kaniya ng ganito. 23  Sinabi naman niya sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Sabihin ninyo sa lalaking nagsugo sa inyo patungo sa akin: 24  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, magpapasapit ako ng kapahamakan+ sa dakong ito at sa mga tumatahan dito,+ ang lahat ng sumpang+ nakasulat sa aklat na binasa nila sa harap ng hari ng Juda,+ 25  sa dahilang iniwan nila ako+ at gumawa ng haing usok para sa ibang mga diyos,+ upang galitin+ ako sa lahat ng gawa ng kanilang mga kamay+ at upang ang aking pagngangalit+ ay mabuhos sa dakong ito at hindi mapawi.’ ”+ 26  At sa hari ng Juda, na nagsusugo sa inyo upang sumangguni kay Jehova, ito ang dapat ninyong sabihin sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel,+ ‘Kung tungkol sa mga salitang+ narinig mo, 27  sa dahilang malambot ang iyong puso+ anupat nagpakumbaba+ ka dahil sa Diyos sa pagkarinig mo sa kaniyang mga salita may kinalaman sa dakong ito at sa mga tumatahan dito, at nagpakumbaba ka sa harap ko+ at hinapak+ ang iyong mga kasuutan at tumangis sa harap ko, ako, ako nga, ay nakinig,+ ang sabi ni Jehova. 28  Narito, pipisanin kita sa iyong mga ninuno, at tiyak na mapipisan ka nang payapa+ sa iyong dakong libingan, at ang iyong mga mata ay hindi titingin sa lahat ng kapahamakang+ pasasapitin ko sa dakong ito at sa mga tumatahan dito.’ ” ’ ”+ Sa gayon ay dinala nila sa hari ang tugon. 29  At nagsugo ang hari at tinipon ang lahat ng matatandang lalaki ng Juda at ng Jerusalem.+ 30  Ang hari ngayon ay umahon sa bahay ni Jehova+ kasama ang lahat ng lalaki ng Juda at ang lahat ng tumatahan sa Jerusalem at ang mga saserdote+ at ang mga Levita at ang buong bayan, ang malaki at gayundin ang maliit; at pinasimulan niyang basahin+ sa kanilang pandinig ang lahat ng salita sa aklat ng tipan, na nasumpungan sa bahay ni Jehova.+ 31  At ang hari ay nanatiling nakatayo sa kaniyang dako+ at nakipagtipan+ sa harap ni Jehova upang lumakad sa pagsunod kay Jehova at upang tuparin ang kaniyang mga utos+ at ang kaniyang mga patotoo+ at ang kaniyang mga tuntunin+ nang kaniyang buong puso+ at nang kaniyang buong kaluluwa,+ upang isagawa+ ang mga salita ng tipang nakasulat sa aklat+ na ito. 32  Karagdagan pa, pinapanindigan niya rito ang lahat ng masusumpungan sa Jerusalem at Benjamin. At ginawa ng mga tumatahan sa Jerusalem ang ayon sa tipan ng Diyos, ang Diyos ng kanilang mga ninuno.+ 33  Pagkatapos ay inalis ni Josias ang lahat ng karima-rimarim+ na bagay mula sa lahat ng lupaing pag-aari ng mga anak ni Israel,+ at pinaglingkod niya ang lahat ng masusumpungan sa Israel, upang maglingkod kay Jehova na kanilang Diyos. Sa lahat ng kaniyang mga araw ay hindi sila lumihis mula sa pagsunod kay Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno.+

Talababa