2 Cronica 11:1-23

11  Nang si Rehoboam ay dumating sa Jerusalem,+ kaagad niyang tinipon ang sambahayan ni Juda at ni Benjamin,+ isang daan at walumpung libong piling lalaki na matitipuno para sa digmaan,+ upang makipaglaban sa Israel nang sa gayon ay maibalik ang kaharian kay Rehoboam.  At ang salita ni Jehova ay dumating kay Semaias+ na lalaki ng tunay na Diyos, na nagsasabi:  “Sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon na hari ng Juda+ at sa buong Israel sa Juda at Benjamin, na sinasabi,  ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Huwag kayong umahon at makipaglaban sa inyong mga kapatid.+ Bumalik kayo sa kani-kaniyang bahay, sapagkat dahil nga sa sarili kong utos kung kaya nangyari ang bagay na ito.” ’ ”+ Kaya sinunod nila ang salita ni Jehova at bumalik sila mula sa paghayo laban kay Jeroboam.+  At si Rehoboam ay patuloy na tumahan sa Jerusalem at nagtayo ng mga nakukutaang lunsod sa Juda.  Sa gayon ay muli niyang itinayo ang Betlehem+ at ang Etam+ at ang Tekoa,+  at ang Bet-zur+ at ang Soco+ at ang Adulam,+  at ang Gat+ at ang Maresa+ at ang Zip,+  at ang Adoraim at ang Lakis+ at ang Azeka,+ 10  at ang Zora+ at ang Aijalon+ at ang Hebron,+ mga nakukutaang lunsod, na nasa Juda at Benjamin. 11  Karagdagan pa, pinatibay niya ang mga nakukutaang dako+ at naglagay siya ng mga lider+ sa mga iyon at ng mga panustos na pagkain at langis at alak, 12  at sa lahat ng iba’t ibang lunsod, ng malalaking kalasag+ at mga sibat;+ at lubha niyang pinatibay ang mga iyon. At ang Juda at ang Benjamin ay nanatiling kaniya. 13  At ang mga saserdote at ang mga Levita na nasa buong Israel ay nanindigan sa panig niya sa lahat ng kanilang mga teritoryo. 14  Sapagkat iniwan ng mga Levita ang kanilang mga pastulan+ at ang kanilang pag-aari+ at pagkatapos ay pumaroon sa Juda at Jerusalem,+ sa dahilang pinaalis+ sila ni Jeroboam+ at ng kaniyang mga anak mula sa paglilingkod bilang mga saserdote kay Jehova. 15  At naglagay siya sa katungkulan sa ganang kaniya ng mga saserdote para sa matataas na dako+ at para sa hugis-kambing na mga demonyo+ at para sa mga guya na kaniyang ginawa.+ 16  At kasunod nila mula sa lahat ng tribo ng Israel, yaong mga naglalagak ng kanilang puso upang hanapin si Jehova na Diyos ng Israel ay pumaroon sa Jerusalem+ upang maghain+ kay Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno. 17  At patuloy nilang pinalalakas ang paghahari ng Juda+ at pinagtitibay si Rehoboam na anak ni Solomon sa loob ng tatlong taon, sapagkat lumakad sila sa daan ni David at ni Solomon sa loob ng tatlong taon.+ 18  Nang magkagayon ay kinuha ni Rehoboam bilang kaniyang asawa si Mahalat na anak ni Jerimot na anak ni David, at ni Abihail na anak ni Eliab+ na anak ni Jesse. 19  Sa kalaunan ay nanganak ito sa kaniya ng mga lalaki, si Jeus at si Semarias at si Zaham. 20  At kasunod niya ay kaniyang kinuha si Maaca+ na apong babae ni Absalom.+ Sa kalaunan ay ipinanganak nito sa kaniya si Abias+ at si Atai at si Ziza at si Selomit. 21  At higit na inibig ni Rehoboam si Maaca na apo ni Absalom kaysa sa lahat ng iba pang asawa+ niya at mga babae niya; sapagkat kumuha siya ng labingwalong asawa, gayundin ng animnapung babae, kung kaya siya ay nagkaanak ng dalawampu’t walong lalaki at animnapung babae. 22  Nang maglaon ay inilagay ni Rehoboam si Abias na anak ni Maaca sa katungkulan bilang ulo, bilang lider sa kaniyang mga kapatid, sapagkat inisip niya na gawin itong hari. 23  Gayunman, kumilos siya nang may unawa+ at ipinangalat ang ilan sa lahat ng kaniyang mga anak sa lahat ng lupain ng Juda at ng Benjamin,+ sa lahat ng nakukutaang lunsod,+ at nagbigay sa kanila ng saganang+ pagkain at kumuha ng maraming asawa para sa kanila.+

Talababa