2 Cronica 13:1-22

13  Noong ikalabingwalong taon ni Haring Jeroboam ay nagsimulang maghari si Abias sa Juda.+  Tatlong taon siyang naghari sa Jerusalem, at ang pangalan ng kaniyang ina ay Micaias+ na anak ni Uriel ng Gibeah.+ At nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Abias at ni Jeroboam.+  Kaya si Abias ay nakipagdigma taglay ang isang hukbong militar na apat na raang libong makapangyarihang lalaking mandirigma,+ mga piling lalaki. At si Jeroboam ay humanay sa pagbabaka laban sa kaniya taglay ang walong daang libong piling lalaki, magigiting at makapangyarihang mga lalaki.+  Si Abias ngayon ay tumindig sa Bundok Zemaraim, na nasa bulubunduking pook ng Efraim,+ at nagsabi: “Dinggin ninyo ako, O Jeroboam at buong Israel.  Hindi ba dapat ninyong malaman na si Jehova na Diyos ng Israel ang nagbigay ng isang kaharian kay David+ sa Israel hanggang sa panahong walang takda,+ sa kaniya at sa kaniyang mga anak,+ sa pamamagitan ng isang tipan ng asin?+  At si Jeroboam+ na anak ni Nebat, na lingkod+ ni Solomon na anak ni David, ay tumindig at naghimagsik+ laban sa kaniyang panginoon.+  At mga batugang lalaki,+ mga walang-kabuluhang tao,+ ang patuloy na nagkatipong kasama niya. Nang maglaon ay nanaig sila kay Rehoboam na anak ni Solomon, nang si Rehoboam+ ay bata pa at mahina ang loob,+ at hindi siya nakapanindigan laban sa kanila.  “At ngayon ay iniisip ninyong manindigan laban sa kaharian ni Jehova sa kamay ng mga anak ni David,+ yamang kayo ay isang malaking pulutong+ at nasa inyo ang mga ginintuang guya na ginawa ni Jeroboam para sa inyo bilang mga diyos.+  Hindi ba pinalayas ninyo ang mga saserdote ni Jehova,+ ang mga anak ni Aaron, at ang mga Levita, at hindi ba patuloy kayong nag-aatas ng mga saserdote para sa inyong sarili tulad ng mga bayan ng mga lupain?+ Kung tungkol sa sinumang pumaparoon at pumupuspos ng kaniyang kamay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng isang guyang toro at pitong barakong tupa, naging saserdote siya niyaong hindi mga diyos.+ 10  Sa ganang amin, si Jehova ang aming Diyos,+ at hindi namin siya iniwan; ngunit may mga saserdoteng naglilingkod kay Jehova, ang mga anak ni Aaron, at gayundin ang mga Levita sa kanilang gawain.+ 11  At nagpapausok sila ng mga handog na sinusunog para kay Jehova uma-umaga at gabi-gabi+ at gayundin ng mabangong insenso;+ at ang mga magkakapatong na tinapay ay nasa ibabaw ng mesa na yari sa dalisay na ginto,+ at naroon ang ginintuang kandelero+ at ang mga lampara nito upang magningas gabi-gabi;+ sapagkat tinutupad namin ang katungkulan+ kay Jehova na aming Diyos, ngunit iniwan ninyo naman siya.+ 12  At, narito! sumasaamin ang tunay na Diyos+ na nangunguna kasama ang kaniyang mga saserdote+ at ang mga trumpetang panghudyat+ para sa pagpapatunog ng hudyat ng pagbabaka laban sa inyo. O mga anak ni Israel, huwag kayong lumaban kay Jehova na Diyos ng inyong mga ninuno,+ sapagkat hindi kayo magtatagumpay.”+ 13  At si Jeroboam, sa ganang kaniya, ay nagpadala ng isang pagtambang na liligid upang manggaling sa likuran nila, anupat sila ay nasa harap ng Juda at ang pagtambang ay nasa likuran nila.+ 14  Nang lumingon yaong mga sa Juda, aba, ang pagbabaka ay naroon sa harap at sa likuran nila.+ At nagsimula silang dumaing kay Jehova,+ habang malakas na pinatutunog ng mga saserdote ang mga trumpeta. 15  At ang mga lalaki ng Juda ay sumigaw ng hiyaw ng digmaan.+ At nangyari, nang ang mga lalaki ng Juda ay sumigaw ng hiyaw ng digmaan, nang magkagayon ay tinalo+ ng tunay na Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harap ni Abias+ at ng Juda. 16  At tumakas ang mga anak ni Israel mula sa harap ng Juda, at ang mga ito ay ibinigay ng Diyos sa kanilang kamay.+ 17  At pinabagsak sila ni Abias at ng kaniyang bayan sa isang malaking pagpatay; at ang napatay sa Israel ay patuloy na nabubuwal, limang daang libong piling lalaki. 18  Sa gayon ay nalupig ang mga anak ni Israel nang panahong iyon, ngunit ang mga anak ni Juda ay nanaig sapagkat sumandig+ sila kay Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno. 19  At patuloy na hinabol ni Abias si Jeroboam at nakabihag siya ng mga lunsod mula sa kaniya, ang Bethel+ at ang mga sakop na bayan nito, at ang Jesana at ang mga sakop na bayan nito, at ang Efrain at ang mga sakop na bayan nito.+ 20  At si Jeroboam ay hindi na muling nagkaroon ng kapangyarihan+ nang mga araw ni Abias; ngunit sinaktan siya ni Jehova,+ kung kaya siya ay namatay. 21  At si Abias ay nagpakalakas pa.+ Sa kalaunan ay kumuha siya ng labing-apat na asawa para sa kaniyang sarili,+ at nagkaanak ng dalawampu’t dalawang lalaki+ at labing-anim na babae. 22  At ang iba pa sa mga pangyayari kay Abias, maging ang kaniyang mga lakad at ang kaniyang mga salita, ay nakasulat sa salaysay ng propetang si Ido.+

Talababa