2 Cronica 10:1-19

10  At si Rehoboam+ ay pumaroon sa Sikem,+ sapagkat sa Sikem pumaroon ang lahat ng mga Israelita upang gawin siyang hari.  At nangyari, nang marinig iyon ni Jeroboam+ na anak ni Nebat habang naroroon pa siya sa Ehipto,+ (sapagkat tumakas siya dahil kay Solomon na hari,) kaagad na bumalik si Jeroboam mula sa Ehipto.+  Kaya nagsugo sila at tinawag siya, at si Jeroboam at ang buong Israel ay pumaroon at nagsalita kay Rehoboam, na nagsasabi:+  “Pinahirap ng iyong ama, sa ganang kaniya, ang aming pamatok;+ at ngayon ay pagaanin mo ang mahirap na paglilingkod sa iyong ama at ang mabigat na pamatok+ na iniatang niya sa amin, at paglilingkuran ka namin.”+  Dahil dito ay sinabi niya sa kanila: “Palipasin muna ang tatlong araw. Pagkatapos ay bumalik kayo sa akin.” Kaya ang bayan ay umalis.  At si Haring Rehoboam ay nagsimulang sumangguni+ sa matatandang lalaki na patuloy na naglingkod kay Solomon na kaniyang ama habang ito ay nabubuhay pa, na nagsasabi: “Ano ang ipapayo ninyong itutugon ko sa bayang ito?”+  Sa gayon ay nagsalita sila sa kaniya, na nagsasabi: “Kung ikaw ay magiging mabuti sa bayang ito at talagang magiging kalugud-lugod sa kanila at magsasalita nga ng mabubuting salita sa kanila,+ sila rin ay tiyak na laging magiging mga lingkod mo.”+  Gayunman, tinalikdan niya ang payo+ ng matatandang lalaki na ipinayo nila sa kaniya, at nagsimula siyang sumangguni sa mga kabataang lalaki na lumaking kasama niya,+ na mga naglilingkod sa kaniya.+  At sinabi niya sa kanila: “Ano ang ibibigay ninyo bilang payo+ na maitutugon natin sa bayang ito na nagsalita sa akin, na nagsasabi, ‘Pagaanin mo ang pamatok na iniatang sa amin ng iyong ama’?”+ 10  Ang mga kabataang lalaki naman na lumaking kasama niya ay nakipag-usap sa kaniya, na nagsasabi: “Ito ang dapat mong sabihin sa bayang nagsalita sa iyo, na nagsasabi, ‘Pinabigat ng iyong ama, sa ganang kaniya, ang aming pamatok, ngunit, ikaw naman, pagaanin mo ito para sa amin’; ito ang dapat mong sabihin sa kanila,+ ‘Ang aking sariling kalingkingan ay magiging mas malapad nga kaysa sa mga balakang ng aking ama.+ 11  At ngayon ang aking ama, sa ganang kaniya, ay nagpasan sa inyo ng mabigat na pamatok, ngunit ako naman ay magdaragdag sa inyong pamatok.+ Ang aking ama, sa ganang kaniya, ay nagparusa sa inyo sa pamamagitan ng mga hampas, ngunit ako naman ay sa pamamagitan ng mga hagupit.’ ”+ 12  At si Jeroboam at ang buong bayan ay pumaroon kay Rehoboam noong ikatlong araw, gaya ng sinalita ng hari, na nagsasabi: “Bumalik kayo sa akin sa ikatlong araw.”+ 13  At ang hari ay nagsimulang sumagot sa kanila nang may kabagsikan.+ Sa gayon ay tinalikdan ni Haring Rehoboam ang payo+ ng matatandang lalaki,+ 14  at siya ay nagsalita sa kanila ayon sa payo ng mga kabataang lalaki,+ na nagsasabi: “Gagawin kong mas mabigat ang inyong pamatok, at ako, sa ganang akin, ay magdaragdag doon. Ang aking ama, sa ganang kaniya, ay nagparusa sa inyo sa pamamagitan ng mga hampas, ngunit ako naman ay sa pamamagitan ng mga hagupit.”+ 15  At ang hari ay hindi nakinig sa bayan; sapagkat ang kinahantungan ay mula sa tunay na Diyos+ upang matupad ni Jehova ang kaniyang salita+ na sinalita niya sa pamamagitan ni Ahias+ na Shilonita+ kay Jeroboam na anak ni Nebat.+ 16  Kung tungkol sa buong Israel, sa dahilang hindi sila pinakinggan ng hari, ang bayan ngayon ay tumugon sa hari, na nagsasabi: “Anong bahagi mayroon kami kay David?+ At walang mana sa anak ni Jesse.+ Ang bawat isa sa inyu-inyong mga diyos,+ O Israel! Ngayon ay tingnan mo ang iyong sariling sambahayan, O David.”+ Sa gayon ay nagsimulang yumaon ang buong Israel patungo sa mga tolda nito. 17  Kung tungkol sa mga anak ni Israel na tumatahan sa mga lunsod ng Juda, si Rehoboam ay patuloy na naghari sa kanila.+ 18  Pagkaraan nito ay isinugo ni Haring Rehoboam si Hadoram,+ na namamahala roon sa mga tinawag para sa puwersahang pagtatrabaho, ngunit pinagpupukol siya ng mga bato+ ng mga anak ni Israel, anupat siya ay namatay. At si Haring Rehoboam ay nakasampa sa kaniyang karo upang tumakas patungo sa Jerusalem.+ 19  At ipinagpatuloy ng mga Israelita ang kanilang paghihimagsik+ laban sa sambahayan ni David hanggang sa araw na ito.

Talababa