Kulingana na Yohana 13:1-38

  • Yesu aosha miguu ya wanafunzi wake (1-20)

  • Yesu amtambulisha Yuda kuwa msaliti (21-30)

  • Amri mpya (31-35)

    • “Mkiwa na upendo miongoni mwenu” (35)

  • Yesu atabiri Petro atamkana (36-38)

13  Sasa, kwa sababu alijua kabla ya sherehe ya Pasaka kwamba saa yake ya kuondoka ulimwenguni na kwenda kwa Baba+ ilikuwa imefika,+ Yesu akiwa amewapenda walio wake ulimwenguni, aliwapenda mpaka mwisho.+  Walipokuwa wakila mlo wa jioni, tayari Ibilisi alikuwa ameweka wazo la kumsaliti Yesu+ ndani ya moyo wa Yuda Iskariote,+ mwana wa Simoni.  Basi, Yesu akijua kwamba Baba alikuwa ameviweka vitu vyote mikononi mwake na kwamba alikuja kutoka kwa Mungu na alikuwa akienda kwa Mungu,+  akasimama kutoka kwenye mlo wa jioni na kuyaweka kando mavazi yake ya nje. Naye akachukua taulo, akajifunga kiunoni.+  Akatia maji kwenye beseni, akaanza kuiosha miguu ya wanafunzi na kuikausha kwa taulo aliyokuwa amejifunga kiunoni.  Kisha akamfikia Simoni Petro. Petro akamuuliza: “Bwana, unaosha miguu yangu?”  Yesu akamjibu: “Ninalofanya huelewi sasa, lakini utaelewa baada ya mambo haya.”  Petro akamwambia: “Hutaosha kamwe miguu yangu.” Yesu akamjibu: “Nisipokuosha,+ wewe huna sehemu pamoja nami.”  Simoni Petro akamwambia: “Bwana, usioshe miguu yangu tu, bali pia mikono na kichwa changu.” 10  Yesu akamwambia: “Yeyote ambaye ameoga hahitaji kuoshwa zaidi ya miguu yake, yuko safi kabisa. Nanyi mko safi, lakini sio nyote.” 11  Kwa maana alimjua mtu aliyekuwa akimsaliti.+ Ndiyo sababu alisema: “Sio nyote mlio safi.” 12  Baada ya kuosha miguu yao na kuvaa mavazi yake ya nje, akaketi mezani tena akawaambia: “Je, mnaelewa jambo ambalo nimewafanyia? 13  Ninyi huniita, ‘Mwalimu,’ na, ‘Bwana,’ nanyi hamjakosea, kwa maana ndivyo nilivyo.+ 14  Kwa hiyo, ingawa mimi ni Bwana na Mwalimu, niliiosha miguu yenu,+ basi ninyi pia mnapaswa* kuoshana miguu.+ 15  Kwa maana nimewawekea kielelezo, ili mfanye kama nilivyowafanyia.+ 16  Kwa kweli ninawaambia, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala yule aliyetumwa si mkuu kuliko yule aliyemtuma. 17  Ikiwa mnajua mambo haya, mtakuwa wenye furaha mkiyatenda.+ 18  Sisemi kuwahusu ninyi nyote; ninawajua wale ambao nimewachagua. Lakini ilikuwa hivyo ili andiko hili litimizwe:+ ‘Yule aliyekuwa akila mkate wangu amekiinua kisigino chake dhidi yangu.’*+ 19  Kuanzia sasa na kuendelea ninawaambia kabla jambo hilo halijatokea, ili litakapotokea mwamini kwamba mimi ndiye.+ 20  Kwa kweli ninawaambia, yeyote anayempokea yule ninayemtuma ananipokea mimi pia,+ na yeyote anayenipokea, anampokea pia Yule aliyenituma.”+ 21  Baada ya kusema mambo hayo, Yesu akataabika rohoni, naye akatoa ushahidi akisema: “Kwa kweli ninawaambia, mmoja wenu atanisaliti.”+ 22  Wanafunzi wakaanza kutazamana, bila kujua alikuwa akisema kuhusu nani.+ 23  Mmoja wa wanafunzi ambaye Yesu alimpenda,+ alikuwa ameketi mezani karibu na* Yesu. 24  Kwa hiyo, Simoni Petro akamwonyesha huyo ishara kwa kichwa na kumwambia: “Tuambie anasema kuhusu nani.” 25  Basi mwanafunzi huyo akaegemea nyuma kifuani pa Yesu na kumuuliza: “Bwana, ni nani?”+ 26  Yesu akajibu: “Ni yule ambaye nitampa kipande cha mkate ninachochovya.”+ Basi, akachovya kipande cha mkate, kisha akampa Yuda, mwana wa Simoni Iskariote. 27  Baada ya Yuda kuchukua kipande hicho cha mkate, Shetani akamwingia.+ Kwa hiyo, Yesu akamwambia: “Kile unachofanya, kifanye upesi zaidi.” 28  Lakini hakuna hata mmoja kati ya wale waliokuwa wameketi mezani aliyejua kwa nini alimwambia hivyo. 29  Kwa kuwa Yuda alikuwa akitunza sanduku la pesa,+ baadhi yao walifikiri Yesu alikuwa akimwambia, “Nunua vitu tunavyohitaji kwa ajili ya sherehe,” au kwamba anapaswa kuwapa maskini kitu fulani. 30  Kwa hiyo, baada ya kupokea kipande cha mkate, mara moja akatoka nje. Ilikuwa usiku.+ 31  Kwa hiyo alipoondoka, Yesu akasema: “Sasa Mwana wa binadamu ametukuzwa,+ na Mungu ametukuzwa kuhusiana naye. 32  Mungu mwenyewe atamtukuza,+ naye atamtukuza mara moja. 33  Watoto wadogo, nipo pamoja nanyi muda kidogo zaidi. Mtanitafuta; na kama nilivyowaambia Wayahudi, ninawaambia ninyi pia, ‘Ninakoenda hamwezi kuja.’+ 34  Ninawapa ninyi amri mpya, kwamba mpendane; kama vile ambavyo nimewapenda,+ nanyi mpendane vivyo hivyo.+ 35  Kwa jambo hili wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu—mkiwa na upendo miongoni mwenu.”+ 36  Simoni Petro akamuuliza: “Bwana, unaenda wapi?” Yesu akajibu: “Ninakoenda huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye.”+ 37  Petro akamwambia: “Bwana, kwa nini siwezi kukufuata sasa? Nitatoa uhai wangu* kwa ajili yako.”+ 38  Yesu akajibu: “Je, utatoa uhai wako* kwa ajili yangu? Kwa kweli ninakuambia, kabla ya jogoo kuwika utanikana mara tatu.”+

Maelezo ya Chini

Au “mna wajibu wa.”
Au “amenigeuka.”
Tnn., “kifuani pa.”
Au “nafsi yangu.”
Au “nafsi yako.”