Kulingana na Yohana 11:1-57

  • Kifo cha Lazaro (1-16)

  • Yesu awafariji Martha na Maria (17-37)

  • Yesu amfufua Lazaro (38-44)

  • Njama ya kumuua Yesu (45-57)

11  Mtu fulani aliyeitwa Lazaro alikuwa mgonjwa; aliishi Bethania, kijiji cha Maria na Martha+ dada yake.  Huyo Maria ndiye aliyempaka Bwana mafuta yenye marashi na kufuta miguu yake kwa nywele zake;+ Lazaro, ndugu yake ndiye aliyekuwa mgonjwa.  Basi dada zake wakamtumia Yesu ujumbe wakisema: “Bwana, ona! yule unayempenda ni mgonjwa.”  Lakini Yesu aliposikia hilo akasema: “Lengo la ugonjwa huu si kusababisha kifo, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu,+ ili Mwana wa Mungu atukuzwe kupitia huo.”  Basi Yesu aliwapenda Martha na dada yake na Lazaro.  Hata hivyo, aliposikia kwamba Lazaro ni mgonjwa, Yesu aliendelea kukaa mahali alipokuwa kwa siku mbili zaidi.  Baada ya hayo, akawaambia wanafunzi: “Twendeni tena Yudea.”  Wanafunzi wakamwambia: “Rabi,+ juzijuzi tu Wayudea walitaka kukupiga mawe,+ nawe unarudi huko tena?”  Yesu akajibu: “Kuna saa 12 za mchana, sivyo?+ Yeyote akitembea mchana hatajikwaa, kwa sababu anaona mwangaza wa ulimwengu huu. 10  Lakini ikiwa yeyote anatembea usiku, atajikwaa kwa sababu hana nuru ndani yake.” 11  Baada ya kusema hayo, akawaambia: “Rafiki yetu Lazaro amelala usingizi,+ lakini ninasafiri kwenda huko ili kumwamsha.” 12  Kisha wanafunzi wakamwambia: “Bwana, ikiwa amelala usingizi, atapona.” 13  Hata hivyo, Yesu alikuwa akizungumza kuhusu kifo cha Lazaro. Lakini walifikiri anasema kuhusu kupumzika katika usingizi. 14  Ndipo Yesu akawaambia waziwazi: “Lazaro amekufa,+ 15  nami ninashangilia kwa ajili yenu kwamba sikuwapo, ili mwamini. Lakini twendeni kwake.” 16  Kwa hiyo Tomasi, aliyeitwa Pacha, akawaambia wanafunzi wenzake: “Sisi pia, twendeni tukafe pamoja naye.”+ 17  Yesu alipofika, alikuta kwamba tayari Lazaro alikuwa kaburini* kwa siku nne. 18  Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, umbali wa kilomita tatu hivi.* 19  Wayahudi wengi walikuwa wamekuja kwa Martha na Maria ili kuwafariji kwa sababu ya kufiwa na ndugu yao. 20  Martha aliposikia Yesu anakuja, alienda kumlaki; lakini Maria+ alibaki nyumbani. 21  Kisha Martha akamwambia Yesu: “Bwana, kama ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa. 22  Lakini hata sasa ninajua kwamba chochote utakachomwomba Mungu, Mungu atakupa.” 23  Yesu akamwambia: “Ndugu yako atafufuka.” 24  Martha akamwambia: “Ninajua atafufuka katika ufufuo+ siku ya mwisho.” 25  Yesu akamwambia: “Mimi ndiye ufufuo na uzima.+ Yule anayeniamini, hata akifa, ataishi tena; 26  na kila mtu aliye hai na ananiamini hatakufa kamwe.+ Je, unaamini hilo?” 27  Akamwambia: “Ndiyo Bwana, ninaamini kwamba wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, yule anayekuja ulimwenguni.” 28  Baada ya kusema hayo, Martha akaenda kumwita Maria dada yake, akamwambia faraghani: “Mwalimu+ amefika naye anakuita.” 29  Aliposikia hilo, akasimama upesi, akamwendea. 30  Yesu hakuwa ameingia kijijini, bado alikuwa mahali alipokutana na Martha. 31  Wayahudi waliokuwa pamoja na Maria nyumbani wakimfariji, walipomwona akisimama upesi na kuondoka, wakamfuata wakidhani kwamba alikuwa akienda kulia kwenye kaburi.*+ 32  Maria alipofika mahali alipokuwa Yesu na kumwona, akaanguka miguuni pake na kumwambia: “Bwana, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu hangekufa.” 33  Yesu alipomwona akilia na Wayahudi waliokuja pamoja naye wakilia pia, akaugua moyoni* na kutaabika. 34  Akauliza: “Mmemlaza wapi?” Wakamjibu: “Bwana, njoo uone.” 35  Yesu akatokwa na machozi.+ 36  Ndipo Wayahudi wakaanza kusema: “Ona jinsi alivyompenda!” 37  Lakini baadhi yao wakauliza: “Je, mtu huyu aliyemfungua macho yule kipofu+ hangeweza kuzuia huyu asife?” 38  Kisha baada ya Yesu kuugua tena moyoni, akaja kwenye lile kaburi.* Kwa kweli, lilikuwa pango lililofunikwa kwa jiwe. 39  Yesu akasema: “Liondoeni jiwe.” Martha, dada ya yule aliyekufa akamwambia: “Bwana, kufikia sasa lazima awe ananuka, kwa maana ni siku nne.” 40  Yesu akamwambia: “Je, sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?”+ 41  Basi wakaliondoa lile jiwe. Kisha Yesu akatazama mbinguni+ na kusema: “Baba, ninakushukuru kwa sababu umenisikia. 42  Kwa kweli, ninajua kwamba sikuzote wewe hunisikia; lakini nilisema kwa ajili ya umati waliosimama kunizunguka, ili waamini kwamba ulinituma.”+ 43  Baada ya kusema hayo, akaita kwa sauti kubwa: “Lazaro, njoo huku nje!”+ 44  Mtu huyo aliyekuwa amekufa akatoka, miguu na mikono yake ikiwa imefungwa kwa vitambaa, na uso wake ukiwa umefungwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia: “Mfungueni, mmwache aende.” 45  Kwa hiyo, Wayahudi wengi waliokuwa wamekuja kwa Maria, wakamwamini Yesu walipoona alichofanya,+ 46  lakini baadhi yao wakaenda kwa Mafarisayo na kuwaambia jambo ambalo Yesu alikuwa amefanya. 47  Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya Sanhedrini na kusema: “Tutafanya nini, kwa kuwa mtu huyu anafanya ishara nyingi?+ 48  Tukimwacha aendelee, watu wote watamwamini, nao Waroma watakuja na kuchukua mahali petu* na taifa letu.” 49  Lakini mmoja wao aitwaye Kayafa,+ aliyekuwa kuhani mkuu mwaka huo, akawaambia: “Ninyi hamjui chochote, 50  na hamwelewi kwamba ni kwa faida yenu mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa lote liangamizwe.” 51  Lakini hakusema hivyo kwa kujitungia; bali kwa sababu alikuwa kuhani mkuu mwaka huo, alitoa unabii kwamba Yesu angekufa kwa ajili ya taifa, 52  na si kwa ajili ya taifa tu, bali pia ili awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika kotekote. 53  Basi tangu siku hiyo wakapanga njama ili kumuua. 54  Kwa hiyo, Yesu hakutembea tena hadharani kati ya Wayahudi, bali alienda katika eneo lililo karibu na nyika, katika jiji linaloitwa Efraimu,+ naye akakaa huko pamoja na wanafunzi. 55  Sasa Pasaka+ ya Wayahudi ilikuwa karibu na watu wengi kutoka mashambani walipanda kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase kisherehe. 56  Walikuwa wakimtafuta Yesu, nao wakawa wakiulizana wakiwa wamesimama hekaluni: “Mnaonaje? Je, kweli atakuja kwenye sherehe?” 57  Lakini wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa agizo kwamba ikiwa mtu yeyote angejua mahali alipo Yesu, alipaswa kuwajulisha ili wamkamate.

Maelezo ya Chini

Au “kwenye kaburi la ukumbusho.”
Tnn., “stadia 15 hivi.” Angalia Nyongeza B14.
Au “kaburi la ukumbusho.”
Tnn., “rohoni.”
Au “kaburi la ukumbusho.”
Yaani, hekalu.