Kulingana na Yohana 10:1-42

 • Mchungaji na kondoo (1-21)

  • Yesu ndiye mchungaji mwema (11-15)

  • “Nina kondoo wengine” (16)

 • Wayahudi wakutana na Yesu kwenye Sherehe ya Wakfu (22-39)

  • Wayahudi wengi wakataa kuamini (24-26)

  • “Kondoo wangu husikiliza sauti yangu” (27)

  • Mwana yuko katika muungano na Baba (30, 38)

 • Watu wengi ng’ambo ya Yordani waamini (40-42)

10  “Kwa kweli ninawaambia, mtu asiyeingia katika zizi la kondoo kupitia mlango, bali anapanda na kuingia kupitia njia nyingine, ni mwizi na mporaji.+  Lakini yule anayeingia kupitia mlango ndiye mchungaji wa kondoo.+  Mlinzi wa mlango humfungulia,+ nao kondoo huisikiliza sauti yake.+ Naye huwaita kondoo wake kwa majina na kuwatoa nje.  Baada ya kuwatoa kondoo wake wote nje, yeye huwatangulia, nao kondoo humfuata kwa sababu wanaijua sauti yake.  Hawatamfuata mgeni kamwe bali watamkimbia, kwa sababu hawajui sauti ya wageni.”  Yesu aliwaambia mfano huo, lakini hawakuelewa alichokuwa akiwaambia.  Basi Yesu akasema tena: “Kwa kweli ninawaambia, mimi ndiye mlango wa kondoo.+  Wote ambao wamekuja wakidai kwamba wao ni mimi, ni wezi na waporaji; lakini kondoo hawakuwasikiliza.  Mimi ndiye mlango; yeyote anayeingia kupitia kwangu ataokolewa, naye ataingia na kutoka na kupata malisho.+ 10  Mwizi huja kuiba, kuua, na kuangamiza.+ Mimi nimekuja ili wapate uzima na waupate kwa wingi. 11  Mimi ndiye mchungaji mwema;+ mchungaji mwema huutoa uhai wake* kwa ajili ya kondoo.+ 12  Mtu wa kuajiriwa, ambaye si mchungaji na ambaye kondoo si wake, anapomwona mbwamwitu akija yeye huwaacha kondoo na kukimbia—naye mbwamwitu huwanyakua na kuwatawanya— 13  kwa sababu yeye ni mtu wa kuajiriwa naye hawajali kondoo. 14  Mimi ndiye mchungaji mwema. Ninawajua kondoo wangu nao kondoo wangu wananijua,+ 15  kama Baba anavyonijua mimi, nami ninavyomjua Baba;+ na ninatoa uhai wangu* kwa ajili ya kondoo.+ 16  “Nami nina kondoo wengine, ambao si wa zizi hili;+ hao pia nitawaleta, nao wataisikiliza sauti yangu, nao watakuwa kundi moja, mchungaji mmoja.+ 17  Kwa sababu hiyo, Baba ananipenda,+ kwa kuwa ninautoa uhai wangu*+ ili niupate tena. 18  Hakuna mtu anayeuchukua kutoka kwangu, bali ninautoa kwa hiari yangu. Nina mamlaka ya kuutoa, nami nina mamlaka ya kuupokea tena.+ Nilipokea amri hii kutoka kwa Baba yangu.” 19  Kisha mgawanyiko ukatokea tena kati ya Wayahudi+ kwa sababu ya maneno hayo. 20  Wengi wao walikuwa wakisema: “Ana roho mwovu naye ana wazimu. Kwa nini mnamsikiliza?” 21  Wengine wakasema: “Haya si maneno ya mtu mwenye roho mwovu. Je, roho mwovu anaweza kufungua macho ya vipofu?” 22  Wakati huo kulikuwa na Sherehe ya Wakfu huko Yerusalemu. Ulikuwa wakati wa majira ya baridi kali, 23  na Yesu alikuwa akitembea hekaluni kwenye safu ya nguzo za Sulemani.+ 24  Kisha Wayahudi wakamzunguka na kuanza kumwambia: “Utaendelea kutuhangaisha* mpaka lini? Kama wewe ndiye Kristo, tuambie waziwazi.” 25  Yesu akawajibu: “Niliwaambia, na bado hamwamini. Kazi ninazofanya katika jina la Baba yangu, zinatoa ushahidi kunihusu.+ 26  Lakini hamwamini, kwa sababu ninyi si kondoo wangu.+ 27  Kondoo wangu husikiliza sauti yangu, nami ninawajua, nao hunifuata.+ 28  Mimi ninawapa uzima wa milele,+ nao hawataharibiwa kamwe, wala hakuna atakayewanyakua kutoka mkononi mwangu.+ 29  Kile ambacho Baba yangu amenipa ni chenye thamani kuliko vitu vingine vyote, na hakuna anayeweza kuwanyakua kutoka mkononi mwa Baba.+ 30  Mimi na Baba ni kitu kimoja.”*+ 31  Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. 32  Yesu akawajibu: “Niliwaonyesha kazi nyingi nzuri kutoka kwa Baba. Kati ya kazi hizo, ni ipi inayofanya mtake kunipiga mawe?” 33  Wayahudi wakamjibu: “Tunakupiga mawe, si kwa sababu ya kazi njema, bali umekufuru;+ kwa maana ingawa wewe ni mwanadamu, unajifanya mungu.” 34  Yesu akawajibu: “Je, haijaandikwa katika Sheria yenu, ‘Mimi nilisema: “Ninyi ni miungu”’?*+ 35  Ikiwa aliwaita ‘miungu’+ wale ambao neno la Mungu lilikuja dhidi yao—na bado andiko haliwezi kubatilishwa⁠— 36  je, mnaniambia mimi ambaye Baba alinitakasa na kunituma ulimwenguni, ‘Unakufuru,’ kwa sababu nilisema, ‘Mimi ni Mwana wa Mungu’?+ 37  Kama sifanyi kazi za Baba yangu, msiniamini. 38  Lakini ikiwa ninazifanya, hata ingawa hamniamini mimi, basi iweni na imani katika kazi hizo,+ ili mjue na kuendelea kujua kwamba Baba yuko katika muungano nami, nami niko katika muungano na Baba.”+ 39  Basi wakajaribu tena kumkamata; lakini akawakwepa. 40  Kisha akaenda tena ng’ambo ya Yordani mpaka mahali ambapo mwanzoni Yohana alikuwa akibatiza watu,+ naye akakaa huko. 41  Watu wengi wakamjia na kuanza kusema: “Yohana hakufanya ishara hata moja, lakini mambo yote aliyosema kumhusu mtu huyu yalikuwa ya kweli.”+ 42  Na watu wengi hapo wakamwamini Yesu.

Maelezo ya Chini

Au “nafsi yake.”
Au “nafsi yangu.”
Au “nafsi yangu.”
Au “kuhangaisha nafsi zetu.”
Au “tuna umoja.”
Au “ni kama mungu.”