Matendo ya Mitume 8:1-40

  • Sauli mtesaji (1-3)

  • Filipo apata matokeo mazuri katika huduma huko Samaria (4-13)

  • Petro na Yohana watumwa Samaria (14-17)

  • Simoni ajaribu kununua roho takatifu (18-25)

  • Toashi Mwethiopia (26-40)

8  Naye Sauli aliunga mkono kuuawa kwa Stefano.+ Kuanzia siku hiyo kutaniko lililokuwa Yerusalemu likaanza kuteswa sana; wanafunzi wote isipokuwa mitume wakatawanyika kotekote katika maeneo ya Yudea na Samaria.+  Lakini wanaume waliomwogopa Mungu wakambeba Stefano ili wakamzike, nao wakamwombolezea sana.  Ndipo Sauli akaanza kulishambulia kutaniko. Alikuwa akivamia nyumba moja baada ya nyingine, akiwakokota nje wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani.+  Hata hivyo, wale waliotawanyika wakapita katika nchi wakitangaza habari njema ya lile neno.+  Sasa Filipo akashuka kwenda jiji la Samaria*+ akaanza kuwahubiria kumhusu Kristo.  Umati wote kwa pamoja ulikazia fikira mambo ambayo Filipo alikuwa akisema huku wakisikiliza na kutazama ishara alizokuwa akifanya.  Kwa maana wengi walikuwa na roho waovu, na roho hao walipaza sauti kubwa na kutoka.+ Isitoshe, wengi waliokuwa wamepooza na vilema waliponywa.  Basi kukawa na shangwe kubwa sana katika jiji hilo.  Katika jiji hilo kulikuwa na mwanamume aliyeitwa Simoni, ambaye kabla ya hapo alikuwa akifanya uchawi na kulishangaza taifa la Samaria, akidai kwamba alikuwa mtu mkuu. 10  Watu wote, kuanzia mdogo zaidi mpaka mkubwa zaidi walimkazia fikira na kusema: “Mtu huyu ndiye Nguvu za Mungu, zinazoitwa Kuu.” 11  Basi walikuwa wakimsikiliza kwa sababu alikuwa amewashangaza kwa muda fulani kwa uchawi wake. 12  Lakini walipomwamini Filipo, aliyekuwa akitangaza habari njema ya Ufalme wa Mungu+ na kuhusu jina la Yesu Kristo, wanaume na pia wanawake wakabatizwa.+ 13  Simoni pia akawa mwamini na baada ya kubatizwa, akaandamana na Filipo;+ naye alishangaa kuona ishara na matendo yenye nguvu yaliyokuwa yakifanywa. 14  Mitume huko Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu,+ wakawatuma Petro na Yohana kwao; 15  nao wakashuka kwenda huko, wakasali kwa ajili yao ili wapate roho takatifu.+ 16  Kwa maana bado haikuwa imekuja juu ya yeyote kati yao, bali walikuwa wamebatizwa tu katika jina la Bwana Yesu.+ 17  Ndipo wakaweka mikono juu yao,+ nao wakaanza kupokea roho takatifu. 18  Simoni alipoona kwamba watu walipokea roho takatifu mitume walipoweka mikono juu yao, akawatolea pesa, 19  akawaambia: “Nipeni mimi pia mamlaka hii, ili yeyote nitakayeweka mikono juu yake apokee roho takatifu.” 20  Lakini Petro akamwambia: “Fedha yako na iangamie pamoja nawe, kwa sababu ulidhani utanunua zawadi ya bure ya Mungu kwa kutumia pesa.+ 21  Wewe huna sehemu wala fungu katika jambo hili, kwa maana moyo wako si mnyoofu machoni pa Mungu. 22  Basi tubu huu ubaya wako, na umwombe Yehova* dua, ili ikiwezekana, usamehewe nia mbaya ya moyo wako; 23  kwa maana ninaona wewe ni sumu chungu* na mtumwa wa ukosefu wa uadilifu.” 24  Simoni akawaambia: “Mwombeni Yehova* dua kwa ajili yangu ili nisipatwe na lolote kati ya mambo mliyosema.” 25  Kwa hiyo, baada ya kutoa ushahidi kamili na kulisema neno la Yehova,* wakaanza kurudi Yerusalemu, nao wakaenda wakitangaza habari njema katika vijiji vingi vya Wasamaria.+ 26  Hata hivyo, malaika+ wa Yehova* akamwambia Filipo: “Ondoka uende kusini kwenye barabara inayoshuka kutoka Yerusalemu kwenda Gaza.” (Hii ni barabara ya jangwani.) 27  Ndipo akaondoka na kwenda, na tazama! akamwona towashi* Mwethiopia, mwanamume aliyekuwa na mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Waethiopia, na ambaye alisimamia hazina yote ya malkia. Alikuwa ameenda Yerusalemu kuabudu,+ 28  naye alikuwa akirudi akiwa ameketi kwenye gari lake, akimsoma kwa sauti kubwa nabii Isaya. 29  Basi roho ikamwambia Filipo: “Nenda ukaribie gari hilo.” 30  Filipo akakimbia kandokando na kumsikia akimsoma kwa sauti kubwa nabii Isaya, akamuuliza: “Je, kweli unajua* unayosoma?” 31  Akajibu: “Kwa kweli, ninawezaje kuyaelewa mtu fulani asiponiongoza?” Basi akamsihi Filipo apande aketi pamoja naye. 32  Alikuwa akisoma kifungu hiki cha Andiko: “Kama kondoo, alipelekwa machinjioni, na kama mwanakondoo aliye kimya mbele ya mtu anayemnyoa, vivyo hivyo yeye hafungui kinywa chake.+ 33  Alipokuwa akiaibishwa, hakutendewa kwa haki.+ Ni nani atakayeeleza habari za kizazi chake? Kwa sababu uhai wake unaondolewa duniani.”+ 34  Ndipo yule towashi akamwambia Filipo: “Tafadhali niambie, nabii anasema hivyo kumhusu nani? Kuhusu yeye mwenyewe au mtu mwingine?” 35  Filipo akaanza kuzungumza, akianza na andiko hilo akamtangazia habari njema kumhusu Yesu. 36  Wakiwa kwenye ile barabara, wakafika mahali penye maji, na towashi akasema: “Tazama! Hapa kuna maji; ni nini kinachonizuia kubatizwa?” 37 * —— 38  Ndipo akaamuru gari lisimame, na wote wawili Filipo na towashi wakaingia ndani ya maji, naye akambatiza. 39  Walipopanda kutoka ndani ya maji, roho ya Yehova* ikamwongoza Filipo upesi aondoke, na towashi hakumwona tena, bali aliendelea na safari yake akishangilia. 40  Hata hivyo, Filipo akajikuta huko Ashdodi, naye akapita katika eneo hilo, akaendelea kuyatangazia habari njema majiji yote mpaka alipofika Kaisaria.+

Maelezo ya Chini

Au labda, “mojawapo ya majiji ya Samaria.”
Tnn., “nyongo ya uchungu.”
Au “ofisa wa makao ya mfalme.”
Au “unaelewa.”